FFFS 2020:31

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker;

beslutade den 15 december 2020.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 9 förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden att 2 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 § Ett företag ska ha interna regler för sin hantering av operativa risker som anger

1. vilka operativa risker som företaget i huvudsak är exponerat för,

2. dels de metoder och processer som används för att identifiera, mäta och hantera

operativa risker, inklusive de risker som följer av uppdragsavtal, som även tar hänsyn

till sällan förekommande incidenter av allvarlig art, dels rutiner för att hantera risken

för att metoderna kan ge felaktiga resultat, samt

3. företagets rutiner för att fastställa och övervaka riskaptiten och limiterna enligt

1 §.

Om företaget använder risköverföring i sin hantering av operativa risker, ska det

ange principerna för detta i de interna reglerna.

Styrelsen ska besluta om de interna reglerna.

Företaget ska när det tillämpar första stycket ta hänsyn till verksamhetens art, om-

fattning och komplexitet.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 december 2020.

ERIK THEDÉEN

Sara Ehnlund Martinussen

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet

att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag,

om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och

2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878.

FFFS 2020:31

Utkom från trycket

den 21 december 2020