FFFS 2020:27

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet

genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter;

beslutade den 15 december 2020.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 5 kap. 2 § 17 förordningen

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för kreditinstitut som driver

verksamhet genom filial i Sverige och som har sitt huvudkontor i ett tredjeland.

Uppgifter till Finansinspektionen

2 § Ett kreditinstitut enligt 1 § ska lämna Finansinspektionen uppgifter om

1. de totala tillgångar som motsvarar verksamheten för filialen,

2. de likvida tillgångar som filialen har tillgång till,

3. den kapitalbas som filialen har till sitt förfogande,

4. de arrangemang för insättningsskydd som finns tillgängliga för insättare i filialen,

5. filialens arrangemang för riskhantering,

6. hur filialen styrs inklusive vilka personer som har nyckelfunktioner för filialens

verksamhet,

7. de planer för återhämtning som filialen omfattas av,

8. de produkter och tjänster som filialen tillhandahåller samt,

9. det totala antalet kunder som filialen har.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet

att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag,

om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och

2006/49/EG i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878.

FFFS 2020:27

Utkom från trycket

den 21 december 2020

FFFS 2020:27

2

Allmänna råd

Kreditinstitutet bör lämna uppgifterna via Finansinspektionens webbplats och

tjänsten Rapporteringsportalen på det sätt som närmare anvisas där.

3 § Ett kreditinstitut enligt 1 § ska fyra gånger om året lämna uppgifter enligt 2 § 1–

3 senast den

1. 30 april för uppgifter med referensdatum den 31 mars,

2. 31 juli för uppgifter med referensdatum den 30 juni,

3. 31 oktober för uppgifter med referensdatum den 30 september, samt

4. 31 januari för uppgifter med referensdatum den 31 december.

4 § Ett kreditinstitut enligt 1 § ska årligen lämna uppgifter enligt 2 § 4–9 senast den

31 januari. Referensdatum för uppgifterna ska vara den 31 december.

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 29 december 2020.

ERIK THEDÉEN

Sara Ehnlund Martinussen