FFS 1986:5

I denna förordning finns föreskrifter om ersättning åt den som är make till en försvarsattaché. Med make likställs den som en försvarsattaché varaktigt sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden. Ersättningar 2§ Maken har rätt att få resekostnadsersättning, traktamente och hotellkostnadsersättning, när han eller hon följer med på - försvarsattachéns ackrediterings- och avskedsbesök i ett sidoackrediteringsland, - andra resor som försvarsattachén gör i sin tjänst utanför stationeringslandet, om överbefälhavaren finner att det behövs eller annars är lämpligt att maken följer med. 3§ Resekostnadsersättning, traktanente och hotellkostnadsersättning enligt denna förordning beräknas med tillämpning av utlandsresereglementet (1953:666). Därvid skall de bestämmelser som gäller för försvarsattachén tillämpas också på maken. 4§ Ersättning betalas ut av överbefälhavaren efter ansökan. Kostnaderna skall betalas från fjärde huvudtitelns förslagsanslag E 1. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet. Överklagande 5§

FFS 1986:5

Utkom från trycket 1986-04-10

Förordning om resekostnadsersättning m.m. åt makar till försvarsattachéer;

utfärdad den 6 februari 1986.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om ersättning åt

den som är make till en försvarsattaché. Med make likställs

den som en försvarsattaché varaktigt sammanbor med under

äktenskapsliknande förhållanden.

Ersättningar

2 §

Maken har rätt att få resekostnadsersättning, traktamente

och hotellkostnadsersättning, när han eller hon följer med på

- försvarsattachéns ackrediterings- och avskedsbesök i ett

sidoackrediteringsland,

- andra resor som försvarsattachén gör i sin tjänst utanför

stationeringslandet, om överbefälhavaren finner att det

behövs eller annars är lämpligt att maken följer med.

3 §

Resekostnadsersättning, traktanente och hotellkostnadsersättning

enligt denna förordning beräknas med tillämpning av

utlandsresereglementet (1953:666). Därvid skall de bestämmelser som

gäller för försvarsattachén tillämpas också på maken.

4 §

Ersättning betalas ut av överbefälhavaren efter ansökan.

Kostnaderna skall betalas från fjärde huvudtitelns förslagsanslag

E 1. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet.

Överklagande

5 §

Beslut enligt denna förordning får överklagas hos kammarrätten.

1. Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling

(FFS).

2. Förordningen träder i kraft den 1 mars 1986.

3. Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts beslut den

14 februari 1969 och regeringens beslut den 20 september 1979,

båda om resekostnadsersättning och traktasente m.m. till

försvarsattaché för hustrus deltagande i vissa resor.

På regeringens vägnar

BENGT K.Å JOHANSSON

Bengt-Åke Nilsson

(Finansdepartementet)