FFFS 2019:11

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade

betaltjänstleverantörer;

beslutade den 18 juni 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 2, 17 och 19 förordningen

(2010:1008) om betaltjänster att 2 kap. 16 a , 20 och 21 §§, 8 kap. 12 §, 9 kap. 3 §

samt 12 kap. 4, 6 och 9 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:3) om

betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska ha följande lydelse.

2 kap.

16 a § Ett företag ska i sin verksamhetsplan beskriva sitt system för hantering av

operativa risker och säkerhetsrisker enligt 5 b kap. 1 § lagen (2010:751) om

betaltjänster och 5 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om

verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Beskrivningen ska omfatta företagets rutiner för att underrätta Finansinspektionen

om allvarliga operativa incidenter och säkerhetsincidenter enligt 6 kap. 4 §

Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Företaget ska i verksamhetsplanen även lämna de uppgifter som framgår av 6 kap.

1 § Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

20 § Ett företag ska i sin verksamhetsplan redogöra för de rutiner enligt 2 kap. 1 §

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänst-

leverantörer som det avser att tillämpa för att hantera klagomål från betaltjänst-

användare.

21 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga en allmän riskbedömning, interna regler

och rutiner upprättade enligt bestämmelserna i 2–6 kap. lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 2 kap. 1 §

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism.

Det ska framgå av verksamhetsplanen om företagets betaltjänster omfattas av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om

uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning

(EG) nr 1781/2006. Om företagets betaltjänster omfattas ska det framgå hur företaget

avser följa förordningen.

8 kap.

12 § Bestämmelser om hur ett betalningsinstitut ska hantera klagomål om

betaltjänster finns i 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om

verksamhet för betaltjänstleverantörer.

FFFS 2019:11

Utkom från trycket

den 25 juni 2019

FFFS 2019:11

2

9 kap.

3 § Med betalningsvolym avses en tolftedel av totalbeloppet av de

betalningstransaktioner som betalningsinstitutet genomförde under föregående

räkenskapsår.

Kapitalkravet är summan av posterna som beräknas enligt a–e, multiplicerat med

tillämplig skalfaktor enligt tredje stycket.

a) 4 procent av den del av betalningsvolymen som inte överstiger 5 miljoner euro,

b) 2,5 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 5 miljoner euro, men

inte 10 miljoner euro,

c) 1 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 10 miljoner euro, men

inte 100 miljoner euro,

d) 0,5 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 100 miljoner euro,

men inte 250 miljoner euro, och

e) 0,25 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 250 miljoner euro.

Skalfaktorer:

a) 0,5 om betalningsinstitutet ska tillhandahålla betaltjänster som avses i lagen

1 kap. 2 § 6 lagen (2010:751) om betaltjänster,

b) 1 om betalningsinstitutet ska tillhandahålla betaltjänster som avses i 1 kap. 2 § 1–

5 lagen om betaltjänster.

Allmänna råd

Exempel:

Eurokurs vid tidpunkt för rapporttillfället 1 euro = 10 kronor.

Ett betalningsinstitut som tillhandahåller penningöverföringar enligt 1 kap.

2 § 6 lagen (2010:751) om betaltjänster förmedlade föregående år totalt 12

miljarder kronor vilket motsvarar 1,2 miljarder euro.

Steg 1:

Betalningsvolym = 1,2 miljarder euro/12 = 100 miljoner euro.

Steg 2:

4 procent av 5 miljoner euro (0 till 5 miljoner euro) = 200 000 euro +

2,5 procent av 5 miljoner euro (5 till 10 miljoner euro) = 125 000 euro +

1 procent av 90 miljoner euro (10 till 100 miljoner euro) = 900 000 euro

Totalt = 1 225 000 euro.

Steg 3:

x 0,5 = 612 000 euro vilket motsvarar 6 120 000 kronor.

Slutsats: Betalningsinstitutets kapitalkrav är 6 120 000 kronor.

12 kap.

4 § Bestämmelser om rapportering av allvarliga operativa incidenter eller

säkerhetsincidenter för betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

finns i 6 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för

betaltjänstleverantörer.

FFFS 2019:11

3

6 § Ett betalningsinstitut ska två gånger per år lämna Finansinspektionen uppgifter

för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav enligt den metod som myndigheten

beslutat att företaget ska tillämpa. Institutet ska samtidigt lämna uppgifter om den

totala betalningsvolymen för varje månad sedan föregående rapportering. Om

institutet tillhandahåller någon av betaltjänsterna enligt 1 kap. 2 § 1–6 lagen

(2010:751) om betaltjänster, ska det även ange vilken eller vilka av metoderna enligt

3 kap. 7 § samma lag som det använder för att skydda en betaltjänstanvändares

medel.

Uppgifter för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav ska gälla förhållandena den

30 juni respektive den 31 december (balansdagar), och lämnas i svenska kronor.

Vid omräkning från annan valuta ska den avistakurs tillämpas som gäller på

balansdagen.

9 § En registrerad betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna

Finansinspektionen uppgifter om den totala betalningsvolymen för varje månad

sedan föregående rapportering. En registrerad betaltjänstleverantör ska samtidigt

ange vilken eller vilka av metoderna enligt 3 kap. 7 § lagen (2010:751) om

betaltjänster som används för att skydda betaltjänstanvändares medel.

Den registrerade betaltjänstleverantören ska lämna uppgifter via

Finansinspektionens webbtjänst periodisk rapportering på myndighetens webbplats

på det sätt som närmare anvisas där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 januari

respektive den 10 juli.

Kravet på att lämna uppgifter gäller inte för en registrerad betaltjänstleverantör som

endast tillhandahåller kontoinformationstjänster enligt 1 kap. 2 § 8 lagen (2010:751)

om betaltjänster.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2019.

ERIK THEDÉEN

Love Wilén Örnulf