FFFS 2016:9

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Allmänna råd

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag;

beslutade den 5 februari 2016.

Finansinspektionen beslutar i fråga om Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag att 1 kap. 2 § ska ha

följande lydelse.

1 kap.

2 §1 De allmänna råden gäller för

– börser,

– clearingorganisationer,

juridiska personer med tillstånd enligt lagen (2005:405) om försäkrings-

förmedling,

– Svenska skeppshypotekskassan, och

– understödsföreningar.

Om det är lämpligt bör de allmänna råden även tillämpas på koncerner och

finansiella konglomerat.

De gäller dock inte för centrala motparter enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktions-

register.

_______________

1. Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 mars 2016.

2. Äldre allmänna råd gäller dock för centrala värdepappersförvarare som under en

övergångsperiod tillämpar lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto-

föring av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 mars 2016.

ERIK THEDÉEN

Johanna

Bergqvist

1 Ändringen innebär att centrala värdepappersförvarare har tagits bort ur förteckningen.

FFFS 2016:9

Utkom från trycket

den 12 februari 2016