Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
SFS 2007:375 i lydelse enligt SFS 2019:425
Ikraft
2007-07-01
Upphäver
Förordning (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
 • FFFS 2009:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Information som Finansinspektionen ska offentliggöra

1 §  När Finansinspektionen skall offentliggöra information enligt 4 kap. 11 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, får inspektionen lämna informationen till någon annan för offentliggörande. Informationen skall offentliggöras på ett sådant sätt att den kan få god spridning bland allmänheten i Sverige och övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så samtidigt som möjligt.

[S2]När Finansinspektionen lämnar sådan information för offentliggörande, skall

 1. det framgå att det är fråga om sådan information som inspektionen skall offentliggöra enligt den bestämmelsen,
 2. det framgå vilket aktiebolag informationen avser samt vilken dag och tid som Finansinspektionen lämnade informationen för offentliggörande,
 3. informationen vara upprättad som oredigerad och fullständig text,
 4. informationen lämnas på ett sådant sätt att uppgifter inte förvanskas eller att obehöriga får tillgång till informationen, och
 5. det framgå att informationen kommer från Finansinspektionen.

[S3]Om det uppstår ett fel eller ett avbrott i samband med att informationen lämnas för offentliggörande, skall detta åtgärdas snarast.

2 §  Information som avses i 1 § skall offentliggöras på svenska, danska, norska eller på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

[S2]Om aktierna är upptagna till handel på en reglerad marknad i en eller flera andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall informationen offentliggöras på något av de språk som anges i första stycket och som godtas av de behöriga myndigheterna i de stater där aktierna är upptagna till handel.

3 §  Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra

 1. en förteckning över vad som enligt 4 § 6 ska avses med handelsdagar, och
 2. den information om beslut som ska offentliggöras enligt artikel 29 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU. Förordning (2015:962).

Bemyndiganden

Bemyndiganden enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

4 §  När det gäller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

 1. villkor för avtal om förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan enligt 3 kap.1 och 3 §§,
 2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket, 9 § första stycket eller 18 § ska offentliggöras,
 3. vilka finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2 och 3,
 4. vilka uppgifter en anmälan enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket ska innehålla, på vilket språk anmälan ska upprättas och förutsättningarna för att en sådan anmälan ska kunna lämnas elektroniskt till Finansinspektionen,
 5. vad som ska avses med handelsdagar i 4 kap.9-11 §§,
 6. hur information som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 18 § ska offentliggöras,
 7. den längsta tid som aktier får innehas för att undantag ska få göras enligt 4 kap. 12 § 1,
 8. vilka upplysningar som marknadsgaranter som inte är värdepappersinstitut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket ska lämna till Finansinspektionen,
 9. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap.16 och 17 §§,
 10. offentliggörande enligt 4 kap. 19 § av förvärv eller överlåtelse av egna aktier,
 11. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § ska göras till Finansinspektionen i stället ska göras till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel,
 12. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 § första stycket,
 13. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 4 kap.23 och 24 §§ ska anses motsvara dem som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU, och
 14. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 6 kap. 1 a § ska fullgöras. Förordning (2019:425).

 • FFFS 2011:14: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Bemyndiganden enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

5 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att frågor som avses i 2 kap. 3 § andra stycket, 3 kap. 4 § samt 7 kap.4 och 5 §§ lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden får beslutas av ett organ med representativa företrädare för näringslivet. Förordning (2007:591).

6 §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kungörande av beslut enligt 7 kap. 9 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Förordning (2007:591).

7 § Har upphävts genom förordning (2007:591).
8 § Ny beteckning 5 § genom förordning (2007:591).

9 §  /Ny beteckning 6 § genom fördning (2007:591).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden.
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:591) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

Omfattning
upph. 4, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 6 §§; nuvarande 5, 8, 9 §§ betecknas 4, 5, 6 §§; ändr. 3, den nya 4 §§, rubr. närmast före 5, 8 §§ sätts närmast före nya 4 resp. 5 §§
CELEX-nr
32004L0109
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2012:379) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
CELEX-nr
32010L0073
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2015:962) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

Omfattning
ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:720) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-07-03

Förordning (2016:1323) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2019:425) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-07-21