FFFS 2017:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder;

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 18 § 2, 29 och 30 förordningen

(2013:588) om värdepappersfonder att 1 kap. 9 §, 2 kap. 27 och 28 §§, 8 a kap. 5 §,

22 kap. 1 § och 31 kap. 48 a § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om

värdepappersfonder ska ha följande lydelse.

1 kap.

9 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och

tillämpningsområde som i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om inte något

annat anges.

Därutöver har nedanstående termer och uttryck följande betydelse:

1. Absolut Value at Risk: Value at Risk uttryckt som en högsta procentuell andel av

en värdepappersfonds värde.

2. AIF-förvaltare: Detsamma som i 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

3. Allmän placeringsinriktning: Detsamma som mål och placeringsinriktning enligt

artikel 7 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande

basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta

för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper

eller på en webbplats.

4. Alternativ investeringsfond: Detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

5. Anställda i ledande strategiska befattningar:

Anställda som, utöver den verk-

ställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i fondbolaget,

t.ex. anställda som ansvarar för portföljförvaltning, personal, administration eller

marknadsföring.

6. Den delegerade förordningen till Mifid 2: Kommissionens delegerade för-

ordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav

1 Jfr kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 av den 7 april 2016 om

komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av

finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för

tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke-

monetära förmåner.

FFFS 2017:6

Utkom från trycket

den 30 juni 2017

FFFS 2017:6

2

och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för

tillämpning av det direktivet.

7. Diskretionär pensionsförmån:

En pensionsförmån som ett fondbolag på

individuell basis beviljar anställda som en del av deras rörliga ersättning. Detta

omfattar inte ackumulerade förmåner som anställda tjänat in enligt villkoren i

fondbolagets pensionssystem.

8. Egen affär: Handel med ett finansiellt instrument som utförs av en relevant

person eller för en relevant persons räkning, om åtminstone en av följande punkter

är uppfyllda.

a) Den relevanta personen handlar utanför ramarna för den verksamhet som han

eller hon utför i egenskap av relevant person.

b) Handeln utförs för någon av följande personers räkning:

– den relevanta personen själv,

– en annan person som den relevanta personen har ett nära förhållande till eller har

nära förbindelser med,

– en person som den relevanta personen har sådana förbindelser med att den

relevanta personen har direkt eller indirekt väsentligt intresse av handelns resultat,

annat än en avgift eller kommission för handelns utförande.

9. Ersättning: Alla ersättningar och förmåner från fondbolaget till en anställd. Med

ersättningar och förmåner från fondbolaget avses t.ex. kontant lön och andra

kontanta ersättningar, ersättningar i form av andelar i en värdepappersfond, eller ett

instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar i en värde-

pappersfond, pensionsavsättningar, avgångsvederlag eller bilförmåner.

10. Ersättningspolicy: Grunder och principer för hur ersättning ska fastställas,

tillämpas och följas upp samt för hur ett fondbolag definierar vilka anställda som

kan påverka riskprofilen för fondbolaget och för varje förvaltad värdepappersfond.

11. Fondandelsägare: En fysisk eller juridisk person eller en värdepappersfond, en

alternativ investeringsfond, ett fondföretag eller motsvarande, som innehar en eller

flera andelar i en värdepappersfond eller i ett fondföretag.

12. Handelsplats:

En reglerad marknad, en handelsplattform, en systematisk

internhandlare enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en

marknadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller likviditet

inom EES eller en enhet som motsvarar någon av de föregående utanför EES.

13. Interna regler: Policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra

skriftliga dokument som styr verksamheten och som fastställs av styrelsen eller den

verkställande direktören.

14. Investerare: Varje fondandelsägare eller presumtiv fondandelsägare.

15. Kontrollfunktion:

Ett fondbolags funktion eller funktioner för riskhantering,

regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

FFFS 2017:6

3

16. Kund: En fysisk eller juridisk person, eller en värdepappersfond, en alternativ

investeringsfond, ett fondföretag eller motsvarande, som tillhandahålls

fondverksamhet, diskretionär portföljförvaltning eller sådana tjänster enligt

7 kap. 1 § första stycket lagen om värdepappersfonder som utförs av ett fondbolag.

17. Likviditetsrisk: Risken för att en position i en värdepappersfond inte kan säljas,

lösas in eller avslutas till en begränsad kostnad inom rimlig tid, och att 4 kap. 13 §

första stycket första meningen lagen om värdepappersfonder därför inte kan följas

vid varje tidpunkt för fonden.

18. Marknadsrisk: Risken för en förlust i en värdepappersfond på grund av för-

ändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändrade marknads-

variabler, t.ex. räntor, växelkurser, aktie- och råvarupriser eller en emittents

kreditvärdighet.

19. Motpartsrisk: Risken för en förlust i en värdepappersfond till följd av att

motparten i en transaktion inte uppfyller sina förpliktelser före avvecklingen av

transaktionen.

20. Operativ risk: Risken för förlust i en värdepappersfond dels på grund av

bristande interna rutiner för personal och system i fondbolaget eller yttre faktorer,

dels på grund av rättsliga risker och dokumentationsrelaterade risker samt dels

risker till följd av handels-, avvecklings- och värderingsrutiner.

21. OTC-derivat: Sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket

lagen om värdepappersfonder.

22. Person som en relevant person har ett nära förhållande till:

a) Den relevanta personens make eller sambo,

b) omyndiga barn som står under den relevanta personens vårdnad, och

c) andra närstående till den relevanta personen som har gemensamt hushåll med

denna person sedan minst ett år vid tidpunkten för den berörda transaktionen.

