FFFS 2017:16

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter;

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 12 § 1 förordningen (2016:1033) om

verksamhet med bostadskrediter att 2 kap. 16 § Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter ska ha följande

lydelse.

2 kap.

16 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga en allmän riskbedömning, interna regler

och rutiner m.m. upprättade enligt bestämmelserna i 2–6 kap. lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 2 kap. 1 §

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism.

________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017.

ERIK THEDÉEN

Jenny Stenhammar Gothnier

FFFS 2017:16

Utkom från trycket

den 30 juni 2017