FFFS 2019:25

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring

och tjänstepension;

beslutade den 10 december 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 5 § försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257) i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

dels att bilaga 1 ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande bilaga 2–4 ska betecknas bilaga 1–3,

dels att 1 kap. 1, 2 och 6 §§, 2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om

information som ska lämnas till den som erbjuds att teckna försäkring,

information som ska lämnas till försäkringstagare och ersättningsberättigade under

försäkringsavtalets löptid,

information som ska lämnas till ersättningsberättigade under utbetalningstiden,

information om tjänstepension som ska lämnas till ersättningsberättigade,

faktablad för privat individuell livförsäkring, och

beräkning av geometriskt medelvärde.

2 § 1

Föreskrifterna gäller för

1. försäkringsföretag som meddelar direkt försäkring, och

2. försäkringsgivare från tredje land som driver direkt försäkringsrörelse i Sverige

från generalagentur eller filial här i landet.

För sjuk- och olycksfallsförsäkring som meddelas som tillägg till en livförsäkring

gäller inte bilaga 1.

6 § 2

I dessa föreskrifter och allmänna råd betyder

allokerad återbäring: återbäring som är preliminärt fördelad,

1 Ändringen innebär bl.a. att tredje punkten i första stycket och andra stycket tas bort.

2 Ändringen innebär att begreppet informationsberättigad tas bort.

FFFS 2019:25

Utkom från trycket

den 17 december 2019

FFFS 2019:25

2

arvsvinst: pensionsbehållning eller försäkringskapital från avliden med försäkring

som saknar fullständigt återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd och som

tillfaller övriga liknande försäkringar,

depåförsäkring: traditionell försäkring som normalt saknar garanterat försäkrings-

belopp och för vilken försäkringstagaren eller den försäkrade själv bestämmer

inriktningen på sparandet genom val av ett eller flera tillgångsslag som försäkrings-

företaget erbjuder,

ersättningsberättigad: den som har rätt till ersättning på grund av försäkring, t.ex. en

försäkringstagare, en försäkrad eller en förmånstagare,

flytt av en försäkrings värde: överföring under vissa förutsättningar av försäkrings-

kapital till en annan försäkring, från ett försäkringsföretag till ett annat eller från en

förvaltningsform till en annan,

fribrev: tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring där de avtalade

premiebetalningarna har avbrutits i förtid och där den framtida pensionen baseras på

de premier som redan har betalats in,

garanterad återbäring: återbäring som garanteras i nominella eller reala belopp

genom försäkringsavtalet eller en ensidig utfästelse från försäkringsföretaget,

geometriskt medelvärde: n:te roten ur produkten av de n positiva tal vars medelvärde

ska beräknas. I finansiella sammanhang är de tal vars medelvärde ska beräknas

vanligen skrivna på formen

100

1

r

+

där r är en effektiv avkastning eller en ränta uttryckt i procent. Detta medelvärde är

ett mer rättvisande värde på genomsnittlig avkastning eller ränta än ett vanligt

aritmetiskt medelvärde,

kollektivavtalsgrundad försäkring: personförsäkring eller skadeförsäkring som

1. tecknas av arbetsgivare för att ge skydd åt anställda,

2. meddelas enligt ett kollektivavtal som har angetts i försäkringsvillkoren och som

har slutits mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en

arbetstagarorganisation, och

3. tecknas hos ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare enligt

kollektivavtalet,

solvenskvot: kvoten mellan kapitalbas och solvenskapitalkrav enligt 8 kap. försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043),

tjänstepension: en pension till en arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande som

bekostas av arbetsgivaren och grundas på kollektivavtal eller individuella avtal

mellan den anställde och arbetsgivaren,

tjänstepensionsförsäkring: livförsäkring som har samband med yrkesutövning och

där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodisk utbetalning) är

beroende av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder, och

försäkring som meddelas som tillägg till sådana livförsäkringar,

FFFS 2019:25

3

villkorad återbäring: avtalad eller ensidigt utfäst återbäring som är villkorad av

värdeförändringar och avkastning på tillgångar eller av ett visst försäkringstekniskt

resultat där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade står för risken, och

återköp: utbetalning till försäkringstagaren av belopp som motsvarar hela eller en

del av försäkringens värde före den avtalade försäkringstidens slut.

2 kap.

1 § Allmänna bestämmelser om sådan information som omfattas av dessa

föreskrifter finns i 4 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 8 kap. 1 a §

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige.

Allmänna råd

Informationen bör utformas så att den underlättar de beslut som den som avser

att teckna en försäkring eller en försäkringstagare kan behöva fatta. Det bör

vara enkelt att överblicka försäkringens viktigaste egenskaper och begräns-

ningar. Information som ska ligga till grund för ett beslut som den som avser

att teckna en försäkring eller en försäkringstagare kan behöva fatta bör lämnas

i samlad form.

Informationen bör lämnas i en handling eller i någon annan läsbar eller

varaktig form som är tillgänglig för mottagaren. Detta gäller dock inte sådan

information som avses i 5 kap. 2 §.

För pensionsförsäkring och kapitalförsäkring med sparande bör det tydligt

framgå i vilken utsträckning nivån är garanterad på pensionsbelopp respektive

försäkringsbelopp och eventuellt efterlevandeskydd.

För privata individuella livförsäkringsprodukter av sparandetyp bör den

viktigaste förköpsinformationen anges i ett faktablad. Faktabladet bör

utformas med de rubriker som anges i bilaga 2, och så att det blir enkelt för

en konsument att jämföra likartade produkter. Om en genomsnittlig

avkastning beräknas som geometriskt medelvärde bör det som anges om

metoden i bilaga 3 beaktas.

2 § Ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare ska, till en försäk-

ringstagare eller en ersättningsberättigad, lämna information om

1. namn, associationsform och den fullständiga adressen till huvudkontoret, eller i

tillämpliga fall till den agentur eller filial som meddelat försäkringen, och

2.

namn och adress till den utländska försäkringsgivarens representant för trafik-

försäkring i Sverige, om försäkringen är en trafikförsäkring och försäkringsgivaren

saknar filial i landet.

För verksamhet som avser skadeförsäkring får den information om fullständig adress

som avses i 1 i tillämpliga fall begränsas till att gälla den agentur eller filial som

meddelar försäkringen.

FFFS 2019:25

4

För verksamhet som avser sådana stora risker i en skadeförsäkring som anges i 3 kap.

16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), behöver endast avtalet eller andra hand-

lingar som ger försäkringsskydd, och försäkringsansökan i den mån den är bindande

för sökanden, innehålla information som avses i 1.

5 kap.

1 § Ett livförsäkringsföretags information om liv- och tjänstepensionsförsäkring

ska, utöver vad som följer av 2 och 3 §§ samt 2–4 kap.,

innehålla de uppgifter som

framgår av bilaga 1.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

ERIK THEDÉEN

Paula Asplund