FFFS 2019:14

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4)

om verksamhet för betaltjänstleverantörer;

beslutade den 18 juni 2019.

Finansinspektionen föreskriver1med stöd av 5 § 10 och 14 förordningen

(2010:1008) om betaltjänster i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

dels att 6 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 11 och 12 §§, och närmast före

4 kap. 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Information om rutin för en konsuments byte av betalkonto

11 § Den information om rutiner för byte av betalkonto som en betaltjänstleverantör

ska lämna till en betaltjänstanvändare enligt 4 a kap. 6 § första stycket lagen

(2010:751) om betaltjänster ska innehålla följande uppgifter:

1. Den överlämnande respektive mottagande betaltjänsteleverantörens roll under

varje steg i bytesprocessen.

2. En tidsplan för att slutföra de olika stegen.

3. Eventuella avgifter för bytet.

4. All information som konsumenten kommer behöva lämna till betaltjänst-

leverantörerna i samband med bytet.

5. Information om det förfarande för tvistlösning som avses i 1 § lagen (2015:671)

om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

12 § Informationen enligt 11 § ska

– göras tillgänglig utan kostnad för en konsument på papper eller på ett annat

varaktigt medium i alla de av betaltjänstleverantörens lokaler som är tillgängliga för

konsumenter, och

– finnas tillgänglig i elektronisk form på leverantörens webbplats.

Informationen ska på begäran lämnas till en konsument.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet

för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med

grundläggande funktioner, i den ursprungliga lydelsen.

FFFS 2019:14

Utkom från trycket

den 25 juni 2019

FFFS 2019:14

2

6 kap.

2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till

Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med

användningen av betaltjänster. Uppgifterna ska innehålla

1. total transaktionsvolym,

2. total transaktionsvolym relaterad till svikliga förfaranden, och

3. en redovisning av uppgifter enligt 1 och 2 uppdelat på

a) typ av betaltjänst,

b) aktuell autentiseringsmetod,

c) typ av svikligt förfarande, och

d) var transaktionen genomförts geografiskt.

Uppgifterna ska avse det senaste kalenderhalvåret. Leverantören ska lämna

uppgifterna på det sätt som anges på Finansinspektionens webbplats. Uppgifterna

ska ha kommit in till myndigheten senast den 21 februari respektive senast den 21

augusti.

Registrerade betaltjänstleverantörer och registrerade utgivare av elektroniska pengar

ska lämna uppgifter enligt första stycket endast en gång per år, senast den 21

februari, på det sätt som anges på Finansinspektionens webbplats. Uppgifterna ska

avse det senaste kalenderåret och vara uppdelade per halvår.

Kravet på att lämna uppgifter gäller inte för registrerade betaltjänstleverantörer som

endast tillhandahåller kontoinformationstjänster enligt 1 kap. 2 § 8 lagen (2010:751)

om betaltjänster.

3 § Uppgifter enligt 2 § ska omfatta svikliga förfaranden som är relaterade till

genomförda betalningstransaktioner som

1. inte har auktoriserats av betalaren, eller

2. har genomförts genom att betalaren manipulerats.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2019 i fråga om 4 kap. 11 och 12 §§, och i

övrigt den 15 juli 2019.

ERIK THEDÉEN

Love Wilén Örnulf