Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1998-12-03
Ändring införd
SFS 1998:1479 i lydelse enligt SFS 2024:118
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Lag (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827)
Lag (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
Aktiekontolag (1989:827)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-12

Lagens innehåll

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

[S2]I lagen finns även särskilda bestämmelser om kontoföring av finansiella instrument samt om intermediärers medverkan i identifieringen av aktieägare och i utövandet av aktieägares rättigheter. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: Prop. 2019/20:116 Paragrafen anger lagens innehåll.

I paragrafens andra stycke görs ett tillägg så att det av paragrafen framgår att lagen även innehåller bestämmelser om intermediärers medverkan i identifieringen av aktieägare och i utövandet av aktieägares rättigheter. De rättigheter som avses är de rättigheter som följer av aktieinnehavet. Vad som avses med intermediär behandlas i 3 §.

Lagens tillämpningsområde

[K1]2 §  Lagen tillämpas på svenska värdepapperscentraler samt på kontoförande institut och förvaltare som har antagits av en sådan värdepapperscentral. När det särskilt anges i lagen tillämpas den även på värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och på värdepapperscentraler från tredjeland samt på utsedda kreditinstitut.

[S2]Bestämmelserna i 9 kap.6 och 8 §§ tillämpas på var och en som driver sådan verksamhet som avses där.

[S3]Bestämmelserna i 3 a kap. tillämpas på svenska intermediärer och intermediärer från tredjeland. Lag (2020:612).

Prop. 2015/16:10: I första stycket anges att lagen som huvudregel tillämpas endast på svenska värdepapperscentraler samt på kontoförande institut och förvaltare som har antagits av en sådan värdepapperscentral. En svensk värdepapperscentral är en värdepapperscentral som är etablerad i Sverige. Förordningen om värdepapperscentraler reglerar den verksamhet som drivs av samtliga värdepapperscentraler inom EES, inklusive värdepapperscentraler från tredjeland som driver verksamhet här. Lagen tillämpas dock endast ...

Prop. 2019/20:116: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.

I paragrafens nya tredje stycke föreskrivs att bestämmelserna i 3 a kap. tillämpas på svenska intermediärer och på intermediärer från tredjeland. Vad som avses med intermediär behandlas i 3 §. Vad som avses med svenska intermediärer och intermediärer från tredjeland berörs närmare i kommentaren till 3 a kap. 2 §.

Definitioner

[K1]3 §  I denna lag betyder:

[S2]avstämningsbolag: sådant avstämningsbolag som avses i aktiebolagslagen (2005:551),

[S3]avstämningsregister: sådant register som avses i 4 kap. 1 §,

[S4]EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

[S5]emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

[S6]finansiellt instrument: detsamma som i artikel 2.1.8 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, varvid aktier och sådana rättigheter som avses i 4 kap. 2 § andra stycket denna lag i fråga om avstämningsbolag som är privata aktiebolag vid tillämpningen av denna lag ska jämställas med finansiella instrument,

[S7]förordningen om värdepapperscentraler: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

[S8]intermediär: en juridisk person som för aktieägares eller andra personers räkning förvarar eller administrerar aktier eller för värdepapperskonton,

[S9]kontoförande institut: den som av en värdepapperscentral medgetts rätt att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister,

[S10]kontoföring av finansiella instrument: registrering i avstämningsregister av äganderätt och särskild rätt till sådana aktier och andra finansiella instrument för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig handling inte har utfärdats eller, där sådan handling har utfärdats, det genom förvaring eller på annat likvärdigt sätt har säkerställts att handlingen inte kommer i omlopp,

[S11]kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

[S12]reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

[S13]skuldförbindelse: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän omsättning,

[S14]utsett kreditinstitut: sådant kreditinstitut som har utsetts enligt artikel 54.2 b i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

[S15]värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

[S16]värdepapperscentral från tredjeland: en sådan värdepapperscentral som avses i artikel 2.1.2 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, samt

[S17]värdepappersinstitut: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2020:612).

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller definitioner av olika termer och uttryck som förekommer i lagen.

Prop. 2019/20:116: Paragrafen anger betydelsen av några av de ord och uttryck som används i lagen. Ändringarna i paragrafen genomför de nya artiklarna 2 a (delvis) och 2 d i direktivet om aktieägares rättigheter. Övervägandena finns i avsnitt 4 och 5.

I ett tillägg anges betydelsen av den nya termen intermediär i lagen. Enligt tillägget ...

Kontoföring av finansiella instrument

[K1]4 §  Svenska värdepapperscentraler som är auktoriserade att tillhandahålla en central kontoföringstjänst enligt förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, ska göra detta genom kontoföring av finansiella instrument. Lag (2016:51).

Behörig myndighet

[K1]5 §  Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordningen om värdepapperscentraler. Lag (2016:51).

Rapporteringssystem för överträdelser

[K1]6 §  Svenska värdepapperscentraler och kontoförande institut ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av de bestämmelser som gäller för verksamheten. Lag (2018:324).

Prop. 2017/18:142: Paragrafen innebär en skyldighet för svenska värdepapperscentraler och kontoförande institut att tillhandahålla ändamålsenliga s.k. visselblåsarsystem.

Ändringen innebär att andra stycket, med erinran om att PUL gäller vid behandling av personuppgifter inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i första stycket, tas bort.

Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

Prop. 2015/16:10: I första stycket anges att svenska värdepapperscentraler och kontoförande institut ska tillhandahålla ändamålsenliga system för att från anställda omhänderta rapporter om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten inom företagen. Av uttrycket misstänkta överträdelser följer att rapporteringen kan gälla överträdelser som ännu inte har blivit föremål för prövning av Finansinspektionen eller någon annan myndighet eller av domstol.

Bemyndigande

[K1]7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om handläggningen av ärenden om auktorisation av värdepapperscentraler i Sverige. Lag (2016:51).

[S2]2 kap. Kapitlet har upphävts genom lag (2016:51).

Kontoförande institut

Antagande av kontoförande institut

[K3]1 §  En svensk värdepapperscentral får som kontoförande institut anta

 1. Riksbanken, andra centralbanker, Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hemland har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvaltningen av statsskulden,
 2. juridiska personer som står under tillsyn av Finansinspektionen, och
 3. utländska juridiska personer som i sitt hemland står under motsvarande tillsyn som de juridiska personer som avses i 2.

[S2]De juridiska personer som anges i första stycket 2 och 3 ska ha en betryggande kapitalstyrka och teknisk och juridisk sakkunskap och i övrigt vara lämpliga att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister hos värdepapperscentralen. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller allmänna krav på de juridiska personer som en svensk värdepapperscentral får anta som kontoförande institut.

Registreringsåtgärder för egen respektive annans räkning

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

[K3]2 §  Ett kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder för egen räkning.

[S2]En svensk värdepapperscentral får medge följande juridiska personer rätt att som kontoförande institut vidta registreringsåtgärder för annans räkning:

 1. Riksbanken och andra centralbanker,
 2. svenska och utländska clearingorganisationer,
 3. värdepapperscentraler samt sådana värdepapperscentraler från tredjeland som är erkända enligt artikel 25 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,
 4. värdepappersinstitut samt utländska företag som i sitt hemland får driva värdepappersrörelse,
 5. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, när det gäller fondandelar, och
 6. AIF-förvaltare som avses i 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och utländska EES-baserade AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU, när det gäller andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar.

[S3]Utländska företag som avses i andra stycket 2 och 4 ska i hemlandet stå under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka registreringsåtgärder som kontoförande institut får vidta. Det rör sig om dels sådana åtgärder som vidtas för egen räkning, dels åtgärder för annans räkning. Med annans räkning avses t.ex. att ett värdepappersinstitut agerar för en kunds räkning.

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om registreringsåtgärder. Övervägandena finns i avsnitt 7.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

2 §  Ett kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder för egen räkning.

En svensk värdepapperscentral får ge följande juridiska personer rätt att som kontoförande institut vidta registreringsåtgärder för någon annans räkning:

 1. Riksbanken och andra centralbanker,
 2. svenska och utländska centrala motparter och clearingbolag,
 3. värdepapperscentraler samt sådana värdepapperscentraler från tredjeland som är erkända enligt artikel 25 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,
 4. värdepappersinstitut samt utländska företag som i sitt hemland får driva värdepappersrörelse,
 5. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, när det gäller fondandelar, och
 6. AIF-förvaltare som avses i 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och utländska EES-baserade AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU, när det gäller andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar.

Utländska företag som avses i andra stycket 2 och 4 ska i hemlandet stå under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ. Lag (2024:118).

Kriterier för antagande av kontoförande institut

[K3]3 §  En svensk värdepapperscentral ska tillämpa de krav för deltagande som anges i artikel 33.1 i förordningen om värdepapperscentraler när den antar kontoförande institut. Lag (2016:51).

Skyldighet att lämna upplysningar till värdepapperscentralen

[K3]4 §  Ett kontoförande institut ska lämna värdepapperscentralen de upplysningar som behövs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag eller andra författningar. Lag (2016:51).

