FFFS 2016:27

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

beslutade den 10 oktober 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 3 och 6 samt 5 § 6 förordningen

(2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 13 kap. 6 och 11 §§

samt bilagorna 1–4 till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

13 kap.

6 § För en informationsbroschyr för en specialfond gäller även 29 kap. 1 § andra

stycket, 2 § första och tredje styckena, 6, 8, 10–14, 16–19 samt 23 §§ Finans-

inspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Vad som där

anges om värdepappersfond gäller specialfond och vad som anges om fondbolag

gäller AIF-förvaltare.

11 § För en informationsbroschyr som gäller en annan alternativ investeringsfond

som marknadsförs till icke-professionella investerare, än en sådan fond som avses i

6–10 §§, gäller även 29 kap. 1 § andra stycket, 2 § första och tredje styckena, 6, 8,

10, 14, 19 samt 23 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värde-

pappersfonder i tillämpliga delar. Vad som där anges om värdepappersfond gäller

alternativ investeringsfond och vad som anges om fondbolag gäller AIF-förvaltare.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2016.

ERIK THEDÉEN

Johan

Hemmar

FFFS 2016:27

Utkom från trycket

den 14 oktober 2016

FFFS 2016:27

2

Bilaga 1

Ägarprövning – fysisk person

En fysisk person som innehar ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som söker

tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder ska lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga.

Med målbolag avses i denna punkt den AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att

driva verksamhet. Med förvärvare avses den fysiska ägaren till den AIF-förvaltare

som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om

förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: _________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från att lämna viss information

Åberopar du 3 kap. 7 eller 8 §§ i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från

att lämna vissa uppgifter?

Ja Nej

FFFS 2016:27

3

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om du tidigare lämnat Finansinspektionen identisk information i ett annat ärende

kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

1 Information om förvärvaren

1.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

FFFS 2016:27

4

Meritförteckning

1.2 Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ekonomiska förhållanden

1.3 Redogör för dina inkomster föregående och innevarande kalenderår (dels hur

stora de är, dels varifrån inkomsterna kommer), och för dina nuvarande tillgångar

och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden. Uppge

även om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

Beskriv ägarkedjan

1.4 Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.5 Bifoga en beskrivning eller skiss över den konsoliderade situation enligt artikel

18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepap-

persföretag som eventuellt blir aktuell efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i pro-

cent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbola-

get. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsva-

rande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

FFFS 2016:27

5

Uppdrag i styrelse och ledning

1.6 Ange i vilka företag du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör,

verkställande direktörens ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befatt-

ningshavare.

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i sty-

relsen och be-

fattning

Ägande som innebär kontroll

1.7 Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad som

anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 4.

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Innehav i pro-

cent

Nära anhöriga med ägarandelar

1.8 Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i målbolaget, eller i ett annat fö-

retag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som

du har gemensamt hushåll med.

FFFS 2016:27

6

Gemensamma intressen

1.9 Beskriv om du har någon form av gemensamt intresse med följande personer,

som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem eller annan

motsvarande ledande befattningshavare.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal el-

ler andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.10 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.11 Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för eko-

nomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk dom-

stol för annat brott än enligt 1.11 a?

Ja

Nej

FFFS 2016:27

7

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande di-

rektör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt fö-

retag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som sty-

relsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

1.12. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit le-

dande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll

över

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande el-

ler någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1.11 och 1.12, redogör för om-

ständigheterna:

FFFS 2016:27

8

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar

ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägaran-

delar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från

antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträt-

ter.

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga

finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras värde och

vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker

detta.

3.2 Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

FFFS 2016:27

9

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

– när ägandet innebär kontroll1 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer och när

ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.2).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare och

– har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller

motsvarande ledningsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om ditt ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbo-

laget om det behövs.

2. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) kapitaltäckningsberäkning.

