FFFS 2018:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade

betaltjänstleverantörer;

beslutade den 17 april 2018.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 5 § 1–3, 17 och 19 förordningen

(2010:1008) om betaltjänster i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänst-

leverantörer

dels att 2 kap. 22 § och 12 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 22 § och 12 kap. 4 § ska utgå,

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 5, 6, 14, 20 och 21 §§, 3 kap. 2, 6, 7, 9 och 12 §§,

4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 8, 10 och 12 §§,

9 kap. 2–4 §§ och

12 kap. 1 och 11 §§ samt rubriken till 5 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 3 a kap., 16 nya paragrafer, 2 kap. 2 a, 5 a,

6 a, 16 a, 16 b, 18 a, 22 §§, 3 kap. 1 a §, 4 kap. 3 a § och 6 §, 5 kap. 2–4 §§, 8 kap.

5 a §, och 12 kap. 4 och 5 a §§, och närmast före 2 kap. 22 §, 3 kap. 1 a § och 12

kap. 4 och 5 a §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 12 kap. 5 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Informationsskyldighet vid åtgärder från revisor”.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för

– aktiebolag och ekonomiska föreningar som ansöker om tillstånd att tillhandahålla

betaltjänster,

– anmälningsskyldiga företag enligt 1 kap. 9 § lagen (2010:751) om betaltjänster,

– fysiska och juridiska personer som ansöker om undantag från tillståndsplikt att

tillhandahålla betaltjänster, samt

– betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer enligt lagen om betal-

tjänster.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

– ansökan om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap.),

– ansökan om undantag från tillståndsplikt (3 kap.),

– uppgifter för anmälningsskyldighet (3 a kap.),

– tillhandahållande av ytterligare betaltjänster (4 kap.),

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om

betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG

och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv

2007/64/EG.

FFFS 2018:6

Utkom från trycket

den 23 april 2018

FFFS 2018:6

2

– verksamhet i andra länder (5 kap.),

– ägar- och ledningsprövning (6 kap.),

– övriga anmälnings- och tillståndspliktiga förfaranden (7 kap.),

– organisatoriska krav för betalningsinstitut (8 kap.),

– kapitalkrav för betalningsinstitut (9 kap.),

– uppdragsavtal (10 kap.),

– skydd av medel för genomförande av betalningstransaktioner (11 kap.),

– rapportering av uppgifter till Finansinspektionen (12 kap.).

2 kap.

2 §

Ett företag ska i sin ansökan ange vilken eller vilka betaltjänster enligt 1 kap.

2 § lagen (2010:751) om betaltjänster som det ansöker om att få tillhandahålla.

Ansökan ska innehålla företagets namn, organisationsnummer och huvudkontorets

adress samt vara undertecknad av behörig firmatecknare för företaget.

2 a § Till ansökan ska ett företag bifoga sin gällande bolagsordning eller sina

stadgar.

5 § Ett företag ska i sin ansökan lämna en prognos för de tre närmast kommande

verksamhetsåren. Prognosen ska omfatta

1. balans- och resultaträkning,

2. beräkning av kapitalkrav, och

3. beräkning av kapitalbas.

Företaget ska redovisa vilka antaganden prognosen bygger på. Det ska särskilt

anges vilka antaganden om den totala summan av betalningstransaktioner per år

som företaget bygger prognosen på.

Företaget ska i prognosen redogöra för hur det avser att finansiera betaltjänst-

verksamheten.

5 a § Ett företag ska till ansökan bifoga underlag som visar att det har det

startkapital som krävs enligt 3 kap.1 och 2 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster.

6 §2Ett företag ska i sin ansökan ange vilken metod för beräkning av kapitalkrav

enligt 3 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster som det vill använda.

Företaget ska ange skälen för den valda metoden och, om det inte är uppenbart att

det är onödigt, även bifoga prognoser för samtliga tre metoder som anges i lagen.

6 a § Ett företag som ansöker om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt

1 kap. 2 § 7 eller 8 lagen (2010:751) om betaltjänster, ska till sin ansökan bifoga

underlag som visar att företaget har en sådan ansvarsförsäkring eller annan

jämförbar garanti som avses i 2 kap. 6 § 6 samma lag.