Upphörande av rätt att vara kontoförande institut

[K3]5 §  Om ett kontoförande institut inte längre uppfyller de krav som anges i 1 §, ska värdepapperscentralen besluta att institutet inte har rätt att vara kontoförande institut.

[S2]En värdepapperscentral får även meddela ett sådant beslut, om ett kontoförande institut trots uppmaning från värdepapperscentralen inte lämnar de uppgifter som avses i 4 §. Lag (2016:51).

Skyldighet att lämna upplysningar till Finansinspektionen

[K3]6 §  Kontoförande institut som avses i 1 § första stycket 2 och 3 är skyldiga att lämna Finansinspektionen de uppgifter den begär som rör verksamheten som kontoförande institut.

[S2]Om ett kontoförande institut inte fullgör skyldigheten, får Finansinspektionen förelägga institutet att lämna de begärda uppgifterna. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I första stycket görs ändringar till följd av den nya lydelsen av 1 §. Enligt den paragrafen får det inte längre förekomma några kontoförande institut som är företag som inte står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet, bortsett från centralbanker m.fl. Sådana företag kan därför inte längre åläggas att lämna uppgifter till Finansinspektionen. I stället anges i paragrafen att denna skyldighet gäller de svenska och utländska juridiska personer som avses i ...

Regler i förordningen om värdepapperscentraler som tillämpas på kontoförande institut

[K3]6 a §  För kontoförande institut gäller artiklarna 36 och 37.3 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen. Det som anges om värdepapperscentraler och om avvecklingssystem i artikel 36 ska i stället avse verksamheten som kontoförande institut. Lag (2016:51).

[K3]6 b §  Ett kontoförande institut får uppdra åt någon annan att utföra registreringsåtgärder i avstämningsregister. För ett sådant uppdrag gäller artikel 30.1 d–i, 30.2 och 30.3 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen. Det som anges där om värdepapperscentraler ska i stället avse det kontoförande institutet. Lag (2018:168).

Prop. 2017/18:71: Paragrafen innehåller bestämmelser om möjligheten för ett kontoförande institut att uppdra åt någon annan att utföra registreringsåtgärder i avstämningsregister.

Ändringen innebär att förbudet för ett kontoförande institut att delegera till någon annan än ett kontoförande institut att utföra registreringsåtgärder i avstämningsregister tas bort. I stället införs en uttrycklig möjlighet att uppdra åt någon annan att utföra sådana åtgärder. Ett lämnat uppdrag fråntar inte det kontoförande ...

Dokumentationskrav

[K3]6 c §  Ett kontoförande institut ska dokumentera och under minst tio år spara de uppgifter som ligger till grund för registreringsåtgärder i avstämningsregister. Lag (2016:51).

Förvaltarregistrering

Antagande av förvaltare

[K3]7 §  En svensk värdepapperscentral får medge följande juridiska personer rätt att registreras som förvaltare av finansiella instrument:

 1. de juridiska personer som avses i 2 § andra stycket,
 2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hemland har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvaltningen av statsskulden, och
 3. kreditinstitut som är auktoriserade enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU, och kreditinstitut med huvudkontor i tredjeland som är auktoriserade i det landet.

[S2]Vid medgivanden enligt första stycket ska värdepapperscentralen tillämpa de krav för deltagande som anges i artikel 33.1 i förordningen om värdepapperscentraler.

[S3]Ett medgivande att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett medgivande ska återkallas av värdepapperscentralen, om ett villkor för medgivandet har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningarna för medgivande inte längre finns. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller krav på vilka förvaltare som får antas av svenska värdepapperscentraler och kan jämföras med motsvarande krav för kontoförande institut (se 1 och 2 §§). Det är inte heller ovanligt att ett och samma företag är såväl förvaltare som kontoförande institut. Det gäller t.ex. vissa banker.

Avstämningskonton för förvaltare

[K3]8 §  En förvaltare skall ha ett eller flera avstämningskonton för de finansiella instrument som han förvaltar.

[K3]9 §  Ett avstämningskonto för förvaltarregistrerade finansiella instrument ska innehålla

 1. förvaltarens företagsnamn, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
 2. anmärkning om att instrumenten förvaltas för annans räkning,
 3. i fråga om aktier, de uppgifter som avses i 4 kap. 18 § första stycket

[S2]1–5 samt andra stycket, och

 1. i fråga om skuldförbindelser, de uppgifter som avses i 4 kap. 19 §. Lag (2018:1674).

Rättsverkan av registrering

[K3]10 §  För förvaltarregistrerade finansiella instrument tillämpas 6 kap.

[S2]Vad som sägs i 6 kap.1 och 4 §§ om den som är antecknad på ett avstämningskonto som ägare skall dock i stället avse förvaltaren.

[S3]Underrättas förvaltaren om att ett finansiellt instrument har överlåtits eller pantsatts, inträder samma rättsverkningar som om överlåtelsen eller pantsättningen hade registrerats i ett avstämningsregister.

[K3]11 §  Ett pantsatt eller utmätt finansiellt instrument får inte förvaltarregistreras utan panthavarens respektive kronofogdemyndighetens samtycke.

Skyldighet att lämna upplysningar till värdepapperscentralen

[K3]12 §  På begäran av värdepapperscentralen ska en förvaltare lämna uppgifter till värdepapperscentralen om de aktieägare vars aktier den förvaltar. Uppgifterna ska avse aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. Förvaltaren ska dessutom ange det antal aktier av olika slag som varje aktieägare äger. Uppgifterna ska avse förhållandena vid den tidpunkt som värdepapperscentralen bestämmer.

[S2]Värdepapperscentralen ska på begäran av ett avstämningsbolag kräva in sådana uppgifter om bolagets aktieägare som avses i första stycket.

[S3]Avstämningsbolag har rätt att hos värdepapperscentralen få tillgång till de uppgifter som har lämnats om bolagets aktieägare.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge förvaltare undantag från den uppgiftsskyldighet som följer av första och andra styckena.

[S5]Ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad kan även begära identifiering av sina aktieägare enligt 3 a kap.Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen regleras förvaltares skyldighet att lämna upplysningar till värdepapperscentralen. Genom ändringen i paragrafen upplyses om att det finns ytterligare bestämmelser om identifiering av aktieägare i 3 a kap. Övervägandena finns i avsnitt 6.

I paragrafens nya femte stycke upplyses om att ett bolag som har sina aktier upptagna till handel på en reglerad marknad även kan begära identifiering ...

Aktieägarsammanställning

[K3]13 §  Hos värdepapperscentralen ska det för varje avstämningsbolag finnas en sammanställning över aktieägare med mer än femhundra förvaltarregistrerade aktier i bolaget. Sammanställningen ska innehålla de uppgifter som anges i 12 § första stycket. En utskrift av sammanställningen ska hållas tillgänglig för var och en hos bolaget och hos värdepapperscentralen. Utskriften får inte vara äldre än tre månader. Var och en som begär det har vid var tid rätt att mot ersättning för kostnaderna få en aktuell utskrift av sammanställningen från värdepapperscentralen. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I paragraferna görs endast språkliga och terminologiska ändringar.

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

3 a kap. Intermediärers medverkan i identifiering av aktieägare och i utövande av aktieägares rättigheter

Kapitlets innehåll

[K3a]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet för intermediärer att medverka till att bolag kan identifiera sina aktieägare och till att aktieägares rättigheter kan utövas.

[S2]Ytterligare bestämmelser om identifiering av aktieägare och om underlättande av utövandet av aktieägares rättigheter finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1212 av den 3 september 2018 om fastställande av minimikrav för genomförandet av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG vad gäller identifiering av aktieägare, överföring av information och underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: Paragrafen, som är ny, anger kapitlets innehåll.

Av första stycket framgår att det i kapitlet finns bestämmelser om skyldighet för intermediärer att medverka till att bolag kan identifiera sina aktieägare och till att aktieägares rättigheter kan utövas. Vad som avses med intermediär anges i 1 kap. 3 §. Av den bestämmelsen framgår att en juridisk ...

Kapitlets tillämpningsområde

[K3a]2 §  Kapitlet gäller svenska intermediärer, i den utsträckning de hanterar aktier som har getts ut av ett bolag inom EES och som är upptagna till handel på en reglerad marknad.

[S2]Kapitlet gäller även intermediärer från tredjeland, i den utsträckning de hanterar aktier som har getts ut av ett svenskt aktiebolag och som är upptagna till handel på en reglerad marknad.

[S3]Kapitlet gäller utöver det som följer av 3 kap. 12 §. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: Paragrafen, som är ny, anger kapitlets tillämpningsområde. Paragrafen genomför delvis de nya artiklarna 1.2 och 1.7 i direktivet om aktieägares rättigheter. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Av första stycket framgår att bestämmelserna i kapitlet gäller svenska intermediärer, dock endast i den utsträckning de hanterar aktier som har getts ut av ett bolag inom EES och som är upptagna till handel ...

Identifiering av aktieägare

[K3a]3 §  En intermediär ska på begäran av ett bolag vars aktier intermediären hanterar utan dröjsmål lämna uppgifter till bolaget om ägarna till aktierna. Detsamma gäller om begäran görs av någon som bolaget utsett. Uppgifterna får i så fall lämnas till denne.

