FFFS 2016:1

Finansinspektionens föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om anmälan av vissa förvärv;

beslutade den 18 januari 2016.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 5 kap. 2 § 11 förordningen

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag, och

5. kreditmarknadsföreningar.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse.

Anmälan till Finansinspektionen

3 § Ett förvärv av egendom där motprestationen är minst 10 miljoner kronor samt

motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen hos det förvärvan-

de företaget ska anmälas till Finansinspektionen. Anmälan ska ske före förvärvet.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

ERIK THEDÉEN

Elisabeth

Gustafsson

FFFS 2016:1

Utkom från trycket

den 22 januari 2016