Företaget ska även bifoga sina beräkningar för att fastställa det minimibelopp som

företagets ansvarsförsäkring eller jämförbara garanti ska täcka.

2 Ändringarna innebär bland annat att det tredje stycket tas bort, liksom de allmänna råden.

FFFS 2018:6

3

Allmänna råd

För att beräkna minimibeloppet för företagets ansvarsförsäkring eller

jämförbara garanti, bör företaget använda den mall med formler som finns

publicerad på Finansinspektionens webbplats.

14 §3 Det ska framgå av ett företags verksamhetsplan

1. om det avser att anlita ombud i betaltjänstverksamheten,

2. vilka betaltjänster som ombudet ska utföra för företagets räkning, och

3. hur företaget avser att genomföra kontroller av ombudet.

Allmänna råd

Företaget bör använda det formulär för anmälan av ombud som finns på

Finansinspektionens webbplats.

16 a § Ett företag ska i sin verksamhetsplan beskriva sitt system för hantering av

operativa risker och säkerhetsrisker enligt 5 b kap. 1 § lagen (2010:751) om betal-

tjänster och 5 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:X) om

verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Beskrivningen ska omfatta företagets rutiner för att underrätta Finansinspektionen

om allvarliga operativa incidenter och säkerhetsincidenter enligt 6 kap. 4 §

Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Företaget ska i verksamhetsplanen även lämna de uppgifter som framgår av 6 kap.

1 § Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

16 b § Ett företag ska i sin verksamhetsplan ange om företaget får tillgång till

känsliga betalningsuppgifter och, i förekommande fall, beskriva hur det arkiverar,

övervakar, spårar och begränsar åtkomsten till uppgifterna.

18 a § Ett företag ska i sin verksamhetsplan ange de verksamheter som är kritiska

för att företaget ska kunna upprätthålla driften av sina betaltjänster, och de

beredskapsplaner som finns.

20 § Ett företag ska i sin verksamhetsplan redogöra för de rutiner enligt 2 kap. 1 §

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:X) om verksamhet för

betaltjänstleverantörer som det avser att tillämpa för att hantera klagomål från

betaltjänstanvändare.

21 § Ett företag ska i en separat bilaga till verksamhetsplanen redogöra för sin

allmänna riskbedömning enligt 2 kap.1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 2 kap. 1 § Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism.

Företaget ska även i en separat bilaga till verksamhetsplanen bifoga de interna

rutiner och riktlinjer som det ska ha enligt 2 kap. 8 § lagen om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget ska även lämna uppgifter om

vem som är företagets centralt funktionsansvarige i frågor om penningtvätt och

finansiering av terrorism.

3 Ändringarna innebär bland annat att det andra stycket tas bort.

FFFS 2018:6

4

Det ska framgå av verksamhetsplanen om företagets betaltjänster omfattas av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om

uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning

(EG) nr 1781/2006. Om företagets betaltjänster omfattas ska det framgå hur

företaget avser följa förordningen.

Insamling av statistiska uppgifter

22 § Ett företag ska i sin verksamhetsplan ange hur det samlar in statistiska

uppgifter om verksamhetens drift, transaktioner och svikliga förfaranden.

3 kap.

Kontoinformationstjänster

1 a § Den som ansöker om undantag från tillståndsplikt att endast tillhandahålla en

betaltjänst som avses i 1 kap. 2 § 8 lagen (2010:751) om betaltjänster (konto–

informationstjänster), ska vid ansökan följa bestämmelserna i 2 § första stycket, 5–

7 §§, 9 § första stycket, 11 och 12 §§.

2 § En juridisk person ska när den ansöker om undantag från tillståndsplikt lämna

uppgifter enligt 2 kap. 2, 6 a och 7 §§.

Ansökan ska därutöver innehålla de uppgifter som anges i 3–8 §§.

6 § En juridisk person ska bifoga en verksamhetsplan som är upprättad enligt

2 kap.:

– 9–14 §§,

– 16 a §,

– 16 b §,

– 17 § första stycket,

– 18 § första stycket, och

– 20–22 §§.

Verksamhetsplanen för företag som avses i 1 a § ska dock inte innehålla uppgifter

enligt 2 kap. 12 och 21 §§.

7 § En juridisk person ska i verksamhetsplanen ange sina rutiner dels för att

övervaka att den vid varje tidpunkt uppfyller villkoren för att undantas från

tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster, dels för att

underrätta Finansinspektionen enligt 2 kap. 4 § andra stycket samma lag.

Den som ansöker om att tillhandahålla kontoinformationstjänster ska särskilt ange

vilka rutiner som används för att minst årligen se över och kontrollera

minimibeloppet för sökandens ansvarsförsäkring eller jämförbar garanti.

9 § En fysisk person ska i sin ansökan om undantag från tillståndsplikt lämna

uppgifter enligt 2 kap. 2, 6 a och 7 §§.

Ansökan för en fysisk person ska därutöver innehålla de uppgifter som anges i 10–

12 §§.

FFFS 2018:6

5

12 § En fysisk person ska bifoga en verksamhetsplan som är upprättad enligt 6–

8 §§.

En verksamhetsplan för en fysisk person som ansöker om att endast tillhandahålla

kontoinformationstjänster ska inte innehålla uppgifter enligt 8 §.

3 a kap. Uppgifter om anmälningsskyldig verksamhet

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för den som driver sådan anmälnings-

skyldig verksamhet som avses i 1 kap. 9 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

2 § Den som tillhandahåller en sådan tjänst som avses i 1 kap. 6 a § 1 lagen

(2010:751) om betaltjänster ska till sin anmälan bifoga

– en beskrivning av verksamheten, tjänsten och betalningsinstrumentet,

– en redogörelse över de varor eller tjänster som kan köpas med instrumentet, och

– en redogörelse över hos vilka leverantörer instrumentet kan utnyttjas.

3 § Den som genomför betalningstransaktioner enligt 1 kap. 7 § första stycket

8 lagen (2010:751) om betaltjänster, ska i sin anmälan till Finansinspektionen

beskriva vilka åtgärder företaget vidtar för att

– enskilda transaktioner inte ska överstiga ett belopp motsvarande 50 euro, och

– det sammanlagda värdet inte ska överstiga ett belopp motsvarande 300 euro per

månad för en abonnent.

Företaget ska även komma in med ett intyg från en auktoriserad eller godkänd

revisor som bekräftar att företaget inte har överskridit de beloppsgränser som anges

i första stycket under det föregående räkenskapsåret.

4 kap.

2 § Ett betalningsinstitut ska i sin ansökan om att få tillhandahålla ytterligare

betaltjänster bifoga handlingar och upplysningar enligt 2 kap.:

– 2 §, samt

– 5 § första och andra styckena om institutets kapitalkrav enligt 3 kap. 1 § lagen

(2010:751) om betaltjänster ändras till följd av de ytterligare betaltjänster institutet

ansöker om att få tillhandahålla.

Institutet ska till sin ansökan även bifoga en uppdaterad verksamhetsplan om det

behöver göra ändringar i planen till följd av den nya betaltjänstverksamheten enligt

2 kap.

– 9 § första stycket,

– 10 och 12 §§ om institutet förändrar något av detta till följd av en ytterligare

betaltjänst som det ansöker om att tillhandahålla,

– 13 § om en ytterligare betaltjänst helt eller delvis ska uppdras åt någon annan att

utföra,

– 14 § om en ytterligare betaltjänst ska tillhandahållas genom ombud,

16

a

§ om en ytterligare betaltjänst påverkar de operativa riskerna och

säkerhetsriskerna,

– 16 b § om en ytterligare betaltjänst innebär att institutet får tillgång till känsliga

betalningsuppgifter,

FFFS 2018:6

6

– 17 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas påverkar hur institutet

driver sitt arbete för att säkerställa att det följer de regler som gäller för betaltjänst-

verksamheten,

– 18 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas påverkar hur institutet

bedriver sitt arbete för att hantera de risker som finns i betaltjänstverksamheten,

– 18 a § om en ytterligare betaltjänst påverkar institutets beredskapsplaner och

åtgärder för driftskontinuitet,

– 19 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas förändrar behovet av en

funktion för internrevision, eller förändrar hur den befintliga funktionen är

utformad och bedriver sitt arbete,

– 21 § om institutets interna rutiner och riktlinjer mot penningtvätt och finansiering

av terrorism behöver förändras till följd av de ytterligare betaltjänster som institutet

ansöker om att få tillhandahålla, samt

– 22 § om institutets insamling av uppgifter om verksamhetens drift, transaktioner

och svikliga förfaranden påverkas av den nya betaltjänstverksamheten.

