FFFS 2019:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

den

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring

och tjänstepension;

beslutade den 28 november 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 6 § försäkringsrörelse-förord-

ningen (2011:257) att 1 kap. 2 och 6 §§, 2 kap. 1 och 2 §§ och bilaga 1 till

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information

som gäller försäkring och tjänstepension ska ha följande lydelse.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.

1 kap.

2 § 1

Föreskrifterna gäller för

1. försäkringsföretag som meddelar direkt försäkring,

2. försäkringsgivare från tredje land som driver direkt försäkringsrörelse i Sverige

från generalagentur eller filial här i landet, och

3. utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 1 kap. 5 § 3 lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

För ett utländskt tjänstepensionsinstitut gäller endast 2 kap. 2 § och bilaga 1.

För sjuk- och olycksfallsförsäkring som meddelas som tillägg till en livförsäkring

gäller inte bilaga 2.

6 § I dessa föreskrifter och allmänna råd betyder

allokerad återbäring: återbäring som är preliminärt fördelad,

arvsvinst: pensionsbehållning eller försäkringskapital från avliden med försäkring

som saknar fullständigt återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd och som

tillfaller övriga liknande försäkringar,

depåförsäkring: traditionell försäkring som normalt saknar garanterat försäkrings-

belopp och för vilken försäkringstagaren eller den försäkrade själv bestämmer

inriktningen på sparandet genom val av ett eller flera tillgångsslag som försäkrings-

företaget erbjuder,

1 Ändringen innebär bl.a. att tredje punkten tas bort.

FFFS 2019:20

Utkom från trycket

den 4 december 2019

FFFS 2019:20

2

ersättningsberättigad: den som har rätt till ersättning på grund av försäkring, t.ex. en

försäkringstagare, försäkrade eller förmånstagare,

flytt av en försäkrings värde: överföring under vissa förutsättningar av försäkrings-

kapital till en annan försäkring, från ett försäkringsföretag till ett annat eller från en

förvaltningsform till en annan,

fribrev: tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring där de avtalade

premiebetalningarna har avbrutits i förtid och där den framtida pensionen baseras på

de premier som redan har betalats in,

garanterad återbäring: återbäring som garanteras i nominella eller reala belopp

genom försäkringsavtalet eller en ensidig utfästelse från försäkringsföretaget,

geometriskt medelvärde: n:te roten ur produkten av de n positiva tal vars medel-

värde ska beräknas. I finansiella sammanhang är de tal vars medelvärde ska beräknas

vanligen skrivna på formen

100

1 r

+

där r är en effektiv avkastning eller en ränta uttryckt i procent. Detta medelvärde är

ett mer rättvisande värde på genomsnittlig avkastning eller ränta än ett vanligt

aritmetiskt medelvärde,

informationsberättigad: en arbetstagare eller en arbetstagares efterlevande vars

pension tryggas av ett sådant utländskt tjänstepensionsinstitut som avses i 1 kap.

5 § 3 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige,

kollektivavtalsgrundad försäkring: personförsäkring eller skadeförsäkring som

1. tecknas av arbetsgivare för att ge skydd åt anställda,

2. meddelas enligt ett kollektivavtal som har angetts i försäkringsvillkoren och som

har slutits mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en

arbetstagarorganisation, och

3. tecknas hos ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare enligt

kollektivavtalet,

solvenskvot: kvoten mellan kapitalbas och solvenskapitalkrav enligt 8 kap. försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043),

tjänstepension: en pension till en arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande som

bekostas av arbetsgivaren och grundas på kollektivavtal eller individuella avtal

mellan den anställde och arbetsgivaren,

tjänstepensionsförsäkring: livförsäkring som har samband med yrkesutövning och

där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodisk utbetalning) är

beroende av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder, och

försäkring som meddelas som tillägg till sådana livförsäkringar,

villkorad återbäring: avtalad eller ensidigt utfäst återbäring som är villkorad av

värdeförändringar och avkastning på tillgångar eller av ett visst försäkringstekniskt

resultat där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade står för risken, och

FFFS 2019:20

3

återköp: utbetalning till försäkringstagaren av belopp som motsvarar hela eller en

del av försäkringens värde före den avtalade försäkringstidens slut.

