FFFS 2019:12

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och

registrerade utgivare;

beslutade den 18 juni 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 § 11 förordningen (2011:776) om

elektroniska pengar att 2 kap. 20 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:49)

om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska ha följande lydelse.

2 kap.

20 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga en allmän riskbedömning, interna regler

och rutiner upprättade enligt bestämmelserna i 2–6 kap. lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 2 kap. 1 §

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism.

Det ska framgå av verksamhetsplanen om företagets betaltjänster omfattas av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om

uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning

(EG) nr 1781/2006. Om företagets betaltjänster omfattas ska det framgå hur företaget

avser följa förordningen.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2019.

ERIK THEDÉEN

Love Wilén Örnulf

FFFS 2019:12

Utkom från trycket

den 25 juni 2019