FFFS 2019:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade

betaltjänstleverantörer;

beslutade den 21 maj 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 3 förordningen (2010:1008) om

betaltjänster att 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska ha följande

lydelse.

9 kap.

1 § Ett betalningsinstitut ska tillämpa bestämmelserna i detta kapitel när det

beräknar kapitalkravet enligt 3 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Efter en

ansökan enligt 2 kap. 1 § beslutar Finansinspektionen om vilken metod som företaget

ska använda. Bestämmelser för beräkning av kapitalbasen och dess sammansättning

finns i artiklarna 25–91 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 samt 3 kap. 1–3 §§

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav

och kapitalbuffertar.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2019.

ERIK THEDÉEN

Sara Martinussen

FFFS 2019:3

Utkom från trycket

den 27 maj 2019