FFFS 2021:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet

och insättningssystem;

beslutade den 22 juni 2021.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 9–13 förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden att 1 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insätt-

ningssystem ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar,

6. värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–f lagen (2014:968)

om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, och

7. företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bestämmelserna i 1–3 kap. ska, i enlighet med 3 kap. 4 § lagen om särskild tillsyn

över kreditinstitut och värdepappersbolag, tillämpas på grupp- eller undergrupps-

nivå.

Bestämmelserna i 4 kap. gäller inte för företag som avses i första stycket 7.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

ERIK THEDÉEN

Kristina Wollter

FFFS 2021:23

Utkom från trycket

den 30 juni 2021