FFFS 2018:22

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av

finansiella instrument;

beslutade den 11 december 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 2 förordningen (2007:572)

om värdepappersmarknaden och 10 § andra stycket 1 och 2 förordningen

(2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruks-

förordning att rubriken till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument samt 1 och 2 §§

ska ha följande lydelse.

Finansinspektionens föreskrifter om förteckning över vissa

innehav av finansiella instrument

1 § Auktoriserade marknadsplatser ska föra en förteckning enligt 13 § lagen

(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Förteckningen ska åtminstone innehålla uppgift om

– den anmälningsskyldiges namn, befattning och personnummer eller, om person-

nummer saknas, annat identifieringsnummer,

– emittent, antal eller värde samt typ av finansiellt instrument som den anmälnings-

skyldige och dennes närstående personer äger,

– innehav och ändring i innehavet, tidpunkt och storlek avseende innehav och änd-

ring av innehav,

– vilken persons innehav som ändrats och, om ändringen avser en närstående enligt

12 § lagen om anmälningsskyldighet, anknytning till den anmälningsskyldige, och

– datum för när anmälan gjorts till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.

För optioner ska anges om det är en köp- eller säljoption som har utfärdats, förvär-

vats eller överlåtits. Dessutom ska anges den underliggande tillgången, antal, löptid,

slutdag samt lösenpriset. Motsvarande uppgifter ska anges för terminer.

2 §1Den som är skyldig att föra förteckning enligt 1 § ska besluta vilka anställda

och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 12 § lagen om

anmälningsskyldighet. Grunderna för hur personkretsen som omfattas av

anmälningsskyldighet har bestämts ska dokumenteras.

1 Ändringen innebär att de allmänna råden tas bort.

FFFS 2018:22

Utkom från trycket

den 17 december 2018

FFFS 2018:22

2

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

ERIK THEDÉEN

Thomas Holmestål