3 a § Ett betalningsinstitut som ansöker om att även tillhandahålla betaltjänster

enligt 1 kap. 2 § 7 eller 8 lagen (2010:751) om betaltjänster ska bifoga uppgifterna

som framgår av 2 kap. 6 a §.

4 § En registrerad betaltjänstleverantör ska i sin ansökan om att tillhandahålla

ytterligare betaltjänster bifoga handlingar och upplysningar enligt 2 kap. 2 §.

Den registrerade betaltjänstleverantören ska till sin ansökan även bifoga en upp-

daterad verksamhetsplan med ändringar gjorda enligt 2 kap. följande paragrafer:

– 9 § första stycket,

– 10 och 12 §§ om den registrerade betaltjänstleverantören förändrar något av detta

till följd av en ytterligare betaltjänst som den ansöker om att tillhandahålla,

– 13 § om en ytterligare betaltjänst helt eller delvis ska uppdras åt någon annan att

utföra,

– 14 § om en ytterligare betaltjänst ska tillhandahållas genom ombud,

– 16 a § om en ytterligare betaltjänst påverkar de operativa och säkerhetsriskerna,

– 16 b § om en ytterligare betaltjänst innebär att den registrerade betaltjänst-

leverantören får tillgång till känsliga betalningsuppgifter,

– 17 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas påverkar hur den

registrerade betaltjänstleverantören driver sitt arbete för att säkerställa att den följer

de regler som gäller för betaltjänstverksamheten,

– 18 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas påverkar hur den

registrerade betaltjänstleverantören driver sitt arbete för att hantera de risker som

finns i betaltjänstverksamheten,

– 21 § om den registrerade betaltjänstleverantörens interna regler mot penningtvätt

och finansiering av terrorism behöver förändras till följd av de ytterligare betal-

tjänster den registrerade betaltjänstleverantören ansöker om att få tillhandahålla,

samt

– 22 § om den registrerade betaltjänstleverantörens insamling av uppgifter om

verksamhetens drift, transaktioner och svikliga förfaranden påverkas av den nya

betaltjänstverksamheten.

6 § En registrerad betaltjänstleverantör ska till ansökan om att även tillhandahålla

betaltjänst enligt 1 kap. 2 § 8 lagen (2010:751) om betaltjänster, bifoga de

uppgifter som framgår av 2 kap. 6 a § dessa föreskrifter.

FFFS 2018:6

7

5 kap. Verksamhet i andra länder

1 § Ett betalningsinstitut, eller en registrerad betaltjänstleverantör som endast

tillhandahåller kontoinformationstjänster, som avser att tillhandahålla betaltjänster

genom ombud i ett annat land inom EES ska, när det underrättar

Finansinspektionen enligt 3 kap. 18 § lagen (2010:751) om betaltjänster, använda

bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2055 av den 23 juni

2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366

vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information

mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etable–

ringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster.

När företaget underrättar Finansinspektionen om vilken dag det avser påbörja

verksamheten i det andra landet, ska det använda bilaga VI till kommissionens

förordning.

2 § Ett betalningsinstitut, eller en registrerad betaltjänstleverantör som endast

tillhandahåller kontoinformationstjänster, som avser att tillhandahålla betaltjänster

genom en filial i ett annat land inom EES ska, när det underrättar

Finansinspektionen enligt 3 kap. 19 § lagen (2010:751) om betaltjänster, använda

bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2055 av den 23 juni

2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366

vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information

mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av

etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster.

När företaget underrättar Finansinspektionen om vilken dag det avser att påbörja

verksamhet i det andra landet, ska det använda bilaga VI till kommissionens

förordning.

