FFFS 2016:8

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i

kreditinstitut;

beslutade den 25 januari 2016.

Finansinspektionen föreskriver1

med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

dels att 5 kap. 12 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 12 § ska utgå,

dels att nuvarande 5 kap. 13–16 §§ ska betecknas 5 kap. 12–15 §§,

dels att rubriken närmast före nuvarande 5 kap. 13 § ska sättas närmast före

5 kap. 12 §.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

ERIK THEDÉEN

Erik Kärrlander

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-

hörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-

pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv

2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338, Celex 32013L0036).

FFFS 2016:8

Utkom från trycket

den 29 januari 2016