FFFS 2018:8

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder;

beslutade den 17 april 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § 33 förordningen (2013:588) om

värdepappersfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om

värdepappersfonder

dels att 33 kap. 10 § ska upphöra att gälla,

dels att 33 kap. 9 § och rubriken närmast före 33 kap. 9 § ska ha följande lydelse.

33 kap.

Rapportering av innehav och risker

9 § Ett fondbolag ska, för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar, göra en

sammanställning per den sista bankdagen i varje kvartal över fondens innehav av

sådana tillgångar som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, över fond-

förmögenheten, övriga tillgångar och skulder som ingår i fonden samt fondandels-

värdet.

Sammanställningen ska även innehålla information om

1. hävstång, beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande

exponerade värden,

2. standardavvikelse, och

3. procentuell andel av fondens tillgångar som kan likvideras inom 1 dag, 2–7

dagar, 8–30 dagar, 31–90 dagar, 91–180 dagar, 181–365 dagar respektive 366

dagar eller mer.

Om fondens sammanlagda exponering beräknas med hjälp av en Value at Risk-

modell ska sammanställningen innehålla information om modellen samt fondens

Value at Risk och hur den har beräknats.

Sammanställningen ska upprättas på det sätt som närmare anges på

Finansinspektionens webbplats.

FFFS 2018:8

Utkom från trycket

den 23 april 2018

FFFS 2018:8

2

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2018 och tillämpas första gången på

sammanställningar per den 28 december 2018.

ERIK THEDÉEN

Joakim Henning