[S2]Uppgifterna om en ägare till aktier i ett svenskt bolag ska avse

 1. namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer,
 2. postadress och, om en sådan finns, e-postadress,
 3. ägarens totala antal aktier,
 4. antalet aktier av olika slag, om det begärs, och
 5. tidpunkten från och med vilken aktierna innehas, om det begärs. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen, som är ny, regleras bolags rätt att identifiera sina aktieägare genom intermediärernas medverkan. Paragrafen genomför de nya artiklarna 2 j, 3a.1 och 3a.2 och delvis den nya artikel 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Av första stycket framgår att en intermediär på begäran av ...

[K3a]4 §  Om intermediären inte har de ägaruppgifter som avses i 3 § på grund av att aktierna hanteras för en annan intermediärs räkning, ska begäran utan dröjsmål vidarebefordras till den andra intermediären.

[S2]Intermediären ska på begäran av bolaget eller någon som bolaget utsett utan dröjsmål lämna uppgifter som gör det möjligt att kontakta den intermediär som begäran har vidarebefordrats till, om bolaget enligt tillämplig lag har rätt att få kontaktuppgifterna.

[S3]Ett svenskt bolag har rätt att få sådana kontaktuppgifter som avses i andra stycket. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen, som är ny, behandlas hur en intermediär som saknar de ägaruppgifter som avses i 3 § ska agera. Paragrafen genomför den nya artikel 3a.3 och delvis den nya artikel 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets synpunkter. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Av första stycket framgår att en intermediär som inte har de ägaruppgifter ...

[K3a]5 §  Den som lämnar uppgifter i enlighet med 3 och 4 §§ får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen, som är ny, behandlas intermediärers ansvarsfrihet vid uppgiftslämnandet. Paragrafen genomför den nya artikel 3a.6 och delvis den nya artikel 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Av paragrafen framgår att den som lämnar uppgifter i enlighet med 3 och 4 §§ inte får göras ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt. Bestämmelsen omfattar inte bara ...

[K3a]6 §  Ett svenskt bolag och en intermediär som tar emot personuppgifter i enlighet med 3 och 4 §§ får behandla uppgifterna för att göra det möjligt för bolaget att kommunicera med sina aktieägare i syfte att underlätta för dem att utöva sina rättigheter och engagera sig i bolaget.

[S2]Uppgifterna får inte lagras under längre tid än tolv månader efter det att bolaget eller intermediären fick vetskap om att den person som uppgifterna gäller inte längre är aktieägare. Detta gäller dock inte om längre lagringsfrist har fastställts genom en sektorsspecifik EU-förordning eller en föreskrift som genomför ett sektorsspecifikt EU-direktiv. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen, som är ny, regleras personuppgiftsbehandling hos bolagen och intermediärerna. Paragrafen genomför den nya artikel 3a.4 och delvis

den nya artikel 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt ...

[K3a]7 §  En aktieägare som är en juridisk person har rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter om sin identitet av den som i enlighet med 3 och 4 §§ behandlar uppgifterna. För rättelse i avstämningsregistret gäller 5 kap. 4 §.

[S2]I fråga om personuppgifter finns det bestämmelser om rätt till rättelse i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och, när det gäller rättelse i avstämningsregistret, 5 kap. 4 § denna lag. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen, som är ny, regleras juridiska personers rätt till rättelse. Paragrafen genomför den nya artikel 3a.5 och delvis den nya artikel 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Av första stycket framgår att en aktieägare som är en juridisk person har rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter om sin identitet av den som i enlighet med ...

Underlättande av utövandet av aktieägares rättigheter

[K3a]8 §  En intermediär ska underlätta för ägaren till de aktier som intermediären hanterar att utöva sina rättigheter genom att

 1. göra det som krävs för att aktieägaren, eller någon som är utsedd av aktieägaren, ska kunna utöva rättigheterna på egen hand, eller
 2. utöva rättigheterna åt aktieägaren, efter uttryckligt tillstånd och anvisningar från aktieägaren och i aktieägarens intresse. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen, som är ny, regleras intermediärers skyldighet att underlätta för aktieägare att utöva sina rättigheter. Paragrafen genomför delvis de nya artiklarna 3c.1 och 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets synpunkter. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

Av paragrafen framgår att en intermediär är skyldig att underlätta för ägaren till ...

[K3a]9 §  En intermediär ska till ägaren av aktier som intermediären hanterar, eller till den som aktieägaren har utsett, utan dröjsmål överföra

 1. den information som ett bolag måste tillhandahålla sina aktieägare för att de ska kunna utöva sina rättigheter eller, om informationen finns på bolagets webbplats, ett meddelande om det,
 2. de elektroniska bekräftelser som ett bolag måste tillhandahålla den som röstar elektroniskt, och
 3. de bekräftelser på räkning och registrering av röster som ett bolag på begäran måste tillhandahålla aktieägare. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen, som är ny, regleras intermediärers skyldighet att överföra information från bolag till aktieägare. Paragrafen genomför den nya artikel 3b.1 och delvis de nya artiklarna 3c.2 och 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Paragrafen är utformad med beaktande av Lagrådets förslag och synpunkter. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Av paragrafen framgår att en intermediär är skyldig att ...

[K3a]10 §  Om aktierna hanteras för en annan intermediärs räkning, ska den information, det meddelande eller de bekräftelser som avses i 9 § utan dröjsmål vidarebefordras till den andra intermediären, såvida informationen, meddelandet eller bekräftelsen inte kan överföras direkt till aktieägaren eller till någon som aktieägaren har utsett. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen, som är ny, regleras hur en intermediär som saknar den information som behövs för en överföring enligt 9 § ska agera. Paragrafen genomför delvis de nya artiklarna 3b.5, 3c.2 och 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Av paragrafen framgår att en intermediär som hanterar aktierna för en annan ...

[K3a]11 §  Skyldigheterna att överföra information eller meddelanden enligt 9 § 1 och 10 § gäller inte om det bolag vars aktier intermediären hanterar har skickat informationen eller meddelandet direkt till berörda aktieägare eller till någon som aktieägaren har utsett. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen, som är ny, görs ett undantag från skyldigheterna enligt 9 och 10 §§. Paragrafen genomför den nya artikel 3b.3 och delvis den nya artikel 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Av paragrafen framgår att en intermediärs skyldigheter enligt 9 § 1 och 10 § att överföra information eller ...

[K3a]12 §  En intermediär ska på begäran av en ägare till aktier som intermediären hanterar och i enlighet med aktieägarens anvisningar utan dröjsmål överföra information till bolaget som avser utövandet av aktieägarens rättigheter. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen, som är ny, regleras intermediärers skyldighet att överföra information från aktieägare till bolag. Paragrafen genomför den nya artikel 3b.4 och delvis den nya artikel 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Av paragrafen framgår att en intermediär på begäran av en ägare till aktier som intermediären hanterar utan dröjsmål ska överföra information ...

[K3a]13 §  Om aktierna hanteras av fler än en intermediär, ska varje intermediär utan dröjsmål vidarebefordra den information som avses i 12 § till nästa intermediär, såvida informationen inte kan överföras direkt till bolaget. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: överföras när aktierna hanteras av flera intermediärer. Paragrafen genomför delvis de nya artiklarna 3b.5 och 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Av paragrafen framgår att om aktierna hanteras av fler än en intermediär, ska varje intermediär utan dröjsmål som utgångspunkt vidarebefordra den information som avses i 12 § till nästa intermediär, dvs. den intermediär ...

Avgifter

[K3a]14 §  En intermediär får ta ut avgifter av andra intermediärer, av aktieägare och av bolag för de tjänster som avses i detta kapitel.

[S2]Avgifterna ska offentliggöras, separat för varje tjänst. De ska vara icke-diskriminerande och stå i proportion till de faktiska kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten. Lag (2020:612).

Prop. 2019/20:116: I paragrafen, som är ny, regleras intermediärers avgifter. Paragrafen genomför den nya artikel 3d och delvis den nya artikel 3e i direktivet om aktieägares rättigheter. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Av första stycket framgår att en intermediär får ta ut avgifter av andra intermediärer, av aktieägare och av bolag för de tjänster som avses i detta kapitel, dvs. identifiering av aktieägare (3–7 ...

Avstämningsregister

[K4]1 §  Avstämningsregister består av avstämningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument som registreras enligt denna lag. Sådana register förs med hjälp av automatiserad behandling. En svensk värdepapperscentral är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som den värdepapperscentralen utför. Lag (2018:324).

Prop. 2017/18:142: Paragrafen behandlar hur avstämningsregister ska föras och syftet med registret, samt frågan om personuppgiftsansvar.

I första stycket tas hänvisningen till PUL, avseende innebörden av personuppgiftsansvaret, bort. Innebörden av personuppgiftsansvaret följer i stället av dataskyddsförordningen.

Även andra stycket med en erinran om att PUL tillämpas vid behandling av personuppgifter om ägare och innehavare av särskild rätt till finansiella instrument, ...

Aktier i avstämningsbolag

[K4]2 §  I 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) finns bestämmelser om aktier i avstämningsbolag.

