FFFS 2019:1

Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på

nedskrivningsbara skulder;

beslutade den 21 maj 2019.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 5 kap. 2 § 17 förordningen

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, samt 6 kap. 1 § 56 förordningen

(2007:572) om värdepappersmarknaden.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för ett sådant företag som avses i 1 kap. 1 § 1 lagen

(2015:1016) om resolution i följande fall:

1. Riksgäldskontoret har fattat beslut om minimikrav på nedskrivningsbara skulder

för företaget enligt 4 kap. 2 § första stycket lagen om resolution.

2. Företaget är moderinstitut i EES och Riksgäldskontoret har fattat beslut om

minimikrav på nedskrivningsbara skulder för företaget enligt 4 kap. 2 § andra stycket

lagen om resolution.

I det fall som avses i första stycket 2 ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval

av företagets konsoliderade situation.

Om ett företag enligt första stycket 1 kontrolleras av ett finansiellt eller ett blandat

finansiellt moderholdingföretag inom EES, ska företaget även tillämpa föreskrif-

terna på grundval av moderholdingföretagets konsoliderade situation om

1. företaget är att beteckna som ett ansvarigt institut enligt 3 kap. 1 § lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, och

2. det finansiella eller blandade finansiella moderholdingföretaget ska uppfylla ett

beslut om minimikrav på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. 2 § andra stycket

lagen om resolution.

2 § Föreskrifterna gäller inte för företag som, enligt beslut av Riksgäldskontoret,

ska omfattas av förenklade skyldigheter enligt 10 § förordningen (2015:1034) om

resolution.

Föreskrifternas innehåll

3 § Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter om minimikravet på

nedskrivningsbara skulder, som företag som avses i 1 § ska rapportera till Finans-

inspektionen.

FFFS 2019:1

Utkom från trycket

den 27 maj 2019

FFFS 2019:1

2

Termer och uttryck

4 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen

(2015:1016) om resolution, om inget annat anges.

Rapportering av uppgifter till Finansinspektionen

5 § Ett företag ska per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30 september

och den 31 december lämna de uppgifter som föreskrivs i resolutionsmallarna

Z 01.00, Z 02. 00 och Z 04.00 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning

(EU) 2018/1624 av den 23 oktober 2018 om fastställande i enlighet med Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av tekniska genomförandestandarder

när det gäller förfaranden, standardformulär och mallar för den information som ska

lämnas för upprättandet av resolutionsplaner för kreditinstitut och värdepappers-

företag, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU)

2016/1066.

6 § Uppgifterna enligt 5 § ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den

12 maj, den 11 augusti, den 11 november, respektive den 11 februari. Uppgifterna

ska avse föregående kvartal.

7 § Om företaget gör ändringar som påverkar tidigare rapporterade belopp, ska

företaget snarast lämna korrigerade uppgifter till Finansinspektionen.

______________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2019 och tillämpas första gången på

rapportering som avser balansdagen den 30 juni 2019.

ERIK THEDÉEN

Sara Martinussen