FFFS 2016:6

Finansinspektionens föreskrifter om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och

avtal om finansiellt stöd inom koncerner;

beslutade den 25 januari 2016.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 5 kap. 2 § 8 och 10

förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 33 och

35 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar,

6. värdepappersbolag, och

7. moderföretag som avses i 6 a kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse samt i 8 a kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappers-

marknaden.

2 § I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i 1 kap.

5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 1 kap. 5 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Innehåll i återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner

3 § Ett företag som ska upprätta en återhämtningsplan eller en koncernåter-

hämtningsplan enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska se till att planen har det innehåll

som anges i avsnitt A i krishanteringsdirektivets bilaga.

4 § Ett företag ska uppdatera sin återhämtningsplan eller koncernåterhämtnings-

plan årligen eller i samband med förändringar av verksamheten som kan ha en

väsentlig påverkan på återhämtningsplanen eller koncernåterhämtningsplanen.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande

av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om

ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv

2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU,

2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr

1093/2010 och (EU) nr 648/2012.

FFFS 2016:6

Utkom från trycket

den 29 januari 2016

FFFS 2016:6

2

5 § En återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan får inte förutsätta att

statligt stöd lämnas.

En återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan ska vid behov innehålla en

analys av hur och när företaget som upprättat planen, i enlighet med de villkor som

anges i planen, får ansöka om att utnyttja centralbanksfaciliteter. Företaget ska i

analysen identifiera de tillgångar som kan förväntas bli godtagna som säkerhet av

berörda centralbanker.

6 § I en återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan ska det anges vilka

åtgärder företaget kan vidta när villkoren för ingripande enligt 15 kap. 2 b § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 25 kap. 2 b § lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden är uppfyllda.

7 § En koncernåterhämtningsplan ska utformas så att en god samordning uppnås

mellan de åtgärder som enligt planen ska vidtas av moderföretaget och de åtgärder

som ska vidtas av övriga företag i koncernen.

Koncernåterhämtningsplanen ska innehålla en analys om förekomsten och

hanteringen av de väsentliga praktiska eller juridiska problem som kan uppstå vid

genomförande av brådskande åtgärder som omfattas av planen.

Koncernåterhämtningsplanen ska dessutom innehålla en beskrivning av de

arrangemang för koncerninternt finansiellt stöd som finns inom koncernen.

8 § Företaget ska ha lämpliga rutiner för att enkelt och regelbundet kunna

övervaka de indikatorer som avses i punkten 20 i avsnitt A i krishanterings-

direktivets bilaga.

9 § Ett företag ska utforma en återhämtningsplan eller en koncern-återhämtnings-

plan med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Hänsyn ska

även tas till verksamhetens riskprofil och grad av sammankoppling med andra

företags verksamheter och med det finansiella systemet i allmänhet. Dessutom ska

företagets eller koncernens aktieägarstruktur, associationsform och storlek beaktas.

Avtal om finansiellt stöd inom koncerner

10 § När ett företag offentliggör ett avtal i enlighet med 6 b kap. 16 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 b kap. 16 § lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden, ska artiklarna 431–434 i tillsynsförordningen

tillämpas.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

ERIK THEDÉEN

Erik

Kärrlander