FFFS 2020:25

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder;

beslutade den 17 november 2020.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § 5–7, 18 och 38 förordningen

(2013:588) om värdepappersfonder att 2 kap. 9 §, 5 kap. 1 §, 22 kap. 2 §, 25 kap.

1 §, 31 kap. 2 och 48 a §§, 33 kap. 9 och 11 §§ samt rubriken närmast före 33 kap.

9 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder ska ha

följande lydelse.

2 kap.

9 §1 Ett fondbolag ska i verksamhetsplanen lämna en prognos för sina ekonomiska

förhållanden för de tre närmaste verksamhetsåren. Bolaget ska i prognosen redovisa

vilka antaganden som den bygger på. Prognosen ska omfatta

1. en balans- och resultaträkning,

2. en analys av kapitalkraven enligt 2 kap.810 §§ lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder, och

3. en beskrivning av hur resultatet av balans- och resultaträkningen påverkar det

startkapital som bolaget ska ha enligt lagen om värdepappersfonder.

I verksamhetsplanen ska bolaget lämna uppgifter om beräknade fasta omkostnader

enligt 5 kap. 4 § för det första verksamhetsåret. Om verksamheten har drivits under

en period som är längre än ett år, ska verksamhetsplanen löpande uppdateras med

uppgifter om föregående års fasta omkostnader.

En känslighetsanalys ska även lämnas som visar hur ändrade antaganden, exempel-

vis för förvaltningsvolymer och avkastning i förvaltade fonder, påverkar angivna

prognoser och kapitalkrav enligt lagen om värdepappersfonder.

Ett fondbolag ska redogöra för hur det avser att finansiera verksamheten.

5 kap.

1 § Ett fondbolag ska tillämpa bestämmelserna i detta kapitel när det beräknar de

poster som anges i 2 kap.4 och 810 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Ändringen innebär bl.a. att sista stycket tas bort.

FFFS 2020:25

Utkom från trycket

den 23 november 2020

FFFS 2020:25

2

22 kap.

2 § Ett fondbolag som i sin verksamhet tar emot medel med redovisningsskyldighet

enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska i denna del tillämpa

6 kap. 2–5, 10–13 och 21–23 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om

värdepappersrörelse.

25 kap.

1 § Ett fondbolag får inte för en värdepappersfonds räkning – genom att använda

derivatinstrument eller sådana tekniker och instrument som avses i 24 kap. 13 § –

göra placeringar som i realiteten innebär att man överskrider de placeringsbestäm-

melser som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, i dessa föreskrifter eller

i fondbestämmelserna.

31 kap.

2 § Bestämmelser om innehållet i en årsberättelse och en halvårsredogörelse finns i

4 kap.18 § andra och tredje styckena lagen (2004:46) om värdepappersfonder. I

5 kap. 18 § lagen om värdepappersfonder finns ytterligare bestämmelser om inne-

hållet i en årsberättelse. Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska därutöver ha det

innehåll som framgår av bestämmelserna i detta kapitel.

48 a § Årsberättelsen ska innehålla information om

1. antalet anställda som har fått fast eller rörlig ersättning utbetald under räkenskaps-

året,

2. det sammanlagda ersättningsbelopp som särskilt reglerad personal har fått utbetalt

under räkenskapsåret fördelat på de kategorier av anställda som anges i 1 kap. 9 §

andra stycket 31,

3. hur ersättning och förmåner till anställda har beräknats, och

4. resultatet av de granskningar som avses i 8 a kap. 16 § samt de eventuella avsteg

från ersättningspolicyn som har förekommit.

33 kap.

Rapportering av innehav, avgifter och risker

9 § Ett fondbolag ska, för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar, göra en

sammanställning per den sista bankdagen i varje kvartal över fondens innehav av

sådana tillgångar som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, över fond-

förmögenheten, övriga tillgångar och skulder som ingår i fonden samt fondandels-

värdet.

Sammanställningen ska även innehålla information om

1. hävstång, beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande expo-

nerade värden,

2. standardavvikelse,

FFFS 2020:25

3

3. procentuell andel av fondens tillgångar som kan likvideras inom 1 dag, 2–7 dagar,

8–30 dagar, 31–90 dagar, 91–180 dagar, 181–365 dagar respektive 366 dagar eller

mer,

4. förvaltningsavgift,

5. prestationsbaserad avgift,

6. typ av fond,

7. jämförelseindex,

8. aktiv risk,

9. placering av medel på konto hos kreditinstitut,

10. motpartsexponering för OTC-derivat, och

11. exponering mot företagsgrupp.

Om fondens sammanlagda exponering beräknas med hjälp av en Value at Risk-

modell ska sammanställningen innehålla information om modellen samt fondens

Value at Risk och hur den har beräknats.

Sammanställningen ska upprättas på det sätt som närmare anges på

Finansinspektionens webbplats.

11 § Sammanställningen ska lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare

anges på myndighetens webbplats. Den ska ha kommit in till Finansinspektionen

senast den fjortonde dagen i efterföljande månad.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

ERIK THEDÉEN

Angelica Thornquist Lavicka