FFFS 2016:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse;

beslutade den 18 januari 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § försäkringsrörelseförord-

ningen (2011:257) i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(2015:8) om försäkringsrörelse

dels att nuvarande 11 kap. 4 § ska betecknas 11 kap. 5 §,

dels att 13 kap. 1 § och avsnitt 2.7 i bilaga 2 a ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 11 kap. 4 § ska sättas närmast före

11 kap. 5 §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 kap. 4 §, av följande lydelse.

11 kap.

4 § Ett försäkringsföretag ska för direkt försäkring lämna information per skadeår

när det offentliggör försäkringstekniska avsättningar enligt kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 2015/2452 av den 2 december 2015 om fast-

ställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på förfaranden,

format och mallar för rapporten om solvens och finansiell ställning i enlighet med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG.

13 kap.

1 § Bestämmelser om grupptillsyn finns i 19 kap.försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och i avdelning 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr

2015/35.

Bestämmelser om tillämpning av 19 kap.försäkringsrörelselagen i fråga om

försäkringsföretag som tillämpar äldre bestämmelser för verksamhet som avser

tjänstepensionsförsäkring enligt punkten 2 i

ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring av försäkringsrörelselagen

(2010:2043), finns i 7 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:21) om

övergångsreglering för försäkringsrörelse.

Med konsolideringsmetod samt sammanläggnings- och avräkningsmetod avses de

metoder som ska användas för beräkning av gruppbaserad kapitalbas och grupp-

baserat solvenskapitalkrav enligt 19 kap. 17 § försäkringsrörelselagen.

FFFS 2016:3

Utkom från trycket

den 22 januari 2016

FFFS 2016:3

2

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

ERIK THEDÉEN

Sabina Arama Ström

FFFS 2016:3

3

Bilaga 2 a

2.7 1 Anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 8 a?

܆

Ja

܆

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag.

܆

Ja

܆

Nej

2. Är du part i pågående brottmål?

܆

Ja

܆

Nej

3. Har, såvitt du känner till, du själv eller något företag där du är eller har varit

ledande befattningshavare, haft annan nyckelfunktioneller varit styrelsemedlem,

alternativt har eller har haft kontroll över:

1 Ändringen innebär att f) tas bort.

FFFS 2016:3

4

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller

näringsverksamhet?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

܆

Ja

܆

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

4.

Om du svarat ja på någon av frågorna under 1–3 ovan, redogör för

omständigheterna: