FFS 1989:11

Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter om kompetenskrav för viss hälsooch sjukvårdspersonal på lägre regional och lokal myndighet inom armen, marinen och flygvapnet

FFS 1989:11

Utkom från trycket 1989-05-30

Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter om kompetenskrav för viss hälso-

och sjukvårdspersonal på lägre regional och lokal myndighet inom armen,

marinen och flygvapnet;

beslutade den 22 maj 1989.

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver följande med stöd av 33 §

förordningen (1983:276) ang verksamheten inom försvarsmakten och i

samråd med cheferna för armén, marinen och flygvapnet.

BESLUT OM TILLSÄTTNING AV TJÄNST

1 §

Tjänst för läkare tillsätts av försvarsgrenschef utom i de

fall då delegering meddelats lägre regional eller lokal myndighet.

2 §

Tjänst för instruktionssköterska/vårdlärare, översköterska,

undersköterska och sjukvårdsbiträde tillsätts av myndighet där

tjänsten är inrättad.

3 §

Före tillsättning av tjänst eller vikariatsanställning på

tjänst som läkare, instruktionssköterska, översköterska och

undersköterska skall försvarets sjukvårdsstyrelse pröva

vederbörandes behörighet att inneha sådan tjänst. Detsamma

gäller vid tillfällig anställning.

BEHÖRIGHETSKRAV

Behörighet för tjänst som läkare

4 §

För anställning som läkare fordras svensk legitimation som läkare.

5 §

För anställning som läkare krävs vidare specialistkompetens

inom specialitet enligt verksamhetens krav.

6 §

o För anställning som läkare kan dispens från specialistkompetens

medges om enligt försvarets sjukvårdsstyrelses bedömande den

sökande har för tjänsten särskilt betydelsefull utbildning

eller erfarenhet.

o För vikariatsanställning som läkare kan försvarets

sjukvårdsstyrelse i undantagsfall ge dispens från kravet på

specialistkompetens.

Behörighet för tjänst som instruktionssköterska/vårdlärare

7 §

För anställning som instruktionssköterska/vårdlärare fordras

svensk legitimation som sjuksköterska.

8 §

För anställning som instruktionssköterska/vårdlärare fordras vidare

o sjuksköterskeutbildning enligt hälso- och sjukvårdslinjen

med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård enligt

studieordning 82/83

alt

o sjuksköterskeutbildning enligt 1966 års studieordning samt vidareutbildning

enligt verksamhetens krav

alt

o sjuksköterskeutbildning enligt äldre studieordning samt specialutbildning enligt

verksamhetens krav

9 §

För anställning som instruktionssköterska/vårdlärare fordras vidare

o genomgången vårdlärarlinje vid högskola (60 poäng)

alt

o lärarutbildning omfattande tre terminer vid Statens institut för högre utbildning av

sjuksköterskor.

10 §

För vikariatsanställning som instruktionssköterska/vårdlärare kan försvarets

sjukvårdsstyrelse i undantagsfall ge dispens från kravet på vårdlärarutbildning.

Behörighet för tjänst som översköterska

11 §

För anställning som översköterska fordras svensk legitimation som sjuksköterska.

12 §

För anställning som översköterska fordras vidare

o sjuksköterskeutbildning enligt hälso- och sjukvårdslinjen med inriktning mot

allmän hälso- och sjukvård enligt studieordning 82/83 samt yrkeserfarenhet

alt

o sjuksköterskeutbildning enligt 1966 års studieordning med vidareutbildning enligt

verksamhetens krav samt yrkeserfarenhet

alt

o sjuksköterskeutbildning enligt äldre studieordning med specialutbildning enligt

verksamhetens krav samt yrkeserfarenhet

alt

o sjuksköterskeutbildning enligt 1966 års studieordning och om vidareutbildning

saknas minst fem års yrkeserfarenhet inom sådan(a) specialitet(er) som

verksamheten kräver.

Behörighet för tjänst som undersköterska

13 §

För anställning som undersköterska fordras att ha genomgått

av sjukvärdshuvudman anordnad kurs för utbildning av undersköterska

eller att ha genomgått gymnasieskolans tvååriga alternativt

treåriga vårdlinje, grenen för hälso- och sjukvård samt minst

sex månaders praktik.

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då

föreskrifterna enligt uppgift på dem utkommit från trycket i

försvarets författningssamling. Genom dessa föreskrifter upphävs

kungörelsen (FFS 1981:36 saknr 127) om anställning m m av viss

personal inom armén, marinen och flygvapnet.

Försvarets sjukvårdsstyrelse

Björn Zetterström

L Ebbe Linder

(Enheten för hälso- och sjukvård i fred)