FFFS 2017:9

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker;

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse att 1 kap. 5 § och 2 kap. 3 § Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker ska

ha följande lydelse.

1 kap.

5 § I dessa föreskrifter och allmänna råd används samma definitioner som i

1 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om

styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut och Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, om inget annat anges.

2 kap.

3 § Bestämmelser om uppdragsavtal finns i artiklarna 30–32 i den delegerade

förordningen till Mifid

2 och 10 kap. Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2018.

ERIK THEDÉEN

Claudia

Bäckström

FFFS 2017:9

Utkom från trycket

den 30 juni 2017