FFFS 2019:13

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter;

beslutade den 18 juni 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 12 § 14 förordningen (2016:1033) om

verksamhet med bostadskrediter i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet om bostadskrediter

dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 7 kap. 5 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

2 § Utländska kreditinstitut som från filial i Sverige driver sådan verksamhet som

avses i 1 § andra stycket ska följa bestämmelserna i 3 kap. 1, 4 och 15 §§ samt 5 kap.

Utländska kreditinstitut som i Sverige driver sådan verksamhet som avses i 1 § andra

stycket genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster från sitt hemland ska följa

bestämmelserna i 3 kap. 1, 2, 4, 10 och 15 §§ samt 5 kap. 3 § 2, 3, 5 och 6 vad gäller

dessa kreditinstituts personal.

7 kap.

5 a § En svensk kreditförmedlare som lämnat uppgifter enligt 4 eller 5 §§, ska

anmäla till Finansinspektionen om uppgifterna ändras.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2019.

ERIK THEDÉEN

Love Wilén Örnulf

FFFS 2019:13

Utkom från trycket

den 25 juni 2019