1 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS 2016:27

10

3. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och ledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:27

11

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om ägarprövning för

fysisk person

Följande dokument ska

bifogas ansökan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbok-

förd i Sverige: en vidi-

merad kopia av identi-

tetshandling enligt av-

snitt 1.1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 1.2.

En beskrivning eller en

skiss över hela ägar-

kedjan, före och efter

förvärvet, enligt avsnitt

1.4.

En beskrivning av den

eventuella grupp, som

anges i avsnitt 1.5.

En dokumentation som

styrker finansieringen

av förvärvet, enligt av-

snitt 3.1.

En affärsplan och in-

formation, som anges i

avsnitten 4.1 och 4.2.

FFFS 2016:27

12

Bilaga 2

Ägarprövning – juridisk person

En juridisk person som innehar ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som

söker tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder ska lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga.

Med målbolag avses den AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att driva

verksamhet. Med förvärvaren avses den juridiska ägaren till den AIF-förvaltare

som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om

förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: __________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från att lämna viss information

Åberopar företaget 3 kap. 6, 7 eller 8 § i dessa föreskrifter som skäl för att undantas

från att lämna vissa uppgifter?

Ja Nej

FFFS 2016:27

13

Om ni svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om företaget tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett an-

nat ärende, kan ni hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter som

avses.

1 Information om förvärvaren

Uppgifter om företaget

1.1 Företagets fullständiga namn:________________________________________

Organisationsnummer./ registreringsnummer:

_________________________________________________

Adress till huvudkontoret: ___________________________________________

Telefonnummer:

___________________________________________

1.2 Ange förvärvarens verksamhet:

1.3 Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

Ekonomiska förhållanden

1.4 Bifoga den senast fastställda årsredovisningen.

1.5 Om möjligt, uppge kreditbetyg samt kreditvärderingsföretag.

FFFS 2016:27

14

Styrelse- och ledningspersoner

1.6 Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, dennes

ställföreträdare eller andra motsvarande ledande befattningshavare.

Namn Personnummer

alternativt

födelsedatum

Position i styrelse och

befattning

1.7 Samtliga personer som anges under 1.6 ska fylla i och skriva under bilaga 3.

Beskriv ägarkedjan

1.8 Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.9 Bifoga en beskrivning eller skiss över den konsoliderade situation enligt artikel

18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-

pappersföretag som eventuellt blir aktuell efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i pro-

cent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbola-

get. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsva-

rande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

FFFS 2016:27

15

Gemensamma intressen

1.10 Beskriv om företaget har någon form av gemensamt intresse med följande

personer, som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem eller annan

motsvarande ledande befattningshavare.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal el-

ler andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.11 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.12 Ange om företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande el-

ler någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller närings-

verksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företagsrekonstruk-

tion eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av någon tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

FFFS 2016:27

16

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13 Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1.12, redogör för omständighet-

erna kring detta:

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägaran-

delar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal

ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avvi-

ker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga

rösträtter.

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

FFFS 2016:27

17

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till

samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras

värde och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation

som styrker detta.

3.2. Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

– när ägandet innebär kontroll2 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer (4.2), eller

– när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.3).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller 4.2

nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare, och

– har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller

motsvarande ledningsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier.

2 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS 2016:27

18

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller föl-

jande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbo-

laget om det behövs.

2. En kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans

med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag.

3. En specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att

målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad

situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag ska prognoser även lämnas för gruppen.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) kapitaltäckningsberäkning.

5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och ledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent

eller mer

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

FFFS 2016:27

19

1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller

minska sitt innehav i målbolaget,

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta),

3. en kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans

med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag, och

4. en specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4.3 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men

fortfarande är ett kvalificerat innehav ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:27

20

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om ägarprövning för juridisk

person

Följande dokument ska bi-

fogas ansökan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Ett registreringsbevis som

är högst två månader gam-

malt, enligt avsnitt 1.3.

Fastställd årsredovisning

för det senaste räkenskaps-

året, som anges i avsnitt

1.4.

