FFFS 2018:13

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder;

beslutade den 25 juni 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 §3 och 12 förordningen (2013:588)

om värdepappersfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder

dels att rubriken till 22 kap. ska lyda ”Särskilt om tillämpningen av andra regelverk

vid viss verksamhet”,

dels att rubriken närmast före 22 kap. 1 § ska lyda ”Portföljförvaltning som avser

finansiella instrument”,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 2 och 3 §§, samt närmast före

22 kap. 2 och 3 §§ nya rubriker av följande lydelse.

22 kap.

Mottagande av medel med redovisningsskyldighet

2 § Ett fondbolag som i sin verksamhet tar emot medel med redovisningsskyldighet

enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersmarknaden ska i denna del

tillämpa 6 kap. 2–5, 10–13 och 21–23 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2017:2) om värdepappersrörelse.

Rådgivning om andelar i fonder inom fondverksamheten

3 § Ett fondbolag som i sin verksamhet lämnar råd till kunder om fondandelar i

andra fall än det som avses i 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen (2004:46) om

värdepappersfonder, ska när det utför sådana tjänster uppfylla de krav som anges i

artiklarna 27, 33, 37, 52, 54 och 55 i den delegerade förordningen till Mifid 2.

Fondbolaget ska när det utför tjänster enligt första stycket även tillämpa 4 kap. och

7 kap. 1–5 §§ och 8–19 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om

värdepappersrörelse.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2018.

ERIK THEDÉEN

Roger

Jacobsson

FFFS 2018:13

Utkom från trycket

den 2 juli 2018