3 § Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör som endast

tillhandahåller kontoinformationstjänster, som avser att tillhandahålla betaltjänster

genom gränsöverskridande verksamhet i ett annat land inom EES ska, när det

underrättar Finansinspektionen enligt 3 kap. 21

§ lagen (2010:751) om

betaltjänster, använda bilaga V till kommissionens delegerade förordning (EU)

2017/2055 av den 23 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete

och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalnings-

instituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster.

4 § När ett betalningsinstitut, eller en registrerad betaltjänstleverantör som endast

tillhandahåller kontoinformationstjänster, underrättar Finansinspektionen enligt 1–

3 §§, ska företaget även lämna en översättning av blanketterna till engelska eller till

ett språk som är officiellt i det land som etableringen avser.

6 kap.

3 § När en registrerad betaltjänstleverantör som inte endast tillhandahåller konto-

informationstjänster får kännedom om att en fysisk eller juridisk person avser att

förvärva, eller har förvärvat, ett kvalificerat innehav i den registrerade betaltjänst-

leverantören, ska denne snarast anmäla detta till Finansinspektionen.

En sådan anmälan ska innehålla

1. uppgifter som identifierar förvärvaren,

FFFS 2018:6

8

2. uppgifter som identifierar styrelse- och ledningspersoner i förvärvaren, deras

utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag, samt anseende,

3. en beskrivning av ägarkedjan före och efter förvärvet,

4. uppgifter om förvärvarens anseende,

5. uppgifter om storlek på, tidpunkt för, och syfte med förvärvet, och

6. uppgifter om hur förvärvet ska finansieras.

När en registrerad betaltjänstleverantör som inte endast tillhandahåller konto-

informationstjänster får kännedom om en förändring i ledningen hos en juridisk

person som har ett kvalificerat innehav i den registrerade betaltjänstleverantören,

ska denne snarast anmäla detta till Finansinspektionen.

Anmälan enligt tredje stycket ska innehålla uppgifter som identifierar en ny

styrelse- och ledningsperson, samt uppgifter om dennes utbildning, arbetslivs-

erfarenhet, andra uppdrag och anseende.

Allmänna råd

En registrerad betaltjänstleverantör bör använda de formulär för

ägarprövning som finns på Finansinspektionens webbplats.

8 kap.

5 a § Styrelsen och den verkställande direktören för ett betalningsinstitut som

tillhandahåller betalningsinitieringstjänster eller kontoinformationstjänster enligt

1 kap. 2 § 7 eller 8 lagen (2010:751) om betaltjänster, ska säkerställa att företaget

minst årligen ser över och kontrollerar minimibeloppet för företagets

ansvarsförsäkring eller jämförbar garanti.

8 § För att funktionen för regelefterlevnad ska kunna fullgöra sina uppgifter

korrekt ska styrelsen och den verkställande direktören ansvara för att

1. funktionen har de befogenheter, resurser och den sakkunskap som krävs samt

tillgång till all relevant information,

2. utse en person som ansvarar för funktionen och för all rapportering till

företagsledningen om regelefterlevnad enligt kraven i 5 §,

3. de personer som ingår i funktionen arbetar oberoende och inte deltar i utförandet

av betaltjänster i verksamhet som de kontrollerar, och

4. metoden för att fastställa ersättning till anställda som ingår i funktionen inte

äventyrar, eller sannolikt kan komma att äventyra, deras objektivitet.

Finansinspektionen kan besluta om undantag från kraven enligt första stycket 3 och

4 om det med hänsyn till betaltjänstverksamhetens art, omfattning och komplexitet

inte är proportionerligt att kraven ställs och institutets funktion för regelefterlevnad

är effektiv även utan att kraven uppfylls.

10 § Ett betalningsinstitut ska ha en effektiv funktion för riskkontroll som arbetar

oberoende. Institutet ska utse en person som ansvarar för funktionen och för att

tillhandahålla rapporter och råd till styrelsen och den verkställande direktören

enligt kraven i 5 §.

Funktionen ska ansvara för att

1. kontrollera att instruktioner och rutiner enligt 9 § är aktuella, lämpliga och

effektiva,

FFFS 2018:6

9

2. implementera de instruktioner och rutiner som anges i 9 §,

3. kontrollera i vilken utsträckning institutet, dess anställda och ombud följer

instruktioner och rutiner för att hantera risker enligt 9 §,

4. kontrollera att institutet vidtar lämpliga och effektiva åtgärder för att rätta till

brister i instruktioner och rutiner eller i de anställdas och ombudens tillämpning av

dessa.