[S2]Aktier i svenska bolag som inte är avstämningsbolag får inte registreras i avstämningsregister.

[S3]Bestämmelserna i denna lag om aktier i avstämningsbolag tillämpas också på följande rättigheter i sådana bolag, nämligen

 1. fondaktierätt och teckningsrätt som avses i 11 kap. 4 § aktiebolagslagen samt företrädesrätt att delta i emission som avses i 11 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen,
 2. rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission av aktier enligt 13 kap.aktiebolagslagen, samt
 3. rätt på grund av teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätt enligt 14 kap.aktiebolagslagen. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I första stycket, som är nytt, tas det in en upplysning om bestämmelserna om aktier i avstämningsbolag i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen.

Skuldförbindelser

[K4]3 §  En värdepapperscentral får registrera skuldförbindelser eller andra svenska eller utländska finansiella instrument i ett avstämningsregister för emittenten. Bestämmelserna i denna lag om skuldförbindelser gäller i tilllämpliga delar även andra finansiella instrument än sådana som avses i 2 §. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I paragrafen görs endast en terminologisk ändring.

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Avtal om registrering

[K4]4 §  Registrering enligt 2 eller 3 § sker enligt avtal mellan en svensk värdepapperscentral och emittenten. Om de finansiella instrumenten har utfärdats i ett annat land än Sverige, får sådan registrering också ske enligt avtal mellan en svensk värdepapperscentral och en värdepapperscentral som är etablerad i ett annat land inom EES än Sverige eller en värdepapperscentral från tredjeland, om de finansiella instrumenten har avskilts för sådant ändamål. Med ett sådant avtal jämställs avtal om en indirekt länk enligt artikel 2.1.32 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Ett aktiebolag måste anlita samma värdepapperscentral för all registrering som avser aktier och sådana rättigheter i bolaget som avses i 2 § andra stycket. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I första stycket i paragrafen görs terminologiska ändringar. I förhållande till promemorians förslag görs dock även ett tillägg i form av en ny sista mening i stycket. Genom tillägget jämställs s.k. indirekta länkar enligt artikel 2.1.32 i förordningen med övriga länkar enligt bestämmelsen. Bestämmelsen rör det slag av indirekt länk som ska jämställas

Förbud mot utfärdande av vissa handlingar

[K4]5 §  För finansiella instrument som registreras enligt denna lag får inte utfärdas aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis, teckningsoptionsbevis eller optionsbevis som avses i aktiebolagslagen (2005:551) eller skuldebrev eller motsvarande handling. Har en sådan handling utfärdats, gäller den inte som förbindelse. Bestämmelserna i aktiebolagslagen gäller inte heller för handlingen.

[S2]Första stycket tillämpas inte i fråga om finansiella instrument utfärdade i ett annat land än Sverige.

[S3]Om aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande handling har utfärdats för ett sådant instrument som avses i andra stycket, ska handlingen vara inlämnad för förvaring hos värdepapperscentralen eller för detta företags räkning innan registrering i avstämningsregister får ske, om det inte på annat sätt är säkerställt att handlingen inte kommer i omlopp. Handlingen ska vara kvar i sådant förvar så länge instrumentet är registrerat i avstämningsregister. Lag (2016:51).

Aktiebolag som övergår till att bli avstämningsbolag

[K4]6 §  I fråga om aktiebolag som övergår till att bli avstämningsbolag gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som aktieägare eller förvaltare på ett avstämningskonto tillkommer den som visar upp ett aktiebrev och enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Aktiebrevet ska makuleras på betryggande sätt av värdepapperscentralen. Detta tillämpas på motsvarande sätt i fråga om interimsbevis och emissionsbevis som utfärdats av ett aktiebolag innan denna lag blev tillämplig på bolaget. Lag (2016:51).

[K4]7 §  Om det i annat fall än som anges i 6 § är fråga om en rättighet enligt 2 § andra stycket som har utfärdats av ett aktiebolag innan denna lag blev tillämplig på rättigheten, är den som styrker sitt förvärv behörig att första gången antecknas som ägare eller förvaltare av rättigheten på ett avstämningskonto.

[K4]8 §  Om ett skuldebrev har utfärdats för en skuldförbindelse innan denna lag blev tillämplig på förbindelsen gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som ägare eller förvaltare på ett avstämningskonto tillkommer den som enligt reglerna i lagen (1936:81) om skuldebrev är behörig att som ägare förfoga över skuldebrevet. Skuldebrevet ska makuleras på betryggande sätt av värdepapperscentralen. Lag (2016:51).

[K4]9 §  Om ett emissionsbevis eller teckningsoptionsbevis har utfärdats för en rättighet som avses i 11 kap.aktiebolagslagen (2005:551) innan denna lag blev tillämplig på rättigheten gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som ägare eller förvaltare av rättigheten på ett konto för skuldförbindelser tillkommer den som visar upp beviset och enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Beviset ska makuleras på betryggande sätt av värdepapperscentralen. Lag (2016:51).

[K4]10 §  Om det i annat fall än som anges i 8 eller 9 §§ är fråga om en rättighet som avses i 3 §, är den som styrker sitt förvärv behörig att första gången antecknas som ägare eller förvaltare på ett avstämningskonto.

[K4]11 §  Ägaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan denna lag blev tilllämplig på skuldförbindelsen har inte, när det gäller därefter förfallen betalning, rätt till betalning förrän innehavet har registrerats på ett avstämningskonto. Med betalning jämställs andra ekonomiska rättigheter gentemot emittenten som följer med skuldebrevet. I samband med att skuldförbindelsen första gången registreras på kontot får värdepapperscentralen fastställa avstämningsdag för ränta och kapitalbelopp. Lag (2016:51).

Panthavare

[K4]12 §  En panthavare får begära att det som anges i 610 §§ ska tillämpas. Kravet på uppvisande av aktiebrev eller annan handling ska i så fall anses vara uppfyllt om panthavaren visar upp handlingen. Lag (2016:51).

Makulering av handlingar

[K4]13 §  En handling som har makulerats enligt 6, 8 eller 9 § ska förvaras av värdepapperscentralen i original eller kopia i minst tio år. Lag (2016:51).

Delegering

[K4]14 §  Värdepapperscentralen får uppdra åt ett kontoförande institut att utföra de uppgifter som avses i 613 §§ för värdepapperscentralens räkning. Lag (2016:51).

Upphörande av registrering

[K4]15 §  Upphör finansiella instrument att vara registrerade i avstämningsregister hos en värdepapperscentral till följd av att ett avstämningsförbehåll tagits bort eller att avtalet mellan emittenten och värdepapperscentralen upphört att gälla, är värdepapperscentralen skyldig att till emittenten eller till en annan värdepapperscentral som emittenten anvisar lämna upplysning om innehållet i samtliga avstämningskonton. Upphör registreringen hos värdepapperscentralen till följd av att ett avtal mellan värdepapperscentralen och en värdepapperscentral som är etablerad i ett annat land inom EES än Sverige eller en värdepapperscentral från tredjeland som avses i 4 § andra meningen upphört att gälla, ska innehavet på kontot överföras till annan kontohållare eller tillgodoräknas kontoavaren på annat sätt som beaktar dennes intressen.

[S2]I så fall ska den svenska värdepapperscentralen se till att samtliga kontohavare och innehavare av rättigheter som registrerats på avstämningskonto underrättas. Lag (2016:51).

Avstämningskonton för innehavare av finansiella instrument

[K4]16 §  Varje innehavare av sådana finansiella instrument som registreras enligt denna lag skall ha ett eller flera avstämningskonton, om inte instrumenten är förvaltarregistrerade.

Avstämningskontots innehåll

[K4]17 §  På ett avstämningskonto ska anges

 1. kontohavarens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
 2. panthavares namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
 3. det antal finansiella instrument som kontot omfattar,
 4. i förekommande fall att kontohavaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 14 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 24 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller 15 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
 5. pantsättning och förekomst av annan särskild rätt som gäller ett finansiellt instrument,
 6. konkurs avseende kontohavaren samt utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende ett finansiellt instrument eller avseende panträtt i detta, och
 7. inskränkning enligt 13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 § första stycket 4föräldrabalken. Lag (2010:2062).

Prop. 2002/03:139: Ändringen i punkten 4 är en följd av att lagen om finansieringsverksamhet och bankrörelselagen upphävs och ersätts av lagen om bank- och finansieringsrörelse. Ändringen innebär inte några förändringar i sak.

[K4]18 §  Utöver vad som följer av 17 § skall på ett avstämningskonto beträffande aktier anges

 1. för varje aktie om full betalning har erlagts för aktien till avstämningsbolaget,
 2. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas enligt bolagsordningen,
 3. om en aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie av annat slag,
 4. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie som övergår till ny ägare,
 5. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av aktiens kvotvärde eller vid skifte av bolagets tillgångar,
 6. namn, personnummer och postadress för förmyndare eller god man för aktieägare och för konkursförvaltare i aktieägares konkurs,
 7. uppgift om att Kronofogdemyndigheten verkställer utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende kontohavarens aktier, samt
 8. namn, personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress för den som på grund av pantsättning, uppdrag eller villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i stället för den i aktieboken införde aktieägaren lyfta utdelning och vid fondemission ta emot ny aktie samt utöva företrädesrätt att delta i emission.

