FFFS 2017:19

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för

kreditinstitut och värdepappersbolag;

beslutade den 13 november 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 15 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 1 § 65 förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden, samt 16 §1 och 6 förordningen (2014:993) om särskild

tillsyn och kapitalbuffertar att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om

rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ska

upphöra att gälla den 1 januari 2018.

ERIK THEDÉEN

Kajsa Larsberger Holting

FFFS 2017:19

Utkom från trycket

den 17 november 2017