2 kap.

1 § Allmänna bestämmelser om sådan information som omfattas av dessa före-

skrifter finns i 4 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 8 kap. 1 a § lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet

i Sverige.

Allmänna råd

Informationen bör utformas så att den underlättar de beslut som den som avser

att teckna en försäkring eller en försäkringstagare kan behöva fatta. Det bör

vara enkelt att överblicka försäkringens viktigaste egenskaper och

begränsningar. Information som ska ligga till grund för ett beslut som den som

avser att teckna en försäkring eller en försäkringstagare kan behöva fatta bör

lämnas i samlad form.

Informationen bör lämnas i en handling eller i någon annan läsbar eller

varaktig form som är tillgänglig för mottagaren. Detta gäller dock inte sådan

information som avses i 5 kap. 2 §.

För pensionsförsäkring och kapitalförsäkring med sparande bör det tydligt

framgå i vilken utsträckning nivån är garanterad på pensionsbelopp respektive

försäkringsbelopp och eventuellt efterlevandeskydd.

För privata individuella livförsäkringsprodukter av sparandetyp bör den

viktigaste förköpsinformationen anges i ett faktablad. Faktabladet bör ut-

formas med de rubriker som anges i bilaga 3, och så att det blir enkelt för en

konsument att jämföra likartade produkter. Om en genomsnittlig avkastning

beräknas som geometriskt medelvärde bör det som anges om metoden i bilaga

4 beaktas.

2 § Ett försäkringsföretag, en utländsk försäkringsgivare eller ett utländskt tjänste-

pensionsinstitut ska, till en försäkringstagare eller en ersättningsberättigad, lämna

information om

1. namn, associationsform och den fullständiga adressen till huvudkontoret, eller i

tillämpliga fall till den agentur eller filial som meddelat försäkringen, och

2. namn och adress till den utländska försäkringsgivarens representant för trafik-

försäkring i Sverige, om försäkringen är en trafikförsäkring och försäkringsgivaren

saknar filial i landet.

För verksamhet som avser skadeförsäkring får den information om fullständig adress

som avses i 1 i tillämpliga fall begränsas till att gälla den agentur eller filial som

meddelar försäkringen.

För verksamhet som avser sådana stora risker i en skadeförsäkring som anges i 3 kap.

16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), behöver endast avtalet eller andra

handlingar som ger försäkringsskydd, och försäkringsansökan i den mån den är

bindande för sökanden, innehålla information som avses i 1.

FFFS 2019:20

4

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 15 december 2019.

ERIK THEDÉEN

Anna Wedin

FFFS 2019:20

5

Bilaga 1

Information om tjänstepension från ett utländskt

tjänstepensionsinstitut

Ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska till en arbetstagare eller till en efterlevande,

vilken har pension som tryggas av institutet, lämna information enligt följande.

1. Information om institutet och dess verksamhet

Ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska iaktta följande:

1. Information om institutet

Efter begäran ska ersättningsberättigade få den senast upprättade årsredovisningen.

2. Information om pensionsplaner

Om ett utländskt tjänstepensionsinstitut tryggar mer än en pensionsplan ska

ersättningsberättigade efter begäran få årsredovisningen för den pensionsplan som

de tillhör, om sådan information finns tillgänglig.

2. Uppgifter om placeringsriktlinjerna

Ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska, efter begäran av en informationsberättigad

eller någon som företräder denne, lämna information om placeringsriktlinjer.

Informationen ska innehålla

a) en övergripande beskrivning av de tillgångar som avser tjänstepension, och

b) en uppgift om avkastningsmål.

3. Klagomål på information

För att ta hand om klagomål som den informationsberättigade kan ha på mottagen

information, ska ett utländskt tjänstepensionsinstitut ha den beredskap som behövs

för att ge svar, eller kunna hänvisa till någon som kan ge svar.