FFFS 2019:17

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder;

beslutade den 12 november 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 §23 och 24 förordningen (2013:588)

om värdepappersfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder

dels att 29 kap. 1 § och 31 kap. 37 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 29 kap. 17 a § och 31 kap. 50 a §, och

närmast före 29 kap. 17 a § och 31 kap. 50 a § nya rubriker av följande lydelse.

29 kap.

1 § Bestämmelser om innehållet i en informationsbroschyr finns i 4 kap. 15, 16 och

2427 §§ samt 5 kap. 18 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Informations-

broschyren ska även innehålla de uppgifter som framgår av 2–22 §§.

Om värdepappersfonden består av andelsklasser ska informationsbroschyrens inne-

håll anpassas efter detta och andelsklassernas utmärkande drag beskrivas.

Aktivitetsgrad i fondförvaltning

17 a § Information enligt 4 kap. 26 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder i

informationsbroschyren, om volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och

jämförelseindexets avkastning, ska baseras på månadsdata från de två senaste åren.

Information enligt 4 kap. 25–27 §§ lagen om värdepappersfonder ska presenteras i

anslutning till uppgifterna i 17 § första stycket 3.

31 kap.

37 § Årsberättelsen ska innehålla en jämförande redovisning av värdepappers-

fondens utveckling för vart och ett av de senaste tio åren vad gäller

1. fondförmögenhet,

2. andelsvärde,

3. antalet utestående andelar,

4. utdelning per andel,

5. totalavkastning i procent, och

FFFS 2019:17

Utkom från trycket

den 18 november 2019

FFFS 2019:17

2

6. uppgifter om utvecklingen under motsvarande år för ett relevant jämförelse-

objekt, i procent.

Om förvaltningen av fonden har påbörjats under den senaste tioårsperioden anges

i stället utvecklingen från starttidpunkten.

Information enligt 4 kap. 26 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder i års-

berättelsen, om volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelse-

indexets avkastning, ska baseras på månadsdata från de två senaste åren och

presenteras i anslutning till uppgifterna i första stycket 5.

Om faktabladet för fonden ska innehålla en jämförelsenorm vid presentationen av

fondens tidigare resultat, ska samma jämförelsenorm användas vid tillämpningen av

första stycket 6. Årsberättelsen ska innehålla grundläggande information om fondens

jämförelseobjekt och i tillämpliga fall en motivering till varför objektet är relevant.

Aktivitetsgrad i fondförvaltning

50 a § Förvaltningsberättelsen ska innehålla information om aktivitetsgraden i

fondförvaltningen i förhållande till jämförelseindex enligt 4 kap. 25 eller 27 § lagen

(2004:46) om värdepappersfonder.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

2. Bestämmelserna i 31 kap. 37 och 50 a §§ tillämpas första gången för det räken-

skapsår som inleds närmast efter den 31 december 2019.

ERIK THEDÉEN

Angelica Thornquist Lavicka