FFFS 2020:1

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse;

beslutade den 19 februari 2020.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § 16 försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257) att det i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse ska införas ett nytt kapitel, 14 kap., med

följande lydelse.

14 kap. Avgift er för återköp och överföring

1 § Bestämmelser om återköp och överföring finns i 4 kap.försäkringsrörelselagen

(2010:2043).

2 § Ett försäkringsföretag får när det beräknar direkta kostnader för administrativ

hantering av återköp eller överföringar enligt 4 kap. 17 c § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) beakta följande kostnader om de avser åtgärder som utförs för att

uppfylla en begäran om återköp eller överföring

1. personalkostnader,

2. kostnader för utskrifter, porto och digitala utskick, samt

3. datakostnader.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2020.

ERIK THEDÉEN

William Svärd

FFFS 2020:1

Utkom från trycket

den 25 februari 2020