FFS 1985:26

FFS 1985:26

Utkom från trycket 1985-09-24

Förordning om tillsättning av tjänster vid styrelsen för psykologiskt försvar;

utfärdad den 12 september 1985.

Regeringen föreskriver följande.

En tjänst som tillsätts första gången vid styrelsen för psykologiskt

försvar får tillsättas utan att tjänsten har kungjorts ledig till

ansökan, om tjänsten tillsätts med den som innehar en tjänst som

överförts till styrelsen från beredskapsnämnden för psykologiskt

försvar eller totalförsvarets upplysningsnämnd.

När en tjänst tillsätts enligt första stycket tillämpas inte

omplaceringsförordningen (1984:110) eller förordningen (1984:819)

om statliga platsanmälningar.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling

(FFS).

Förordningen träder i kraft den dag då den utkommer från trycket

i FFS och gäller till utgången av år 1985.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Olof Forsberg

(Försvarsdepartementet)