FFFS 2016:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:21) om övergångsreglering för försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2015:21) om övergångsreglering för försäkringsrörelse;

beslutade den 18 januari 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § försäkringsrörelseförord-

ningen (2011:257) i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:21) om

övergångsreglering för försäkringsrörelse att 1 kap. 1 § samt 6 kap. 1–3 och 5–7 §§

ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om försäkringsrörelse som

kompletterar försäkringsrörelselagen (2010:2043), kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och ut-

övande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), kommissio-

nens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 av den 2 december 2015 om

fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för

inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG och kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 2015/2452 av den 2 december 2015 om fast-

ställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på förfaranden,

format och mallar för rapporten om solvens och finansiell ställning i enlighet med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG.

6 kap.

1 § De årsupplysningar som ett försäkringsföretag ska lämna enligt avdelning

1

kapitel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35,

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 och 3 kap. samt 5

kap. 23 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om

tillsynsrapportering för försäkringsrörelse, ska ha kommit in till Finans-

inspektionen senast

– 20 veckor efter balansdagen den 31 december 2016,

– 18 veckor efter balansdagen den 31 december 2017,

– 16 veckor efter balansdagen den 31 december 2018, och

– 14 veckor efter balansdagen den 31 december 2019.

2 § De årsupplysningar som en grupp som avses i 19 kap. försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) ska lämna, enligt avdelning 2 kapitel 6 i kommissionens

FFFS 2016:5

Utkom från trycket

den 22 januari 2016

FFFS 2016:5

2

delegerade förordning (EU) nr 2015/35, kommissionens genomförandeförordning

(EU) nr 2015/2450 och 3 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse, ska ha kommit in

till Finansinspektionen senast

– 26 veckor efter balansdagen den 31 december 2016,

– 24 veckor efter balansdagen den 31 december 2017,

– 22 veckor efter balansdagen den 31 december 2018, och

– 20 veckor efter balansdagen den 31 december 2019.

3 §

De kvartalsupplysningar som ett försäkringsföretag ska lämna, enligt

avdelning 1 kapitel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 och 3 kap.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsyns-

rapportering för försäkringsrörelse avseende balansdagarna den 31 mars, den 30

juni, den 30 september och den 31 december, ska ha kommit in till Finans-

inspektionen senast

– 8 veckor efter balansdagarna för 2016,

– 7 veckor efter balansdagarna för 2017,

– 6 veckor efter balansdagarna för 2018, och

– 5 veckor efter balansdagarna för 2019.

5 § De kvartalsupplysningar som en grupp som avses i 19 kap. försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) ska lämna, enligt avdelning 2 kapitel 6 i kommissionens

delegerade förordning (EU) nr 2015/35, kommissionens genomförandeförordning

(EU) nr 2015/2450 och 3 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse avseende balans-

dagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december, ska ha

kommit in till Finansinspektionen senast

– 14 veckor efter balansdagarna för 2016,

– 13 veckor efter balansdagarna för 2017,

– 12 veckor efter balansdagarna för 2018, och

– 11 veckor efter balansdagarna för 2019.

6 § Ett försäkringsföretag ska offentliggöra den årliga solvens- och verksamhets-

rapport som anges i 16 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), avdelning 1

kapitel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35,

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2452 och 11 kap.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkrings-

rörelse senast

– 20 veckor efter balansdagen den 31 december 2016,

– 18 veckor efter balansdagen den 31 december 2017,

FFFS 2016:5

3

– 16 veckor efter balansdagen den 31 december 2018, och

– 14 veckor efter balansdagen den 31 december 2019.

7 § Den årliga solvens- och verksamhetsrapport på gruppnivå som anges i

19 kap.78 och 79 §§försäkringsrörelselagen (2010:2043), avdelning 2 kapitel 6 i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35, kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 2015/2452 och 13 kap. Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse ska

offentliggöras senast

– 26 veckor efter balansdagen den 31 december 2016,

– 24 veckor efter balansdagen den 31 december 2017,

– 22 veckor efter balansdagen den 31 december 2018, och

– 20 veckor efter balansdagen den 31 december 2019.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016 och tillämpas första gången på

uppgifter som avser räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015.

ERIK THEDÉEN

Greta

Wennerberg