[S2]I förekommande fall skall även anges aktiernas nominella belopp och utbetalning som görs vid minskning av det nominella beloppet. Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det nominella beloppet ändrats, skall även detta anges på kontot så snart som möjligt. Lag (2006:729).

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en sådan myndighet i landet. I stället för att det på ett avstämningskonto anges uppgift om vilken kronofogdemyndighet som vidtar vissa verkställighetsåtgärder skall anges om verkställighetsåtgärder vidtas av Kronofogdemyndigheten.

[K4]19 §  Utöver vad som följer av 17 § skall på ett avstämningskonto beträffande skuldförbindelser anges

 1. skuldbelopp, valuta och skuldförbindelsernas nominella belopp,
 2. verkställd utbetalning av kapitalbelopp eller ränta,
 3. om en konvertibel har konverterats till aktie enligt 15 kap.aktiebolagslagen (2005:551),
 4. om en till skuldebrevet kopplad teckningsoption har utnyttjats för aktieteckning enligt 14 kap.aktiebolagslagen,
 5. andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att i övrigt göra betalningsutfästelsen gällande samt namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer och postadress för den som har en rättighet på grund av en sådan inskränkning. Lag (2005:558).

Vägran att öppna avstämningskonto

[K4]20 §  En värdepapperscentral får vägra att öppna avstämningskonto för förvärvare av ett sådant finansiellt instrument som kontoförs av värdepapperscentralen endast om det finns grund för det enligt denna lag eller någon annan författning. Lag (2016:51).

Föreskrifter och underrättelseskyldighet

[K4]21 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kontoföring och övriga frågor som avses i detta kapitel.

[K4]22 §  När en värdepapperscentral har underrättats om en konkurs, ska den omedelbart vidarebefordra underrättelsen till samtliga förvaltare som har medgivande enligt 3 kap. 7 §. Lag (2016:51).

5 kap. Registreringsåtgärder

Registrering av anmälningar

[K5]1 §  En värdepapperscentral eller ett kontoförande institut ska genast registrera anmälningar om sådana förhållanden som ska framgå av avstämningsregistret och ange tidpunkten för registreringen. När samtliga villkor för slutlig registrering är uppfyllda, ska registrering ske på ett avstämningskonto. Lag (2016:51).

Avförande av uppgifter

[K5]2 §  Om en anmälan som avses i 1 § är ofullständig men bristen går att avhjälpa, skall anmälaren föreläggas att inom en vecka från föreläggandet komplettera sin anmälan. Om komplettering inte sker, är registreringen av anmälan utan verkan.

Avslag på begäran om registrering

[K5]3 §  En begäran om registrering på avstämningskonto skall avslås, om förutsättningar för registrering saknas och komplettering inte har skett eller inte kan ske. Anmälaren skall skriftligen underrättas om beslutet och skälen för detta.

Rättelse av registrering

[K5]4 §  En registrering ska rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att den som vidtagit registreringsåtgärden eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrande annars är uppenbart obehövligt. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället för rätten till rättelse av personuppgifter enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:324).

Prop. 2017/18:142: Paragrafen behandlar under vilka förutsättningar rättelse får ske av uppgifter i avstämningsregister.

I paragrafen införs en ny tredje mening med en upplysning om att bestämmelsen gäller i stället för rätten till rättelse av personuppgifter enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen.

Övervägandena finns i avsnitt 7.3.3.

Avförande av uppgifter

[K5]5 §  Värdepapperscentralen får ur ett register som avses i 1 § avföra uppgifter som uppenbarligen saknar betydelse. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I paragraferna görs endast språkliga och terminologiska ändringar.

5 § har justerats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

6 kap. Rättsverkan av registrering

Äganderättspresumtion

[K6]1 §  Den som är antecknad som ägare på ett avstämningskonto skall, med de begränsningar som framgår av kontot, anses ha rätt att förfoga över det finansiella instrumentet.

Tidpunkten för rättsverkan mot tredjeman av en överlåtelse

[K6]2 §  Har en anmälan om överlåtelse av ett finansiellt instrument registrerats, får instrumentet därefter inte tas i anspråk av överlåtarens borgenärer för andra rättigheter än sådana som var registrerade när anmälan registrerades.

[K6]3 §  Har samma finansiella instrument överlåtits till flera var för sig, har den överlåtelse företräde för vilken anmälan om överlåtelse registrerades först.

[S2]Registreringen av anmälan ger dock inte en överlåtelse företräde framför en tidigare överlåtelse, om förvärvaren när anmälan om överlåtelsen registrerades kände till eller borde ha känt till den tidigare överlåtelsen.

[S3]Vad som sägs i första och andra stycket skall även tillämpas på förvärv genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt när fråga uppkommer om företrädet mellan ett sådant förvärv och en senare överlåtelse.

Överlåtelse av någon annan än ägaren

[K6]4 §  Har ett finansiellt instrument i annat fall än som avses i 3 § överlåtits av någon som inte ägde det, blir överlåtelsen giltig om överlåtaren vid tidpunkten för överlåtelsen var antecknad på ett avstämningskonto som ägare till instrumentet samt anmälan om överlåtelsen har registrerats och förvärvaren då varken kände till eller borde ha känt till att överlåtaren inte ägde det finansiella instrumentet. Vad nu sagts tillämpas även vid överlåtelse från den som ägde det finansiella instrumentet men som saknade rätt att förfoga över instrumentet genom överlåtelse.

Skuldförbindelser

[K6]5 §  För skuldförbindelser som registrerats i avstämningsregister tillämpas även 15-18 §§ lagen (1936:81) om skuldebrev. Med besittning av eller anteckning på skuldebrev jämställs motsvarande registrering på konto i avstämningsregistret.

Behörighet att ta emot betalning

[K6]6 §  Den som på förfallodagen eller på fastställd avstämningsdag är antecknad på ett konto i avstämningsregistret som ägare eller i andra fall berättigad att ta emot betalning för en skuldförbindelse skall anses ha rätt att ta emot betalningen. Betalningen är dock inte giltig, om gäldenären insåg eller borde ha insett att betalningsmottagaren inte var berättigad att ta emot betalning för skuldförbindelsen.

Pantsättning

[K6]7 §  Bestämmelserna i 15 §§ tillämpas även vid pantsättning.

[S2]Särskilda bestämmelser om pantsättning av finansiella instrument finns i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Lag (2014:482).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen gäller pantsättning av finansiella instrument.

I andra stycket, som är nytt, erinras om de särskilda bestämmelser om pantsättning som finns i lagen om handel med finansiella instrument. De bestämmelser som avses finns i 5 kap. 2 b § samma lag, se författningskommentaren till den paragrafen.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5. ...

7 kap. Skadestånd

Överlåtelse som görs av någon annan än ägaren

[K7]1 §  Om en överlåtelse av ett finansiellt instrument, beträffande vilket överlåtarens eller en tidigare överlåtares äganderätt grundas på en handling som är förfalskad, gäller mot den som ägde det finansiella instrumentet eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller till följd av 6 kap. 4 §, har denne rätt till ersättning av värdepapperscentralen för skada till följd av överlåtelsen.

[S2]Detsamma gäller om en pantsättning av ett finansiellt instrument gäller mot den som äger det finansiella instrumentet eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller till följd av 6 kap. 7 §. Lag (2016:51).

Fel vid utförande av registreringsåtgärder

[K7]2 §  För skada som tillfogas en ägare av ett finansiellt instrument till följd av en oriktig eller missvisande uppgift i ett avstämningsregister eller i annat fall genom fel i samband med uppläggning eller förande av ett sådant register svarar värdepapperscentralen eller, om felet kan hänföras till ett kontoförande institut, institutet. Ersättningsansvar gäller dock inte om värdepapperscentralen respektive det kontoförande institutet visar att felet beror på en omständighet utanför dess kontroll vars följder inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. Indirekt förlust ersätts endast om den beror på försummelse av värdepapperscentralen eller det kontoförande institutet. Detsamma gäller skada som tillfogas panthavare och den till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller.

[S2]Ersättningsansvaret gäller på motsvarande sätt om felet beror på någon som har anlitats av värdepapperscentralen eller av ett kontoförande institut.

[S3]För skada som kan hänföras till ett kontoförande institut svarar värdepapperscentralen solidariskt med institutet. Värdepapperscentralens ansvar är dock i sådant fall begränsat till fem miljoner kronor för varje skadefall. Värdepapperscentralen har rätt till ersättning av det kontoförande institutet för vad värdepapperscentralen har betalat till följd av det solidariska ansvaret. Lag (2018:324).

Prop. 2017/18:142: Paragrafen behandlar frågor om skadeståndsansvar vid felaktiga registreringsåtgärder i ett avstämningsregister.

Fjärde stycket, med hänvisning till bestämmelser i PUL om skadestånd, tas bort. Skadestånd vid felaktig behandling av personuppgifter regleras i stället i artikel 82 i dataskyddsförordningen. I 7 kap. 1 § i den

nya ...

