FFFS 2016:25

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1)

om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och

fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning;

beslutade den 10 oktober 2016.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 18 § 10 förordningen (2013:588) om

värdepappersfonder att rubriken till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag

med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning samt 1 kap. 2 § i föreskrifterna ska

ha följande lydelse.

Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut

och värdepappersbolag

1 kap.

2 §2 Dessa föreskrifter gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6. värdepappersbolag.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2016.

ERIK THEDÉEN

Johan

Hemmar

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om sam-

ordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i

överlåtbara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2014/91/EU.

2 Ändringen innebär att fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, enligt

1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, har utgått ur förteckningen.

FFFS 2016:25

Utkom från trycket

den 14 oktober 2016