FFS 1982:20

FFS 1982:20

Utkom från trycket 1982-04-15

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1978:55) om tillsättning m.m. av

tjänster för meteorologpersonal på aktiv stat vid flygvapnet;

utfärdad den 1 april 1982.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (FFS 1978:55)

(Saknr 124) om tillsättning m.m. av tjänster för meteorologpersonal

på aktiv stat vid flygvapnet samt 1-6 § förordningen skall ha nedan

angivna lydelse.

Till följd härav kommer förordningen att ha följande lydelse från

och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Förordning om tillsättning m.m. av tjänster för meteorologpersonal på aktiv

stat vid försvarsmakten;

1 §

Denna förordning gäller anställning på aktiv stat vid

försvarsmaktens myndigheter på civilmilitära tjänster för

stabsövermeteorolog (inspektör för vädertjänsten), förste

stabsmeteorolog, stabsmeteorolog och meteorolog på vilka lagen

(1976:600) om offentlig anställning har tillämpning.

2 §

Som meteorolog i högst lönegrad F 14 får anställas den som

har genomgått för meteorologaspirant föreskriven utbildning och

i övrigt bedöms lämplig.

3 §

Som meteorolog i högre lönegrad än F 14 eller som stabsmeteorolog

får anställas den som har genomgått av chefen för flygvapnet

föreskriven obligatorisk vidareutbildning för meteorologpersonal

på aktiv stat och bedöms lämplig att utföra de uppgifter som är

förenade med den högre tjänsten.

4 §

Som förste stabsmeteorolog får anställas den som

1. har tjänstgjort vid vädertjänstledningen under minst två år,

2. har genomgått forskarutbildning i ämnet meteorologi, omfattande

godkända studiekurser motsvarande minst 50 poäng,

3. bedöms lämplig att utföra de uppgifter som är förenade med tjänsten.

Chefen för flygvapnet får medge undantag från kravet under 2 för

den som på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.

5 §

Tjänsten som stabsövermeteorolog (inspektör för vädertjänsten)

tillsätts av regeringen efter anmälan av chefen för flygvapnet.

Tjänster vid myndigheter som inte ingår i flygvapnet tillsätts

av vederbörande myndighet efter samråd med chefen för flygvapnet.

Övriga tjänster tillsätts av chefen för flygvapnet.

6 §

Tjänster för meteorologpersonal tillsätts utan att tjänsterna

har kungjorts lediga till ansökan. Chefen för flygvapnet eller

efter samråd med chefen för flygvapnet annan myndighet som avses

i 5 § andra stycket får dock bestämma att sådan tjänst skall kungöras

ledig till ansökan enligt 10 § första stycket anställningsförordningen

(1965:601).

Tillkännagivande av beslut om tillsättning av icke kungjord tjänst

för meteorologpersonal anslås genast med uppgift om den dag då

detta har skett och tas in i Tjänstemeddelanden för försvarsmakten.

Besvärstiden räknas från den dag då beslutet återgavs i denna

publikation.

7 §

I fråga om tillsättning av vikariat, disciplinansvar m.m.,

anställnings upphörande och besvär gäller i tillämpliga delar

vad som stadgas i kungörelsen (1965:819) om tjänstetillsättning

m.m. vid armén, marinen och flygvapnet.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling

(FFS).

Förordningen träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen

enligt uppgift på den utkommit från trycket i FFS.

På regeringens vägnar

TORSTEN GUSTAFSSON

Olof Forssberg

(Försvarsdepartementet)