Bilaga 3 för samtliga per-

soner, enligt avsnitt 1.6.

En beskrivning eller en

skiss över hela ägarkedjan,

före och efter förvärvet,

som anges i avsnitt 1.8.

En beskrivning av eventuell

grupp enligt avsnitt 1.9.

En dokumentation som

styrker finansieringen av

förvärvet, som anges i av-

snitt 3.1.

En affärsplan och informa-

tion enligt avsnitten 4.1–

4.3.

FFFS 2016:27

21

Bilaga 3

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till

en AIF-förvaltare

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör, dennes ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befatt-

ningshavare i den juridiska personen lämna Finansinspektionen uppgifter enligt

denna bilaga. Prövningen ingår i den ägarprövning som görs av den juridiska per-

sonen enligt bilaga 2. En prövning ska ske om den juridiska personen har ett

kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd enligt 3 kap. 1 §

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Uppgifter enligt denna bilaga ska även lämnas till Finansinspektionen

1. vid en anmälan om förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

2. vid en anmälan om förändringar i ledningen i ägarföretaget enligt 3 kap. 10 §

lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn:

_________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser prövningen (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________

FFFS 2016:27

22

Uppgifter om ägarföretaget

I vilket ägarföretag är du styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör,

dennes ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befattningshavare (inklu-

sive organisationsnummer)?

_____________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen och befattning i ägarföretaget avser prövningen?

___ styrelseordförande

___ styrelseledamot

___ styrelsesuppleant

___ verkställande

direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

___

annan motsvarande ledande befattningshavare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du av-

ser.

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

FFFS 2016:27

23

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ledningspersonens anseende

3. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för eko-

nomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk dom-

stol för annat brott än enligt 3 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande di-

rektör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt fö-

retag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som sty-

relsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

FFFS 2016:27

24

4. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande el-

ler någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

5. Om du svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4, redogör för omständighet-

erna kring detta.

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

FFFS 2016:27

25

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan/anmälan

Följande dokument ska bi-

fogas ansökan/anmälan

Finns

bifogad

Om ej bifogad, ange

skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad kopia

av identitetshandling, som

anges i avsnitt 1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.

FFFS 2016:27

26

Bilaga 4

Ansökan/anmälan ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, dennes ställföreträ-

dare eller annan motsvarande ledande befattningshavare i en AIF-förvaltare ska

lämna uppgifter enligt denna bilaga när AIF-förvaltaren ansöker om

Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en del i en

tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid en anmälan

om ändringar i ledningen enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före-

tag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ledningsprövningens sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser ledningsprövningen (inklusive organisationsnum-

mer)?

_________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

___ styrelseordförande

___ styrelseledamot

___ styrelsesuppleant

FFFS 2016:27

27

___ verkställande

direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

___

annan motsvarande ledande befattningshavare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du av-

ser.

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

FFFS 2016:27

28

Anställning och uppdrag i styrelse eller ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag, är utsedd till

styrelsemedlem eller annan motsvarande ledande befattningshavare. Uppge även

om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn

(inklusive org.

nr)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

Kvalificerat ägande

4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som

ledningsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

5. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav

eller på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inkl.

organisationsnummer)

Verksamhetens

art

Företagets säte

Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som ledningspröv-

ningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det företa-

get.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som

du har gemensamt hushåll med.

FFFS 2016:27

29

Intressekonflikter

7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina öv-

riga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för

hur dessa ska hanteras.

Ledningspersonens anseende

8. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för eko-

nomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk dom-

stol för annat brott än enligt 8 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande di-

rektör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt fö-

retag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som sty-

relsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag.

Ja

Nej

9. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande el-

ler någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

FFFS 2016:27

30

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständighet-

erna:

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:27

31

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen

Följande dokument ska bi-

fogas ansökan/anmälan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad kopia

av identitetshandling, som

anges i avsnitt 1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.