Upphävd författning

Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000:1087 i lydelse enligt SFS 2018:811
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Övrigt
Rättelseblad (2016:717) har iakttagits.

Definitioner

1 §  I denna lag förstås med

[S2]börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

[S3]finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,

[S4]marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, och

[S5]värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2017:688).

Prop. 2006/07:65: I första stycket 7 har det lagts till en hänvisning till lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, på grund av att kraven för aktiemarknadsbolag att offentliggöra vissa finansiella rapporter föreslås följa av 5 a kap. den lagen. Vidare utvidgas definitionen av ordinarie delårsrapport så att förbudet i 15 § för vissa personer med insynsställning i ett aktiemarknadsbolag mot att handla med aktier i bolaget under en tid före ...

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller definitioner av olika begrepp som förekommer i lagen. De olika begreppen som definieras anges i bokstavsordning.

I paragrafen införs en definition av marknadsmissbruksförordningen. Förordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna och bestämmelserna i förevarande lag kompletterar förordningen. Definitionen av förordningen i lagen är därför dynamisk, dvs. eventuella senare lydelser av förordningen omfattas av definitionen. Frågan om huruvida hänvisningar ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen innehåller definitioner av begrepp som används i lagen. I punkten 6 där begreppet ordinarie delårsrapport definieras tas hänvisningen till 16 kap. 6 § LVM bort med anledning av att kravet på att offentliggöra delårsredogörelse tas bort. Se vidare författningskommentaren till den bestämmelsen.

Prop. 1999/2000:109: Definitionerna i punkterna 1 och 2 har hämtats från lagen om handel med finansiella instrument (jfr avsnitt 7.5) och definitionerna i punkterna 5 och 6 har hämtats från insiderlagen. Ändringen av definitionen av moderoch dotterföretag har kommenterats i avsnitt 8.5....

1 a § Har upphävts genom lag (2016:717).
2 § Har upphävts genom lag (2016:717).

Anmälningsskyldighet

3 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
4 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
5 § Har upphävts genom lag (2016:717).
6 § Har upphävts genom lag (2016:717).
7 § Har upphävts genom lag (2016:717).
8 § Har upphävts genom lag (2016:717).
9 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
10 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
10 a § Har upphävts genom lag (2016:1310).
10 b § Har upphävts genom lag (2016:717).

11 §  Om det behövs med hänsyn till tillgången på kurspåverkande information inom en myndighet, får regeringen besluta att det vid myndigheten skall föras en förteckning över innehav av finansiella instrument avseende ledamöterna i styrelsen samt de arbetstagare, uppdragstagare eller andra funktionärer som myndigheten bestämmer med hänsyn till deras insynsställning.

[S2]En kommun har motsvarande befogenhet som avses i första stycket i fråga om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt arbetstagare, uppdragstagare och andra funktionärer hos kommunen.

[S3]Den som omfattas av en förteckning som upprättats med stöd av denna paragraf skall till myndigheten skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument och ändringar i innehavet.

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen motsvarar 11 § insiderlagen.

I första stycket har hänvisningen till handelsförbudet i 4 § insiderlagen tagits bort. Syftet med förteckningen skall dock vara detsamma som tidigare (se avsnitt 8.1). Någon ändring i sak är därför inte avsedd. Sålunda ...

12 §  Den som är anställd eller uppdragstagare vid ett värdepappersinstitut eller en börs och som normalt kan antas ha tillgång till icke offentliggjord information om förhållanden som kan påverka kursen på finansiella instrument, skall till arbetsgivaren skriftligen anmäla innehav av finansiella instrument och ändring i innehavet.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket skall följande finansiella instrument likställas med den anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av

 1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,
 2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad. Lag (2007:558).

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har kommenterats närmare i avsnitt 8.6.

I första stycket införs en skyldighet för den som är anställd eller uppdragstagare vid ett värdepappersinstitut, en börs eller en auktoriserad marknadsplats och som normalt kan antas ha tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på finansiella instrument, att till arbetsgivaren ...

13 §  Värdepappersinstitut och börser skall föra förteckning över sådana anmälningar om innehav av finansiella instrument som gjorts enligt 12 §.

[S2]Om ett värdepappersinstitut eller en börs underlåter att föra en sådan förteckning som avses i första stycket, skall Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse. Lag (2007:558).

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har kommenterats närmare i avsnitt 8.6.

Enligt första stycket åligger det värdepappersinstitut, börs och auktoriserad marknadsplats att föra en förteckning över sådana anmälningar över innehav av finansiella instrument som gjorts med stöd av 12 §.

Om ett värdepappersinstitut underlåter att föra en sådan förteckning som avses i första stycket, ...

14 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § och vad en förteckning enligt 13 § skall innehålla.

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen är ny och innebär att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 §, dvs. vilka personkategorier som omfattas av förteckningen. Vidare får föreskrifter även meddelas om vad en förteckning enligt 13 § skall innehålla.

15 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
16 § Har upphävts genom lag (2016:717).

Tillsyn

17 §  Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna lag följs. Lag (2016:1310).