Skada till följd av beslut om rättelse

[K7]3 §  Den som tillfogas skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 5 kap. 4 § har rätt till ersättning av värdepapperscentralen. Ersättningsansvaret gäller dock inte om den skadelidande med hänsyn till felets beskaffenhet eller andra omständigheter borde ha insett att fel förekommit. Lag (2016:51).

Jämkning av ersättning

[K7]4 §  Ersättning enligt 1-3 §§ kan efter skälighet sättas ned eller helt falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

Regressrätt

[K7]5 §  I fall som avses i 13 §§ har värdepapperscentralen eller ett kontoförande institut rätt att kräva tillbaka utbetald ersättning från den som genom vållande har medverkat till skadan, i den mån det är skäligt med hänsyn till skadans orsak och omständigheterna i övrigt. Lag (2016:51).

6 § Har upphävts genom lag (2016:51).

Insyn i avstämningskonto

[K8]1 §  Var och en som är registrerad på ett avstämningskonto som ägare eller panthavare eller i annan egenskap, har rätt att på begäran få besked från värdepapperscentralen om kontots innehåll i den mån innehållet berör den registrerades rätt.

[S2]Värdepapperscentralen ska varje år före utgången av januari lämna innehavaren av ett avstämningskonto besked om kontots innehåll per den 31 december föregående år. Om innehavaren begär det, ska beskedet ange de förändringar på kontot som har ägt rum under det föregående året. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för svenska värdepapperscentraler att lämna besked till kontohavare i andra fall än som avses i första meningen.

[S3]Besked enligt andra stycket ska lämnas utan avgift. Lag (2016:51).

Tystnadsplikt

[K8]2 §  Den som är eller har varit anställd hos en svensk värdepapperscentral eller hos ett kontoförande institut får inte obehörigen röja uppgifter som har registrerats i ett avstämningsregister eller som har lämnats till värdepapperscentralen eller institutet av en förvaltare.

[S2]Detsamma gäller en uppgift i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en bestämmelse som gäller för verksamheten, om uppgiften kan avslöja anmälarens eller den utpekade personens identitet.

[S3]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2016:51).

Uppgiftsskyldighet

[K8]2 a §  En svensk värdepapperscentral och ett kontoförande institut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

[S2]Bestämmelser om skyldighet för värdepapperscentraler och kontoförande institut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt första stycket ska lämnas. Lag (2018:1788).

Prop. 2002/03:139: Bestämmelsen reglerar centrala värdepappersförvarares och kontoförande instituts uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare. Frågan om dessa företags och instituts uppgiftsskyldighet behandlas i avsnitt 15.2.3. Bestämmelsen har förtydligats i enlighet med Lagrådets förslag. För en närmare redogörelse av bestämmelsens innebörd hänvisas till författningskommentaren till 1 kap. 11 § lagen om bank- och ...

Prop. 2016/17:218: Om skyldighet för värdepapperscentraler och kontoförande institut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om att en svensk värdepapperscentral och ett kontoförande institut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det begärs av undersökningsledaren eller åklagare i vissa fall. ...

Prop. 2017/18:291: I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Tredje stycket, som är nytt, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter ...

Prop. 2023/24:144: Paragrafen innehåller bestämmelser om uppgiftsskyldighet för värdepapperscentraler och kontoförande institut. Övervägandena finns i avsnitt 12.2.4.

[K8]3 §  Om Finansinspektionen finner anledning att anta att en bestämmelse i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG har överträtts eller åklagare finner anledning att anta att brott enligt lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden har begåtts, ska en svensk värdepapperscentral på begäran lämna inspektionen eller åklagaren besked om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning det har anknytning till överträdelsen. Beskedet ska lämnas utan avgift. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur skyldigheten att lämna sådana besked till inspektionen ska fullgöras.

[S2]Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen ska ha terminalåtkomst till avstämningsregistren för inhämtande av uppgifter som avses i första stycket och som har anknytning till ett ärende hos inspektionen.

[S3]Uppgifter som ska anmälas enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 får genom automatisk databehandling lämnas ut till det insynsregister som förs enligt 2 kap. 3 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Lag (2016:1309).

Prop. 1999/2000:109: Första stycket har ändrats till följd av att insiderlagstiftningen har delats upp på två lagar samt att bestämmelserna om otillbörlig kurspåverkan har flyttats över från lagen om handel med finansiella instrument till insiderstrafflagen. Finansinspektionen har i paragrafen getts möjlighet att inhämta uppgifter från en central värdepappersförvarare för att kunna övervaka att bestämmelserna i <a href="https://lagen.nu/2000:000" ...

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för svenska värdepapperscentraler att till Finansinspektionen eller åklagare lämna uppgifter om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning det har anknytning till Finansinspektionens tillsyn eller åklagarens utredning av brott. Vad som avses är dels insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan, dels överträdelser av bestämmelserna i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Ändringen i ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för svenska värdepapperscentraler att till Finansinspektionen eller åklagare lämna uppgifter om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning det har anknytning till Finansinspektionens övervakning av marknadsmissbruksförordningen eller till åklagarens utredning av brott.

Meddelandeförbud

[K8]4 §  Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 2 a § får besluta att värdepapperscentralen eller det kontoförande institutet samt värdepapperscentralens eller institutets styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 2 a § eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

[S2]Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

[S3]Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till detta.

[S4]Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra. Lag (2017:1004).

Prop. 2016/17:218: Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett

ärende ...

Prop. 2023/24:144: Paragrafen innehåller bestämmelser om meddelandeförbud angående sådana uppgifter som värdepapperscentraler och kontoförande institut är skyldiga att lämna. Övervägandena finns i avsnitt 12.2.4.

Ansvarsbestämmelse

[K8]5 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 4 §. Lag (2005:490).

Tillsynens omfattning

[K9]1 §  Av 1 kap. 5 § denna lag och artikel 10 i förordningen om värdepapperscentraler följer att Finansinspektionen utövar tillsyn över svenska värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut som har utsetts av en sådan värdepapperscentral. Tillsynen över utsedda kreditinstitut utövas med den begränsning som framgår av artikel 60.1 i förordningen om värdepapperscentraler.

[S2]Särskilda bestämmelser om tillsyn över kontoförande institut finns i 3 kap.Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I första stycket ersätts de nuvarande bestämmelserna med en upplysning om att det följer av 1 kap. 5 § och av reglerna i förordningen om värdepapperscentraler att Finansinspektionen utövar tillsyn över svenska värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut som har utsetts av en sådan värdepapperscentral. Den behöriga myndighetens ansvar för tillsyn över värdepapperscentraler följer av artikel 10 i förordningen om värdepapperscentraler. Tillsynsansvaret i fråga om utsedda kreditinstitut ...

Prop. 2008/09:155: I första stycket görs följdändringar såvitt avser hänvisningarna till 24 kap. lagen om värdepappersmarknaden. Vidare görs ett förtydligande av att det är bestämmelserna i den lagen om ägarprövning i fråga om clearingorganisationer som ska tillämpas. Därigenom blir de bestämmelser som endast ska gälla för värdepappersbolag eller börser, t.ex. den prövning av ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som föreslås i 24 kap. 3 § andra stycket ...

[K9]2 §  Av 1 kap. 5 § denna lag och förordningen om värdepapperscentraler följer att Finansinspektionen utövar tillsyn i viss utsträckning över värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och värdepapperscentraler från tredjeland som här i landet tillhandahåller sådana tjänster som avses i förordningen. I ett sådant fall tillämpas 3 §, 5 § första stycket 1, 7 §, 11 §, 14 §, 15 § andra stycket, 17 §, 18 §, 2426 och 2932 §§ även på dem. Bestämmelserna i 7 §, 11 §, 14 §, 15 § andra stycket, 17 §, 18 §, 2426 och 2932 §§ tillämpas dock endast under de förutsättningar som anges i artikel 24.5 i förordningen. Om en sådan värdepapperscentral eller en värdepapperscentral från tredjeland inrättar en filial här i landet, tilllämpas även 8 § på filialen. Det som anges om en värdepapperscentral ska i stället avse filialen.

[S2]Av 27 § följer att Finansinspektionen får ta ut avgifter av värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och värdepappercentraler från tredjeland som har inrättat filial här i landet. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I första stycket ersätts de nuvarande bestämmelserna med en erinran om att det följer av 1 kap. 5 § och av reglerna i förordningen om värdepapperscentraler att Finansinspektionen i viss utsträckning utövar tillsyn över värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och som tillhandahåller tjänster här i landet. Den behöriga myndighetens ansvar för tillsyn över sådana värdepapperscentraler följer av artikel 24 i förordningen. I förhållande till promemorians förslag ...

Skyldighet att lämna uppgifter

[K9]3 §  En värdepapperscentral ska lämna Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

[S2]Värdepapperscentralen ska därutöver lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första stycket. Lag (2016:51).

[K9]4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 3 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om att vissa uppgifter ska lämnas till Statistiska centralbyrån i stället för till Finansinspektionen. Det rör sig alltså inte om ett bemyndigande. Syftet med sådana föreskrifter är att uppgifter ska kunna samlas in till en särskild databas som drivs enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och ...

