FFFS 2017:8

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i

kreditinstitut;

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

dels att 4 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag, och

5. kreditmarknadsföreningar.

Föreskrifterna ska också tillämpas på värdepappersrörelsen i dessa företag med

undantag av bestämmelserna i

– 2 kap. 1, 2, 8 och 9 §§,

– 3 kap. 3 och 4 §§,

– 4 kap. 3–6 §§,

– 5 kap. 1–3 §§,

– 8 kap. 1 § och 3 § 2, 3, 6 och 7,

– 9 kap. 4 § och 5 § 9, och

– 10 kap.

Företaget ska i sin värdepappersrörelse inte tillämpa 6 kap. 6 § 4 på funktionen för

regelefterlevnad. Bestämmelser om funktionen för regelefterlevnads oberoende

finns i artikel 22.3 i den delegerade förordningen till Mifid 2.

Föreskrifterna ska, i enlighet med vad som gäller enligt 3 kap. 4 § lagen (2014:968)

om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, tillämpas på grupp-

eller undergruppsnivå.

FFFS 2017:8

Utkom från trycket

den 30 juni 2017

FFFS 2017:8

2

3 § I dessa föreskrifter och allmänna råd ska termer och uttryck ha följande

betydelse.

1. Den delegerade förordningen till Mifid 2: kommissionens delegerade förordning

(EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och

rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksam-

heten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet.

2. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3. Ersättningskommitté: detsamma som i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag

med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning.

4. Funktion: en enhet eller en avdelning som består av en eller flera personer med

uppdrag att utföra en eller flera uppgifter inom verksamheten.

5. Interna regler: policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra

skriftliga dokument genom vilka ett företag styr sin verksamhet.

6. Kontrollfunktion: en funktion för riskkontroll, regelefterlevnad eller intern-

revision.

7. Limit: en fastställd gräns för riskexponering som avser t.ex. en viss kund, kund-

grupp, marknad eller produkt.

8. Ramverk för riskhantering: företagets strategier, processer, rutiner, interna

regler, limiter, kontroller och rapporteringsrutiner som utgör en ram för företagets

riskhantering.

9. Riskaptit: en nivå och inriktning på företagets risker som kan accepteras för att

uppnå företagets strategiska mål.

10. Riskexponering: ett mått på den risk som ett företag är exponerat för vid en viss

tidpunkt.

11. Riskkultur:

yrkesmässiga värderingar, attityder och beteenden som har

avgörande betydelse för hur ett företag hanterar sina risker.

12. Riskstrategi: en strategi för att ta på sig, styra och ha kontroll över de risker

som företaget är eller kan bli exponerat för.

13. Tillsynsförordningen:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

14. Uppdragsavtal: ett avtal mellan ett företag och en uppdragstagare genom vilket

uppdragstagaren utför en process, en tjänst eller en verksamhet som företaget

annars självt skulle ha utfört.

15. Verkställande ledning: detsamma som i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag

med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning.

____________

FFFS 2017:8

3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2018.

ERIK THEDÉEN

Claudia

Bäckström