FFFS 2016:37

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder;

beslutade den 21 december 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § 10 förordningen (2013:588) om

värdepappersfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om

värdepappersfonder att 13 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

13 kap.

2 § Styrelsen i ett fondbolag ska fastställa interna regler där det anges vilka rutiner

för egna affärer som bolaget ska tillämpa.

Rutinerna ska gälla för en relevant person som

1. deltar i en verksamhet som kan ge upphov till en intressekonflikt, eller

2. har tillgång till insiderinformation enligt artikel 7 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk

(marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och

rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG

och 2004/72/EG, eller annan konfidentiell information som avser värdepappers-

fonder eller fondföretag.

3 § Rutinerna ska vara aktuella och lämpliga, i syfte att förhindra

1. att den relevanta personen utför en egen affär,

a) som strider mot Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014,

b) som innebär missbruk eller otillbörligt röjande av konfidentiell information,

eller

c) som strider mot, eller kan komma att strida mot, fondbolagets skyldigheter enligt

lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

2. att den relevanta personen, på ett annat sätt än inom ramen för sin anställning

eller ett tjänsteavtal, råder eller påverkar någon annan person att utföra en affär

med finansiella instrument som, om det gällde en egen affär från den relevanta

personens sida, skulle

a) omfattas av 1, eller

b) utgöra missbruk av information om ännu inte genomförda portföljtransaktioner,

FFFS 2016:37

Utkom från trycket

den 28 december 2016

FFFS 2016:37

2

3. att en relevant person, oavsett vad som följer av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 596/2014, på annat sätt än inom ramen för sin anställning eller

ett tjänsteavtal röjer information eller ställningstagande till någon annan person om

den relevanta personen vet, eller rimligtvis borde veta, att den andra personen till

följd av röjandet kommer att eller sannolikt skulle komma

a) att utföra en affär med finansiella instrument som, om det gällde en egen affär

från den relevanta personens sida, skulle vara en sådan som avses i 2, eller

b) att råda eller påverka en annan person att utföra en sådan affär.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2017.

ERIK THEDÉEN

Nanny

Hiort