FFFS 2018:14

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

beslutade den 25 juni 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 1, 2, 5 och 20 förordningen

(2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa inves-

teringsfonder

dels att rubriken till 10 kap., 10 kap. 1 § och 16 kap. 6 samt rubriken närmast före

10 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 kap. 2 och 3 §§, och närmast före

10 kap. 2 och 3 §§ nya rubriker av följande lydelse.

10 kap. Särskilt om tillämpning av andra regelverk vid viss verksamhet

Portföljförvaltning som avser finansiella instrument

1 § En AIF-förvaltare som utför diskretionär portföljförvaltning som avser

finansiella instrument ska i denna förvaltning och när den utför tjänster enligt 3 kap.

2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpa 4 kap.,

5 kap. 17–25 §§, 6 och 7 kap. samt 8 kap. 1 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

När det gäller försäljning och rådgivning till en kund som avser strukturerade

insättningar, ska förvaltaren även tillämpa 1 kap. 5 § Finansinspektionens före-

skrifter om värdepappersrörelse.

Mottagande av medel med redovisningsskyldighet

2 § En AIF-förvaltare som i sin verksamhet tar emot medel med redovisnings-

skyldighet enligt 3 kap. 2 a § lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder,

ska tillämpa 6 kap. 2–5, 10–13 och 21–23 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2017:2) om värdepappersrörelse.

Rådgivning om andelar i fonder inom fondverksamheten

3 § En AIF-förvaltare som i sin verksamhet lämnar råd till kunder om andelar eller

aktier i alternativa investeringsfonder i andra fall än det som avses i 3 kap. 2 § andra

stycket 4 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, när

den utför sådana tjänster uppfylla de krav som anges i artiklarna 27, 33, 37, 52, 54

och 55 i den delegerade förordningen till Mifid 2.

En AIF-förvaltare ska när den utför tjänster enligt första stycket även tillämpa 4 kap.

och 7 kap. 1–5 §§ och 8–19 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om

värdepappersrörelse.

FFFS 2018:14

Utkom från trycket

den 2 juli 2018

FFFS 2018:14

2

16 kap.

6 § En AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska, för varje specialfond som

bolaget förvaltar, göra en sammanställning per den sista bankdagen i varje kvartal

över fondens innehav av sådana tillgångar som anges i lagen (2004:46) om

värdepappersfonder, över fondförmögenheten, övriga tillgångar och skulder som

ingår i fonden samt fondandelsvärdet.

Sammanställningen ska upprättas och lämnas till Finansinspektionen på det sätt som

närmare anges på myndighetens webbplats.

Den ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den tionde dagen i efterföljande

månad.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2018 i fråga om 16 kap. 6 § och i

övrigt den 1 augusti 2018.

2. Bestämmelserna i 16 kap. 6 § tillämpas första gången på sammanställningar per

den 28 december 2018.

ERIK THEDÉEN

Roger

Jacobsson