Finansinspektionen kan besluta om undantag från kravet på oberoende i första

stycket om det med hänsyn till betaltjänstverksamhetens art, omfattning och

komplexitet inte är proportionerligt att kravet ställs och institutets funktion för

riskkontroll är effektiv även utan att kraven uppfylls.

12 § Bestämmelser om hur ett betalningsinstitut ska hantera klagomål om

betaltjänster finns i 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:x) om

verksamhet för betaltjänstleverantörer.

9 kap.

2 § Med ett betalningsinstituts fasta omkostnader avses

a) personalkostnader, som löner (inklusive anställdas provisioner och bonus),

sociala avgifter, pensionsåtaganden,

b) fastighetskostnader och lokalkostnader samt därmed förenade kostnader,

c) övriga kontraktsbundna kostnader för till exempel datorer och annan utrustning,

och

d) avskrivningar.

Betalningsinstitut som ska tillämpa 3 kap. 10 § lagen (2010:751) om betaltjänster

behöver endast ta med fasta omkostnader som är hänförliga till verksamheten med

betaltjänster.

Kapitalkravet är 10 procent av företagets fasta omkostnader för det föregående

räkenskapsåret eller, om institutets verksamhet pågått i mindre än ett år, de fasta

omkostnader som angetts i dess verksamhetsplan.

Om institutets verksamhet ändrats väsentligt sedan det föregående året eller om

Finansinspektionen anser att verksamhetsplanen behöver korrigeras får myndig-

heten besluta om ändring av beräkningsunderlaget.

Allmänna råd

Exempel 1:

Eurokurs vid tidpunkt för tillstånd 1 euro = 10 kronor.

Ett betalningsinstitut som tillhandahåller penningöverföringar enligt 1 kap.

2 § 6 lagen om betaltjänster, har fasta omkostnader på 5 miljoner kronor.

Kapitalkravet är då 500 000 kronor.

Exempel 2:

Eurokurs vid tidpunkt för tillstånd 1 euro = 10 kronor.

Ett betalningsinstitut som tillhandahåller penningöverföringar enligt

1 kap. 2 § 6 lagen om betaltjänster, har fasta omkostnader på 1 miljon

FFFS 2018:6

10

kronor. Startkapitalet för att tillhandahålla penningöverföring är enligt 3 kap.

1 § LBT 200 000 kronor. Eftersom kravet på startkapitalet är högre än

10 procent av de fasta omkostnaderna blir kapitalkravet detsamma som

startkapitalkravet, dvs. 200 000 kronor.

3 § Med betalningsvolym avses en tolftedel av totalbeloppet av de betalnings-

transaktioner som betalningsinstitutet genomförde under föregående räkenskapsår.

Kapitalkravet är summan av posterna som beräknas enligt a–e, multiplicerat med

tillämplig skalfaktor enligt tredje stycket.

a) 4 procent av den del av betalningsvolymen som inte överstiger 5 miljoner euro,

b) 2,5 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 5 miljoner euro,

men inte 10 miljoner euro,

c) 1 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 10 miljoner euro, men

inte 100 miljoner euro,

d) 0,5 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 100 miljoner euro,

men inte 250 miljoner euro, och

e) 0,25 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 250 miljoner euro.

Skalfaktorer:

a) 0,5 om betalningsinstitutet ska tillhandahålla betaltjänster som avses i lagen

1 kap. 2 § 6 lagen (2010:751) om betaltjänster,

b) 1 om betalningsinstitutet ska tillhandahålla betaltjänster som avses i 1 kap. 2 §

1–5 lagen om betaltjänster.

Allmänna råd

Exempel:

d) Eurokurs vid tidpunkt för rapporttillfället 1 euro = 10 kronor.

Ett betalningsinstitut som tillhandahåller penningöverföringar enligt 1 kap.

2 § 6 lagen (2010:751) om betaltjänster förmedlade föregående år totalt 12

miljarder kronor vilket motsvarar 1,2 miljarder euro.

