FFFS 2016:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:6) om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:6)

om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och

avtal om finansiellt stöd inom koncerner;

beslutade den 20 juni 2016.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 5 kap. 2 § 8 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 33 förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:6)

om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd

inom koncerner

dels att nuvarande 4 § ska betecknas 14 §, nuvarande 5–9 §§ ska betecknas 4–8 §§

och nuvarande 10 § ska betecknas 15 §,

dels att nya 7 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 10 § ska sättas närmast före nya 15 §,

dels att det ska införas fem nya paragrafer 9–13 §§ och närmast före 9 och 13 §§

nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 14 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Uppdatering

av återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner”.

7 § Ett företag ska ha lämpliga rutiner för att enkelt och regelbundet kunna över-

vaka de indikatorer som ingår i återhämtningsplanen eller koncernåterhämtnings-

planen.

Förenklade skyldigheter

9 § Finansinspektionen kan för ett kreditinstitut eller värdepappersbolag göra

undantag från kraven i 3 § på en återhämtningsplans eller en koncernåter-

hämtningsplans innehåll, om fallissemang hos kreditinstitutet eller värdepappers-

bolaget och dess därpå följande avveckling genom konkurs eller likvidation, till

följd av omständigheter som anges i andra stycket, sannolikt inte skulle få

betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller

ekonomin i stort, eller sannolikt endast ringa sådan inverkan. Ett sådant undantag

görs genom beslut enligt 10 eller 11 §.

Vid prövningen av om ett kreditinstitut eller värdepappersbolag ska omfattas av

förenklade skyldigheter enligt första stycket, ska Finansinspektionen beakta

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande

av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om

ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv

2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU,

2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr

1093/2010 och (EU) nr 648/2012.

FFFS 2016:20

Utkom från trycket

den 27 juni 2016

FFFS 2016:20

2

1. arten av den verksamhet som kreditinstitutet eller värdepappersbolaget bedriver,

2. kreditinstitutets eller värdepappersbolagets aktieägarstruktur,

3. kreditinstitutets eller värdepappersbolagets associationsrättsliga form,

4. kreditinstitutets eller värdepappersbolagets riskprofil,

5. kreditinstitutets eller värdepappersbolagets storlek och juridiska ställning,

6. kreditinstitutets eller värdepappersbolagets grad av sammankoppling med andra

företag eller med det finansiella systemet i allmänhet,

7. omfattningen och komplexiteten hos kreditinstitutets eller värdepappersbolagets

verksamheter,

8. ett eventuellt medlemskap i ett institutionellt skyddssystem eller någon annan

form av system för solidariskt ansvar enligt artikel 113.7 i tillsynsförordningen,

och

9. ett eventuellt tillhandahållande av investeringstjänster eller verksamheter enligt

definitionen i artikel 4.1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av

den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av

direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i den ursprungliga lydelsen.

10 § Om fallissemang hos ett kreditinstitut eller värdepappersbolag sannolikt inte

skulle få betydande inverkan på det som sätt som avses i 9 § första stycket, ska ett

kreditinstitut eller värdepappersbolag, efter beslut av Finansinspektionen, omfattas

av en återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan som i stället för det

innehåll som föreskrivs i 3 § åtminstone innehåller

1.

en sammanfattning av innehållet i planen inklusive en sammanfattande

bedömning av kreditinstitutets eller värdepappersbolagets totala återhämtnings-

kapacitet om det hamnar i finansiella svårigheter,

2. en beskrivning av de förändringar som har gjorts i planen sedan den först

upprättades eller den senast gjorda uppdateringen,

3.

