FFFS 2018:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11)

om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med

vissa finansiella instrument;

beslutade den 11 december 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 61 förordningen (2007:572)

om värdepappersmarknaden att 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11)

om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella

instrument ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter reglerar skyldigheten att elektroniskt lämna uppgifter om

handel med finansiella instrument till Finansinspektionen och till Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Finansinspektionens rätt att få uppgifterna följer av 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

ERIK THEDÉEN

Thomas Holmestål

FFFS 2018:23

Utkom från trycket

den 17 december 2018