FFFS 2016:31

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning;

beslutade den 12 december 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 12 § 1 och 12 förordningen

(2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter att 2 § Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning ska ha följande lydelse.

2 § Föreskrifterna gäller för följande finansiella företag och dess ägare:

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsföretag,

5. institut för elektroniska pengar,

6. betalningsinstitut,

7. svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar som driver verksamhet enligt

lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och

8. svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar och försäkringsföretag som driver

verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Föreskrifterna gäller dessutom för utländska kreditinstitut och institut för elektro-

niska pengar med hemvist utanför EES, som ska etablera eller har etablerat en filial

eller generalagentur i Sverige enligt följande:

1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 6 § i fråga om etablering av filial

eller generalagentur.

2. Företrädare för filialen eller generalagenturen ska lämna uppgifter enligt bestäm-

melserna i 10 §.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.

ERIK THEDÉEN

Roger

Jacobsson

FFFS 2016:31

Utkom från trycket

den 16 december 2016