en beskrivning av kreditinstitutets eller värdepappersbolagets verksamhet,

riskstrategi, affärsmodell och affärsplan, som innefattar den verksamhet som är

särskilt viktig för intjäning och lönsamhet samt en analys av vilka samhällsviktiga

funktioner och sammankopplingar med det finansiella systemet i övrigt som

kreditinstitutet eller värdepappersbolaget kan ha,

4. en beskrivning av hur planen har tagits fram och hur den uppdateras, vilka

personer som ansvarar för upprättande av planen, hur planen är införlivad i

kreditinstitutets eller värdepappersbolagets styrning, riskhantering och kontroll, hur

beslut fattas enligt planen samt den interna och externa kommunikationsplan som

gäller enligt planen,

5. en detaljerad beskrivning av de kvalitativa och kvantitativa indikatorer i fråga

om kapital, likviditet, finansiering, lönsamhet och tillgångskvalitet som anger när

beslut ska fattas enligt planen med ledning av indikatorerna samt hur indikatorerna

stämmer överens med kreditinstitutets eller värdepappersbolagets generella risk-

strategi,

FFFS 2016:20

3

6. en beskrivning av de åtgärder som enligt planen ska vidtas för att upprätthålla

eller återställa kreditinstitutets eller värdepappersbolagets lönsamhet, tillgångs-

kvalitet och finansiella ställning inklusive en tidsplan för att vidta åtgärderna,

7. en beskrivning av ett systemövergripande och ett företagsspecifikt scenario som

vart och ett för sig hotar kreditinstitutets eller värdepappersbolagets fortlevnad om

inte åtgärder för återhämtning vidtas i tid, som anger hur kapital, likviditet, risk-

profil, lönsamhet, verksamhet och rykte påverkas i dessa scenarier, vilka återhämt-

ningsåtgärder som kan vidtas i varje scenario, samt hur återhämtningsåtgärderna

kan återställa kreditinstitutets eller värdepappersbolagets finansiella ställning,

8. en beskrivning av de förberedande åtgärder som har vidtagits för att planen ska

kunna genomföras och en analys av vilka hinder som fortfarande kan finnas mot att

vidta de åtgärder som anges i planen, och

9. en analys av behovet av förberedelser för att åtgärderna enligt planen ska kunna

genomföras effektivt.

11 § Om fallissemang hos ett kreditinstitut eller värdepappersbolag sannolikt

skulle få endast sådan ringa inverkan som avses i 9 § första stycket, ska kredit-

institutet eller värdepappersbolaget, efter beslut av Finansinspektionen, omfattas av

en återhämtningsplan eller koncernåterhämningsplan som i stället för det innehåll

som föreskrivs i 3 § åtminstone innehåller

1. en beskrivning av vilka personer som ansvarar för upprättande av planen,

2. en beskrivning av hur planen har tagits fram och hur planen är införlivad i

kreditinstitutets eller värdepappersbolagets styrning, riskhantering och kontroll,

3. en beskrivning av de förändringar som har gjorts i planen sedan den först

upprättades eller den senast gjorda uppdateringen,

4. en beskrivning av den affärsverksamhet som är särskilt viktig för kreditinstitutets

eller värdepappersbolagets intjäning och lönsamhet,

5. en beskrivning av de kvalitativa och kvantitativa indikatorer i fråga om kapital

och likviditet som anger när beslut ska fattas enligt planen med ledning av

indikatorerna,

6. en beskrivning av åtgärder som enligt planen ska vidtas för att upprätthålla eller

återställa kreditinstitutets eller värdepappersbolagets finansiella ställning i ett

scenario där det hamnar i finansiella svårigheter samtidigt som finansmarknaderna

eller ekonomin i stort,

7. en beskrivning av de förberedande åtgärder som har vidtagits för att planen ska

kunna genomföras,

8. en tidsplan för de åtgärder som ska vidtas enligt planen samt en analys av vilka

hinder som kan finnas mot att vidta åtgärderna, och

9. en sammanfattande bedömning av kreditinstitutets eller värdepappersbolagets

totala återhämtningskapacitet om det hamnar i finansiella svårigheter.

12 § Finansinspektionen kan när som helst ompröva ett beslut enligt 10 eller 11 §.

FFFS 2016:20

4

Tidpunkt för upprättande av återhämtningsplaner och koncern-

återhämtningsplaner

13 § Ett företag ska upprätta en återhämtningsplan eller en koncernåterhämtnings-

plan senast den 1 januari 2017. Ett företag som omfattas av ett beslut av

Finansinspektionen enligt 5 kap. 3 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska i

stället upprätta en återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan senast den

31 oktober 2016.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2016.

ERIK THEDÉEN

Erik

Kärrlander