Tillsynsbefogenheter

Föreläggande om att lämna uppgifter

[K9]5 §  För tillsynen över att bestämmelserna i denna lag följs, liksom bestämmelserna i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, och andra författningar som reglerar verksamheten, får Finansinspektionen förelägga

 1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat, och
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

[S2]Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater. Lag (2016:51).

Föreläggande att upphöra med viss verksamhet

[K9]6 §  Om någon i Sverige driver sådan verksamhet som kräver auktorisation enligt förordningen om värdepapperscentraler utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. Finansinspektionen får även besluta om att denne ska betala en sanktionsavgift enligt 17 §.

[S2]Om det är osäkert om förordningen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

[S3]Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser en utländsk juridisk person får även riktas mot den som i Sverige är verksam för företagets räkning. Lag (2016:51).

Vite

[K9]7 §  Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite. Lag (2016:51).

Platsundersökning

[K9]8 §  Om det finns skäl för det, får Finansinspektionen genomföra en platsundersökning hos en svensk värdepapperscentral eller en juridisk person till vilken värdepapperscentralen har utkontrakterat verksamhet. Lag (2016:51).

Sammankallande av styrelse eller stämma

[K9]9 §  Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i en svensk värdepapperscentral. Inspektionen får även begära att styrelsen kallar till extra stämma. Om styrelsen inte rättar sig efter en sådan begäran, får inspektionen utfärda kallelsen.

[S2]Finansinspektionen får närvara vid en stämma och vid ett sådant styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i överläggningarna. Lag (2016:51).

Förordnande av revisorer

[K9]10 §  Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att tillsammans med övriga revisorer delta i revisionen av en svensk värdepapperscentral. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

[S2]Revisorn har rätt till skäligt arvode av värdepapperscentralen för sitt arbete. Storleken på arvodet beslutas av Finansinspektionen. Lag (2016:51).

Ingripanden

Överträdelser

[K9]11 §  Finansinspektionen ska ingripa om en värdepapperscentral eller ett svenskt utsett kreditinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, eller andra författningar som reglerar verksamheten.

[S2]I sådana fall ska 1418, 2426 och 2932 §§ tillämpas. Lag (2016:51).

[K9]12 §  Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i en svensk värdepapperscentrals styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om värdepapperscentralen

 1. tillhandahåller tjänster enligt avsnitten A, B och C i bilagan till förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, i strid med artiklarna 16, 25 eller 54 i förordningen,
 2. har fått auktorisationer som krävs enligt artikel 16 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, genom osanna uppgifter eller andra olagliga metoder enligt artikel 20.1 b i förordningen,
 3. låtit bli att uppfylla kapitalkravet i strid med artikel 47.1 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,
 4. låtit bli att uppfylla de organisatoriska kraven i strid med artiklarna 26–30 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,
 5. låtit bli att följa uppförandereglerna i strid med artiklarna 32–35 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,
 6. låtit bli att uppfylla kraven för värdepapperscentraltjänster i strid med artiklarna 37–41 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,
 7. låtit bli att uppfylla stabilitetskraven i strid med artiklarna 43–47 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,
 8. låtit bli att uppfylla kraven på länkar mellan värdepapperscentraler i strid med artikel 48 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, eller
 9. utan giltig grund vägrat att bevilja olika typer av tillträde i strid med artiklarna 49–53 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om värdepapperscentralens överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

[S3]Ingripande sker genom

 1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelseledamot, verkställande direktör eller ersättare för någon av dem i värdepapperscentralen, eller
 2. beslut om sanktionsavgift. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I första stycket definieras den personkrets som kan bli föremål för ingripande, nämligen en styrelseledamot i värdepapperscentralen, värdepapperscentralens verkställande direktör eller ersättare för någon av dem. De överträdelser som ska kunna föranleda ingripande anges uttömmande i punkterna 1–9. Uppräkningen motsvarar de överträdelser som anges i artikel 63.1 a–i i förordningen om värdepapperscentraler.

[K9]13 §  Finansinspektionen ska även ingripa mot någon som ingår i ett svenskt utsett kreditinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om det utsedda kreditinstitutet

 1. låtit bli att uppfylla de särskilda stabilitetskraven för kreditrisker i strid med artikel 59.3 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, eller
 2. låtit bli att uppfylla särskilda stabilitetskrav för likviditetsrisker i strid med artikel 59.4 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

[S3]Ingripande sker genom

 1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelseledamot, verkställande direktör eller ersättare för någon av dem i institutet, eller
 2. beslut om sanktionsavgift. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I första stycket definieras den personkrets som kan bli föremål för ingripande, nämligen en styrelseledamot i kreditinstitutet, dess verkställande direktör eller ersättare för någon av dem. De överträdelser som ska kunna föranleda ingripande anges uttömmande i punkterna 1 och 2. Upp-

Föreläggande om rättelse

[K9]14 §  Finansinspektionen får förelägga den som har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, eller andra författningar som reglerar verksamheten att inom viss tid vidta en viss åtgärd för att komma till rätta med situationen eller att upphöra med ett visst agerande. Lag (2016:51).

Återkallelse av auktorisation och varning

[K9]15 §  I artiklarna 20 och 57 i förordningen om värdepapperscentraler finns bestämmelser om återkallelse av auktorisation för värdepapperscentraler vid bland annat överträdelser av bestämmelser i förordningen.

[S2]Vid andra överträdelser av bestämmelser i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, än de som avses i första stycket eller överträdelser av bestämmelser i denna lag eller andra författningar som reglerar värdepapperscentralens eller det svenska utsedda kreditinstitutets verksamhet, får Finansinspektionen meddela varning. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I första stycket erinras om att regler om återkallelse av auktorisation finns i artiklarna 20 och 57 i förordningen om värdepapperscentraler. Av den anledningen utgår nuvarande bestämmelser i 3 § om återkallelse av auktorisation som central värdepappersförvarare (se avsnitt 8.3). Även

[K9]16 §  Vid återkallelse av auktorisation för en svensk värdepapperscentral får Finansinspektionen besluta om hur verksamheten ska avvecklas. Lag (2016:51).

Sanktionsavgift

[K9]17 §  Om Finansinspektionen har meddelat beslut om varning enligt 15 § andra stycket, får inspektionen besluta att värdepapperscentralen eller det utsedda kreditinstitutet ska betala en sanktionsavgift. Finansinspektionen får också besluta om sanktionsavgift, om inspektionen har beslutat om föreläggande enligt 6 § första stycket.

[S2]Avgiften tillfaller staten. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I första stycket framgår att i de fall Finansinspektionen har meddelat ett beslut om varning, får inspektionen besluta att en värdepapperscentral eller ett svenskt utsett kreditinstitut ska betala en sanktionsavgift. Bestämmelser om storleken på en sådan avgift finns i 18 §. Bestämmelser om verkställighet av en sådan avgift finns i 29–32 §§.

[K9]18 §  Sanktionsavgift för en värdepapperscentral eller ett utsett kreditinstitut ska fastställas till högst

 1. ett belopp som per den 24 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 20 miljoner euro,
 2. två gånger den vinst som värdepapperscentralen eller det utsedda kreditinstitutet erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
 3. tio procent av värdepapperscentralens eller det utsedda kreditinstitutets eller, i förekommande fall, koncernens omsättning närmast föregående räkenskapsår.

[S2]Om överträdelsen har skett under värdepapperscentralens eller det utsedda kreditinstitutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

[S3]Avgiften får inte vara så stor att värdepapperscentralen därefter inte uppfyller kapitalkraven i artikel 47.1 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, eller att det utsedda kreditinstitutet inte uppfyller kraven i 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2016:51).

Prop. 2015/16:10: I första stycket anges tre olika beräkningsmodeller för att fastställa taket på sanktionsavgiften, dvs. det högsta belopp som får beslutas.

[K9]19 §  Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst

 1. ett belopp som per den 24 juli 2014 i svenska kronor motsvarade fem miljoner euro, eller
 2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

[S2]Avgiften tillfaller staten. Lag (2016:51).

Sanktionsföreläggande

[K9]20 §  Frågor om ingripanden mot fysiska personer för överträdelser enligt 12 eller 13 § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

[S2]Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att inom en viss tid godkänna ett ingripande enligt 12 § tredje stycket eller 13 § tredje stycket som är bestämt till tid eller belopp.

[S3]När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläggandet är utan verkan. Lag (2016:51).

[K9]21 §  Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

 1. den fysiska person som föreläggandet avser,
 2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna den,
 3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
 4. den sanktion som föreläggs personen.

[S2]Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sanktion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom den tid som Finansinspektionen anger. Lag (2016:51).

[K9]22 §  Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot värdepapperscentralen eller det utsedda kreditinstitutet för samma överträdelse.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2016:51).

[K9]23 §  Ett sanktionsföreläggande enligt 20 § är utan verkan, om föreläggandet inte har delgetts den som det riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum. I ett sådant fall får inte heller någon sanktion enligt 22 § första stycket beslutas. Lag (2023:826).