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens övervakning.

I första stycket, som är nytt, anges att Finansinspektionen i Sverige är den behöriga myndigheten som avses i marknadsmissbruksförordningen. Det innebär att Finansinspektionen kommer att ha de befogenheter som den behöriga myndigheten har direkt på grund av förordningen. Finansinspektionen blir t.ex. behörig att ta emot anmälningar av personer i ledande ställning (artikel 19.2 i marknadsmissbruksförordningen) ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens övervakning.

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen motsvarar 17 § insiderlagen.

18 §  I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att få de uppgifter som den behöver för att övervaka att denna lag följs. Lag (2016:1310).

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller en upplysning om befogenheter som Finansinspektionen har.

Paragrafen kompletteras med en upplysning om att den frågerätt som Finansinspektionen har enligt 6 kap. 1 a § lagen om handel med finansiella instrument även omfattar Finansinspektionens övervakning av marknadsmissbruksförordningen.

Bestämmelsen rör en upplysning om bestämmelser om övervakningen av att marknadsmissbruksförordningen följs. Eftersom det är fråga om en upplysningsbestämmelse ...

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen motsvarar i huvudsak 18 § insiderlagen. Vissa redaktionella ändringar har gjorts till följd av att en del av frågerätten enligt 18 § insiderlagen även avser utredningar om insiderbrottslighet och inte nu aktuella överträdelser. Frågerätten enligt denna paragraf får användas endast för att utreda överträdelser enligt denna lag (se <a href="https://lagen.nu/prop/1999/2000:109#S5-4" ...

Vite

19 §  Vite får sättas ut i förelägganden enligt 13 § andra stycket. Lag (2005:382).

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen motsvarar i huvudsak 19 § insiderlagen.

I paragrafen har införts en möjlighet för Finansinspektionen att även sätta ut vite om ett institut enligt 13 § andra stycket underlåter att föra förteckning över anmälningsskyldigas innehav.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Inspektionen bör enligt Lagrådet därvid vara oförhindrad att föreskriva vite redan ...

20 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
21 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
22 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
23 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
24 § Har upphävts genom lag (2016:1310).

Överklagande

25 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart. Lag (2018:811).

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklaganden. Ändringen i andra stycket är en följd av att bestämmelser om särskild avgift utmönstras ur lagen.

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen motsvarar i huvudsak 26 § insiderlagen.

I första stycket hänvisas till den allmänna bestämmelsen om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol som finns i 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Kostnad för tillsyn

26 §  För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag skall de institut som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Av ikraftträdandebestämmelsen till insiderstrafflagen (2000:1086) framgår att insiderlagen (1990:1342) upphävs.
 2. Anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet som avser förhållanden före ikraftträdandet får göras inom den tid som föreskrivs i 13 § insiderlagen (1990:1342).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2004:71) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:588) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2005:382) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. I fråga om anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 5 och 6 §§.
 3. I fråga om särskild avgift som avser åtgärd som någon vidtagit före ikraftträdandet, eller före ikraftträdandet underlåtit att vidta inom föreskriven tid, tillämpas äldre bestämmelser utom såvitt avser 23 §.
 4. Skyldigheten att ta upp en person på en förteckning enligt 10 a § gäller inte i fråga om sådan insiderinformation som han eller hon fått tillgång till före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:264, Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 1 a, 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 10 a §
CELEX-nr
32003L0006
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:835) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:44, Prop. 2004/05:158, Bet. 2005/06:FiU9
Omfattning
ändr. 1 a §
CELEX-nr
32003L0006
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:926) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:371) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
ändr. 1, 1 a, 3, 4 §§
CELEX-nr
32004L0072
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:558) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1, 1 a, 6, 10 a, 12, 13, 15 §§
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2012:381) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2011/12:239, Prop. 2011/12:129, Bet. 2011/12:FiU49
Omfattning
ändr. 1 a §
CELEX-nr
32010L0073
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2015:959) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:95, Prop. 2015/16:26, Bet. 2015/16:FiU14
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:57) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2016:717) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.
 2. I fråga om anmälningsskyldighet som har uppkommit före ikraftträdandet gäller 36 §§ i den äldre lydelsen.
 3. I fråga om förteckningar som har upprättats före ikraftträdandet enligt 10 a § gäller 10 a § andra stycket i den äldre lydelsen om sparande och överlämnande av förteckningen till Finansinspektionen.
 4. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:272, Prop. 2015/16:120, Bet. 2015/16:FiU36
Omfattning
upph. 1 a, 2, 5, 6, 7, 8, 10 b, 16 §§, rubr. närmast före 3, 4, 7, 9, 10 a, 11, 12 §§; ändr. 1, 3, 4, 9, 10, 10 a, 15, 17, 18, 20, 21 §§
Ikraftträder
2016-07-03

Lag (2016:1310) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
 2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
upph. 3, 4, 9, 10, 10 a, 15, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 15, 20 §§; ändr. 17, 18, 25 §§
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:688) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2018:811) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2018-07-01

Ändring, SFS 2018:1625

Omfattning
upph.