FFFS 2016:19

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 20 juni 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 11 förordningen (2007:375) om

handel med finansiella instrument i fråga om Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

dels att 13 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 13 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

13 kap.

2 §

1

Ett aktiebolag som avses i 1 § ska anmäla handel med egna aktier till en

svensk börs där aktierna är upptagna till handel på en reglerad marknad.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 juli 2016.

ERIK THEDÉEN

Tobias

Björklund

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

FFFS 2016:19

Utkom från trycket

den 27 juni 2016