FFFS 2016:34

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:9) om investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2005:9) om investerings-

rekommendationer riktade till allmänheten samt hantering

av intressekonflikter;

beslutade den 21 december 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 15 förordningen (2007:375) om

handel med finansiella instrument att Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2005:9) om investeringsrekommendationer riktade till allmän-

heten samt hantering av intressekonflikter ska upphöra att gälla den 1 februari

2017.

ERIK THEDÉEN

Nanny

Hiort

FFFS 2016:34

Utkom från trycket

den 28 december 2016