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innebär att en sanktion för en överträdelse enligt 12 eller 13 § får beslutas bara om sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

Övervägandena finns i avsnitt 9.9.

Prop. 2022/23:124: Paragrafen, som utformas efter synpunkter från Lagrådet, reglerar preskription och är utformad efter förebild av 4 kap. 13 § fastighetsmäklarlagen (2021:516). Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Genom ändringen klargörs att paragrafen även gäller förfarandet vid Finansinspektionen. Ändringen innebär att preskription även kan ...

Val av sanktion

[K9]24 §  Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till graden av ansvar för den som har begått överträdelsen och skador som uppkommit till följd av överträdelsen.

[S2]Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om värdepapperscentralen eller det utsedda kreditinstitutet gör rättelse eller om den fysiska personen verkat för att värdepapperscentralen eller det utsedda kreditinstitutet gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot värdepapperscentralen, det utsedda kreditinstitutet eller den fysiska personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga. Lag (2016:51).

[K9]25 §  Utöver det som anges i 24 § ska det i förmildrande riktning beaktas om den som har begått överträdelsen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning.

[S2]I försvårande riktning ska det beaktas om den som har begått överträdelsen tidigare har gjort sig skyldig till sådana överträdelser som avses i 11 § första stycket, 12 § eller 13 §. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna. Lag (2016:51).

[K9]26 §  När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 24 och 25 §§ samt till värdepapperscentralens, det utsedda kreditinstitutets eller den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som värdepapperscentralen, det utsedda kreditinstitutet eller den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen eller de kostnader som undvikits. Lag (2016:51).

Avgifter

[K9]27 §  Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt förordningen om värdepapperscentraler och enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 av den 30 maj 2022 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU.

[S2]Svenska värdepapperscentraler samt värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och värdepapperscentraler från tredjeland som har inrättat filial här i landet ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna. Lag (2023:93).

Prop. 2022/23:39: Svenska värdepapperscentraler samt värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och värdepapperscentraler från tredjeland som har inrättat filial här i landet ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Paragrafen innehåller bestämmelser ...

[K9]28 §  Regeringen får meddela föreskrifter om de avgifter som avses i 27 §. Lag (2016:51).

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

[K9]29 §  En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar efter det att beslutet om den har fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller föreläggandet. Lag (2016:51).

[K9]30 §  Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 29 §. Lag (2016:51).

[K9]31 §  Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 29 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2016:51).

[K9]32 §  En sanktionsavgift som har påförts faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes. Lag (2016:51).

10 kap. Överklagande

[K10]1 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 9 kap. 6 § andra stycket, 9 och 20 §§ får dock inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 9 kap.6 och 14 §§ eller om återkallelse enligt 9 kap. 15 § första stycket ska gälla omedelbart. Lag (2018:807).

[K10]2 §  Om Finansinspektionen i ett ärende om auktorisation enligt förordningen om värdepapperscentraler inte har meddelat beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära en förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

[S2]En begäran om en förklaring ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i första stycket inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits. Lag (2016:51).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Genom lagen upphävs aktiekontolagen (1989:827), lagen (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827) och lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag. Bestämmelserna i aktiekontolagen och lagen om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats enligt någon av de lagarna före den 1 januari 1999.
 3. Frågor om auktorisation av centrala värdepappersförvarare får prövas före ikraftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast från ikraftträdandet.
Om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag har ansökt om auktorisation när denna lag träder i kraft, får värdepapperscentralen utan auktorisation fullgöra den verksamhet som enligt denna lag ankommer på centrala värdepappersförvarare till dess ansökan har prövats slutligt.
 1. Ett tillstånd att vara förvaltare som gäller vid ikraftträdandet medför rätt att vara förvaltare även efter ikraftträdandet till dess Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag har prövat om medgivande skall ges enligt 3 kap. 7 §, dock längst till utgången av september 1999. Under denna tid gäller fortfarande äldre bestämmelser i 8 kap.1, 2 och 7 §§ samt 10 § första stycket och 9 kap. 5 § första stycketaktiekontolagen (1989:827).
 2. Punkt 2 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204) skall inte tillämpas i fråga om avstämningsregister.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:1098) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
ändr. 8 kap 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:967) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2001/02:50, Prop. 2000/01:150, Bet. 2001/02:LU5
Omfattning
ändr. 9 kap 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2004:323) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 4 kap 17 §; ny 8 kap 2 a §, rubr. närmast före 8 kap 2 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:586) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2005:381) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:264, Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 8 kap 3 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:490) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:275, Prop. 2004/05:144, Bet. 2004/05:JuU33
Omfattning
nya 8 kap 4, 5 §§, rubr. närmat före 8 kap 4, 5 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:558) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:291, Prop. 2004/05:85, Bet. 2004/05:LU23
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 12, 13 §§, 4 kap 2, 5, 6, 9, 17, 18, 19 §§, 9 kap 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:609) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finsiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:729) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 4 kap 18 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:548) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 4 kap 17 §, 9 kap 1 §, 10 kap 1 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2008:911) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2008/09:7, Prop. 2007/08:150, Bet. 2008/09:CU2
Omfattning
ändr. 4 kap 17 §, 8 kap 2 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:356) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
 2. I fråga om ansökan om auktorisation enligt 2 kap. 2 § eller om tillstånd till förvärv enligt 9 kap. 1 § denna lag jämförd med 24 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska äldre bestämmelser gälla om ansökan har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande. Hänvisningen i 9 kap. 1 § till bestämmelser i 24 kap. lagen om värdepappersmarknaden ska då avse de bestämmelsernas lydelse före den 1 juli 2009.
 3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare i sådan omfattning att han eller hon skulle ha varit skyldig att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 1 § denna lag jämförd med 24 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden om aktierna eller andelarna hade förvärvats efter lagens ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats, anmäla sitt innehav till Finansinspektionen senast den 2 november 2009.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:225, Prop. 2008/09:155, Bet. 2008/09:FiU32
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:2062) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 2, 5, 17 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2014:482) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2013/14:274, Prop. 2013/14:111, Bet. 2013/14:FiU29
Omfattning
ändr. 6 kap. 7 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:559) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ny 2 kap. 5 a §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
 2. Centrala värdepappersförvarare som vid ikraftträdandet av denna lag har auktorisation enligt 2 kap. får, om en ansökan om auktorisation som värdepapperscentral enligt förordningen om värdepapperscentraler har getts in till Finansinspektionen senast den 29 februari 2016 eller vid den senare tidpunkt som i förekommande fall framgår av artikel 69.2 i förordningen om värdepapperscentraler, fortsätta att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. I ett sådant fall tillämpas äldre bestämmelser även för kontoförande institut och förvaltare som har antagits av den centrala värdepappersförvararen. Om en ansökan inte har getts in till Finansinspektionen senast vid denna tidpunkt eller om tillstånd vägras, ska den centrala värdepappersförvararen upphöra med verksamheten. Finansinspektionen får då besluta hur verksamheten ska avvecklas.
 3. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.
 4. Finansinspektionen får ta ut avgifter även före lagens ikraftträdande för ansökningar om auktorisation enligt förordningen om värdepapperscentraler, när en sådan ansökan har kommit in till inspektionen före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
upph. 2 kap., 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 9 kap. 2, 4 §§; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22 §§, 5 kap. 1, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 1 §, rubr. närmast 4 kap. 16 § , rubr. till 9 kap, rubr. närmast före 9 kap. 1, 3 §§; nya 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 6 c, 7, 8, 10, 12, 13 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 20 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1 2, 4, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 8 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 24, 27, 29 §§
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2016:716) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:272, Prop. 2015/16:120, Bet. 2015/16:FiU36
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2016-07-03

Lag (2016:1309) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
 2. I fråga om åklagares begäran när det finns anledning att anta att brott enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument har begåtts gäller 8 kap. 3 § i den äldre lydelsen.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:684) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2017:1004) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:28, Prop. 2016/17:218, Bet. 2017/18:JuU4
Omfattning
ändr. 8 kap. 2 a, 4 §§
Ikraftträder
2017-12-01

Lag (2018) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 b §
Ikraftträder
2018-05-01

Lag (2018:324) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:246, Prop. 2017/18:142, Bet. 2017/18:FiU39
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:807) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1674) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1788) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2018/19:25, Prop. 2017/18:291, Bet. 2018/19:FiU15
Omfattning
ändr. 8 kap. 2 a §
Ikraftträder
2019-09-01

Lag (2020:612) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2019/20:328, Prop. 2019/20:116, Bet. 2019/20:CU21
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 12 §; nytt 3 a kap.
Ikraftträder
2020-09-03

Lag (2023:93) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2022/23:126, Prop. 2022/23:39, Bet. 2022/23:FiU36
Omfattning
ändr. 9 kap. 27 §
Ikraftträder
2023-03-23

Lag (2023:826) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2023/24:60, Prop. 2022/23:124, Bet. 2023/24:FiU7
Omfattning
ändr. 9 kap. 23 §
Ikraftträder
2024-01-01

Lag (2024:118) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2023/24:135, Prop. 2023/24:8, Bet. 2023/24:FiU15
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträder
2024-07-01