FFFS 2020:30

Föreskrifter om ändring i Finansinspektions föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektions föreskrifter (FFFS 2011:1)

om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag;

beslutade den 15 december 2020.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 9 förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1)

om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 och 5 §§ samt 4 kap. 6–8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 2 a och 4 a §§ samt 4 kap. 6 a och

7 a §§, av följande lydelse.

1 kap.

2 a § Bestämmelserna i 2 kap. 5 § samt 4 kap. 6 och 7 §§ gäller inte för ett företag

1. som inte är ett stort institut enligt definitionen i artikel 4.1.146 i tillsyns-

förordningen, och

2. vars tillgångar i genomsnitt och på enskild nivå är lika med eller mindre än fem

miljarder euro för de fyra närmast föregående räkenskapsåren.

4 § I dessa föreskrifter ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

1. Diskretionär pensionsförmån: En pensionsförmån som ett företag på individuell

basis beviljar en anställd som en del av hans eller hennes rörliga ersättning. Detta

omfattar inte ackumulerade förmåner som den anställde tjänat in enligt villkoren i

företagets pensionssystem.

2. Ersättning: Alla ersättningar och förmåner till en anställd, t.ex. kontant lön och

andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instru-

ment, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och bilförmåner.

3. Ersättningspolicy: Grunder och principer för hur ersättning ska fastställas,

tillämpas och följas upp samt för hur företaget definierar anställda vars arbets-

uppgifter har väsentlig inverkan på företagets riskprofil.

4. Tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet

att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag,

om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och

2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878.

FFFS 2020:30

Utkom från trycket

den 21 december 2020

FFFS 2020:30

2

5. Kontrollfunktion: Företagets funktion eller funktioner för riskkontroll, regelefter-

levnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

6. Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller

storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling

till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra företagets resultat- eller

balansräkning.

7. Verkställande ledning: Verkställande direktör, vice verkställande direktör och

andra personer i företagets ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt

ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

4 a § Med anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets

riskprofil avses i dessa föreskrifter följande:

1. Styrelseledamöter och anställda som ingår i den verkställande ledningen.

2. Anställda med ledningsansvar för företagets kontrollfunktioner eller väsentliga

affärsenheter.

3. En anställd som har rätt till en betydande ersättning för det närmast föregående

räkenskapsåret om

a) hans eller hennes ersättning är lika med eller högre än 500 000 euro och lika med

eller högre än den genomsnittliga ersättningen som ges till de som avses i 1, och

b)

han eller hon arbetar inom en väsentlig affärsenhet och tjänsten är sådan att den

har en betydande inverkan på den berörda affärsenhetens riskprofil.

4. Andra anställda som företaget har identifierat enligt 2 kap. 3 § eller enligt den

delegerade förordning som Europeiska kommissionen antagit med stöd av artikel

94.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om

behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och

värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av

direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

2 kap.

1 § Ett företag ska ha en dokumenterad ersättningspolicy som dels är förenlig med

och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet

risktagande. Ersättningspolicyn ska vara uppdaterad och ses över regelbundet.

Ersättningspolicyn ska omfatta alla anställda och vara könsneutral.

5 § Ett företag ska se till att diskretionära pensionsförmåner som överlåts på en

anställd i samband med att den anställde går i pension, omfattas av en tidsperiod på

minst fem år inom vilken den anställde inte får förfoga över instrumenten.

Om företaget överlåter diskretionära pensionsförmåner till en anställd innan den

anställde går i pension, på grund av att anställningen upphör, ska de diskretionära

pensionsförmånerna omfattas av uppskjutande i minst fem år.

Första och andra styckena ska inte tillämpas på en anställd vars årliga rörliga

ersättning uppgår till maximalt 50 000 euro och inte motsvarar mer än en tredjedel

av den anställdes totala årliga ersättning.

FFFS 2020:30

3

4 kap.

6 § Ett företag ska se till att minst 40 procent av den rörliga ersättningen till en

anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil, skjuts

upp minst fyra år innan den betalas ut eller äganderätten går över på den anställde.

När företaget beslutar om hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas

upp, och hur länge, ska det ta hänsyn till företagets konjunkturcykel, de risker

affärsverksamheten medför, den anställdes ansvar och arbetsuppgifter samt

storleken på den rörliga ersättningen.

Tidsperioden för uppskjutande ska inte vara kortare än fem år för en styrelseledamot

och en anställd i den verkställande ledningen för ett institut som är betydande i fråga

om storlek, intern organisation och verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Företaget ska skjuta upp minst 60 procent av den rörliga ersättningen för anställda

vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil och som har

rörliga ersättningsdelar på ett särskilt högt belopp.

Ett företag får betala ut uppskjuten ersättning en gång om året jämnt fördelad över

den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen får göras

först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades.

6 a § Kravet på uppskjutande enligt 6 § ska inte tillämpas på en anställd vars årliga

rörliga ersättning uppgår till maximalt 50 000 euro och inte motsvarar mer än en

tredjedel av den anställdes totala årliga ersättning.

7 § Ett företag ska se till att minst 50 procent av den rörliga ersättningen till en

anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil, består

av

a) företagets aktier, andelar eller instrument som är kopplade till företagets aktier

eller andelar, eller andra likvärdiga instrument, eller

b) andra instrument enligt artiklarna 52 eller 63 i tillsynsförordningen eller andra

instrument enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 527/2014 av den 12

mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU

med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar de instrumentklasser

som på ett tillbörligt sätt återspeglar institutens kreditkvalitet på löpande basis och

är avsedda att användas till rörliga ersättningar.

Om det är möjligt ska företaget låta den rörliga ersättningen enligt första stycket

bestå av en avvägning av instrument enligt a och b.

Första stycket ska tillämpas både på rörlig ersättning som skjuts upp och rörlig

ersättning som inte skjuts upp.

7 a § Kravet på utbetalning i aktier, andelar eller andra instrument enligt 7 § ska inte

tillämpas på en anställd vars årliga rörliga ersättning uppgår till maximalt 50 000

euro och inte motsvarar mer än en tredjedel av den anställdes totala årliga ersättning.

8 § Ett företag ska se till att sådana aktier, andelar och andra instrument som avses

i 7 § omfattas av restriktioner som innebär att en anställd inte får förfoga över

instrumenten under minst ett år, eller längre beroende på företagets långsiktiga

intressen, efter att äganderätten till instrumenten har gått över till den anställde. Detta

gäller oavsett om den rörliga ersättningen har skjutits upp eller inte.

FFFS 2020:30

4

Ersättningspolicyn ska innehålla regler om den kortaste tid som den anställde inte

får förfoga över rörlig ersättning som lämnas i form av aktier, andelar och andra

instrument.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 december 2020.

ERIK THEDÉEN

Sara Ehnlund Martinussen