FFFS 2017:15

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse;

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § 10 försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257) att 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 § En verksamhetsplan för ett försäkringsföretag som ska driva livförsäkrings-

rörelse ska, utöver vad som anges i 3 §, innehålla

1. en särskild redogörelse för innehållet i de rutiner och riktlinjer om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism som företaget ska ha enligt lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

2. uppgifter om vem företaget avser att utse som centralt funktionsansvarig i frågor

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017.

ERIK THEDÉEN

Jenny

Stenhammar

Gothnier

FFFS 2017:15

Utkom från trycket

den 30 juni 2017