Steg 1:

Betalningsvolym = 1,2 miljarder euro/12 = 100 miljoner euro.

Steg 2:

4 procent av 5 miljoner euro (0 till 5 miljoner euro) = 200 000 euro +

2,5 procent av 5 miljoner euro (5 till 10 miljoner euro) = 125 000 euro +

1 procent av 90 miljoner euro (10 till 100 miljoner euro) = 900 000 euro

Totalt = 1 225 000 euro.

Steg 3:

x 0,5 = 612 000 euro vilket motsvarar 6 120 000 kronor.

Slutsats: Betalningsinstitutets kapitalkrav är 6 120 000 kronor.

4 § Posterna enligt 3 kap. 3 § 3 lagen (2010:751) om betaltjänster ska beräknas på

det senaste räkenskapsåret. Summan av posterna benämns nedan relevant indikator.

FFFS 2018:6

11

Om relevant indikator understiger 80 procent av medelvärdet av den relevanta

indikatorn för de tre föregående räkenskapsåren, ska i stället 80 procent av

medelvärdet användas som relevant indikator.

Kapitalkravet är värdet på relevant indikator multiplicerat dels med en multiplika-

tionsfaktor beräknad enligt femte stycket, dels med tillämplig skalfaktor enligt 3 §

fjärde stycket.

Om inga reviderade uppgifter finns tillgängliga får affärsprognoser användas vid

beräkningen.

Multiplikationsfaktor:

a) 10 procent av den del av summan som inte överstiger 2,5 miljoner euro,

b) 8 procent av den del av summan som överstiger 2,5 miljoner euro, men inte

5 miljoner euro,

c) 6 procent av den del av summan som överstiger 5 miljoner euro men inte

25 miljoner euro,

d) 3 procent av den del av summan som överstiger 25 miljoner euro men inte

50 miljoner euro,

e) 1,5 procent av den del av summan som överstiger 50 miljoner euro.

Allmänna råd

Exempel:

Eurokurs vid tidpunkt för rapportering 1 euro = 10 kronor.

Steg 1:

Ett betalningsinstitut som tillhandahåller penningöverföringar enligt 1 kap.

2 § 6 lagen (2010:751) om betaltjänster har en relevant inkomstindikator på

25 miljoner euro.

Steg 2:

10 procent av 2,5 miljoner euro (0 till 2,5 miljoner euro) = 250 000 euro +

8 procent av 2,5 miljoner euro (2,5 till 5 miljoner euro) = 200 000 euro +

6 procent av 20 miljoner euro (5 till 25 miljoner euro) = 1 200 000 euro.

Totalt = 1 650 000 euro.

Steg 3:

x 0,5 = 825 000 euro vilket motsvarar 8 250 000 kronor.

Slutsats: Betalningsinstitutets kapitalkrav är 8 250 000 kronor.

12 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka upplysningar som betalnings-

institut, registrerade betaltjänstleverantörer och företag som är anmälningsskyldiga

enligt 1 kap. 9 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster ska rapportera till

Finansinspektionen.

Allvarliga operativa incidenter eller säkerhetsincidenter

4 § Bestämmelser om rapportering av allvarliga operativa incidenter eller

säkerhetsincidenter för betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

FFFS 2018:6

12

finns i 6 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:X) om verksamhet

för betaltjänstleverantörer.

Årligt revisorsintyg för anmälningsskyldig verksamhet

5 a § Ett företag som är anmälningsskyldigt enligt 1 kap. 9 § andra stycket lagen

(2010:751) om betaltjänster ska till Finansinspektionen senast den 30 juni varje år

komma in med ett skriftligt intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor. Av

intyget ska framgå att revisorn, genom ett bestyrkande med begränsad säkerhet,

bekräftar att företaget under föregående kalenderår i sin verksamhet inte överstigit

beloppsgränserna i 1 kap. 7 § 8 lagen (2010:751) om betaltjänster.

11 § Finansinspektionen beslutar om undantag från bestämmelserna i 5 a, 6 och

9 §§, om det finns särskilda skäl.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2018.

ERIK THEDÉEN

David

Lothigius