23. Placeringsstrategier: Grunddragen för den strategiska placeringen av tillgångar

och de placeringstekniker som krävs för att den allmänna placeringsinriktningen

för varje värdepappersfond ska genomföras korrekt och effektivt.

24. Portföljtransaktion: En transaktion för en värdepappersfonds räkning som ett

fondbolag genomför i sin fondverksamhet.

25. Relativ Value at Risk: En värdepappersfonds Value at Risk dividerat med Value

at Risk för fondens referensportfölj.

26. Relevant person:

a) En styrelseledamot, delägare, verkställande direktör eller annan chef i fond-

bolaget,

b) en av bolagets anställda samt varje annan fysisk person som dels utför tjänster åt

fondbolaget, dels står under bolagets kontroll och deltar i driften av fond-

verksamheten för bolagets räkning, och

c) en fysisk person som, inom ramen för ett uppdragsavtal, utför delar av fond-

verksamheten för fondbolagets räkning.

FFFS 2017:6

4

27. Riskbegränsningssystem:

Ett dokumenterat system av lämpliga interna

placeringsbegränsningar för en värdepappersfond. Systemet är utformat för att

hantera samtliga risker av väsentlig betydelse för fonden och för att säkerställa att

fondförvaltningen sker i enlighet med lagar och andra författningar samt fond-

bestämmelserna för fonden.

28. Risktagare: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan

utöva ett väsentligt inflytande över riskprofilen för ett fondbolag eller en förvaltad

värdepappersfond. Det gäller normalt anställda som kan ingå avtal eller ta

positioner för fondbolaget eller för en förvaltad värdepappersfond, eller på annat

sätt påverka fondbolaget eller den förvaltade värdepappersfondens risk.

29. Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller

storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan

koppling till sådana framtida riskåtaganden som kan komma att ändra ett fond-

bolags eller en värdepappersfonds resultat- eller balansräkning.

30. Samlingsindikator för risk och avkastning: Detsamma som samlingsindikator

enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010.

31. Särskilt reglerad personal:

Den verkställande ledningen, samt anställda som

ingår i följande personalkategorier och som inte har undantagits enligt 8 a kap. 5 §:

a) anställda i ledande strategiska befattningar,

b) anställda med ansvar för kontrollfunktioner,

c) risktagare, och

d) anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersätt-

ningen till någon i den verkställande ledningen.

32. Value at Risk: Ett mått för den högsta förväntade förlusten vid ett givet

konfidensintervall, under en viss period, under normala marknadsförhållanden.

33. Varaktigt medium: Ett medel som

a) gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne

personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och under en

tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen, och

b) möjliggör oförändrat återgivning av den bevarade informationen.

34. Verkställande ledning: Verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt

andra personer i ett fondbolags ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt

ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

2 kap.

27 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering som fondbolaget ska ha enligt lagen

(

2017:630

) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism. Det ska även finnas en uppgift om vem som är centralt

funktionsansvarig i dessa frågor.

FFFS 2017:6

5

28 § Ett fondbolag som utför eller avser att ansöka om tillstånd att utföra

diskretionär portföljförvaltning för finansiella instrument enligt 1 kap. 4 § lagen

(2004:46) om värdepappersfonder, ska i verksamhetsplanen lämna en särskild

redogörelse för detta. Redogörelsen ska innehålla uppgifter om

1. de olika kategorier av finansiella instrument som förvaltningen omfattar,

2. hur bolaget delar in sina kunder i kategorierna icke-professionella respektive

professionella kunder och hur denna indelning påverkar behandlingen av kunder i

de olika kategorierna,

3. hur bolaget underrättar kunderna enligt artikel 45.1 och 45.2 i den delegerade

förordningen till Mifid 2,

4. om bolaget behandlar vissa professionella kunder som jämbördiga motparter,

och

5. en hänvisning till de interna regler som bolaget tillämpar för fördelning av order

enligt artikel 68.1 c i den delegerade förordningen till Mifid 2.

8 a kap.

5 § Ett fondbolag ska analysera vilka risker som är förenade med fondbolagets

ersättningspolicy och ersättningssystem. Fondbolaget ska på grundval av analysen

identifiera särskilt reglerad personal hos fondbolaget. Fondbolaget ska

dokumentera och särskilt motivera om anställda i någon av de personalkategorier

som anges i 1 kap. 9 § andra stycket 31 a–d inte utövar ett väsentligt inflytande på

riskprofilen för fondbolaget eller de förvaltade värdepappersfonderna och därför

inte ska anses tillhöra fondbolagets särskilt reglerade personal.

22 kap.

1 § Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning som avser finansiella

instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt 7 kap. 1 § första

stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpa 4 kap., 5 kap. 17–25 §§, 6

och 7 kap. samt 8 kap. 1 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2)

om värdepappersrörelse.

31 kap.

48 a § Årsberättelsen ska innehålla information om

1. antalet anställda som fått fast eller rörlig ersättning utbetald under räkenskaps-

året,

2. det sammanlagda ersättningsbelopp som särskilt reglerad personal fått utbetalt

under räkenskapsåret fördelat på de kategorier av anställda som anges i 1 kap. 9 §

andra stycket 31, och

3. hur ersättning och förmåner till anställda har beräknats.

_______________

FFFS 2017:6

6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017 i fråga om 2 kap. 27 § och i

övrigt den 3 januari 2018.

ERIK THEDÉEN

Claudia

Bäckström