FFS 1992:16

Överbefälhavarens föreskrifter om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl beslutade den 11 juni 1992. Överbefälhavaren föreskriver, med stöd av 9 § i förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl. och efter hörande av Vapenfristyrelsen följande Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter gäller för sådan ekonomisk hjälp (räntefritt lån och flyttningsbidrag) som avses i 1 och 2 §§ förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl. 2§ En ansökan om ekonomisk hjälp enligt 1 § skall göras på särskilt avsedd blankett. Blanketten skall finnas tillgänglig vid alla myndigheter där värnpliktiga tjänstgör. 3§ Den värnpliktige skall kunna styrka utgifter för vilka han söker lån eller bidrag. Ekonomisk hjälp i form av räntefritt lån 4§ Ekonomisk hjälp i form av räntefritt lån lämnas i regel inte för skuld som skall betalas tidigare än 15 dagar efter inryckning eller senare an 15 dagar efter utryckning. 5§ Lån skall omvandlas till bidrag - då den vämpliktige måste använda sitt utryckningsbidrag för att återbetala hjälpen, - då situationen för den värnpliktige och dennes hushåll har förändrats på sådant sätt all lånet borde ha beviljats som bidrag. 6§ Vid lån skall skuldförbindelse upprättas mellan den värnpliktige och den myndighet som beviljat lånet.

FFS 1992:16

Utkom från trycket 1992-06-22

Överbefälhavarens föreskrifter om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl

beslutade den 11 juni 1992.

Överbefälhavaren föreskriver, med stöd av 9 § i förordningen (1991:1385) om

ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl. och efter hörande av Vapenfristyrelsen

följande

Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter gäller för sådan ekonomisk hjälp (räntefritt lån och

flyttningsbidrag) som avses i 1 och 2 §§ förordningen (1991:1385) om ekonomisk

hjälp till värnpliktiga m. fl.

2 §

En ansökan om ekonomisk hjälp enligt 1 § skall göras på särskilt avsedd blankett.

Blanketten skall finnas tillgänglig vid alla myndigheter där värnpliktiga tjänstgör.

3 §

Den värnpliktige skall kunna styrka utgifter för vilka han söker lån eller bidrag.

Ekonomisk hjälp i form av räntefritt lån

4 §

Ekonomisk hjälp i form av räntefritt lån lämnas i regel inte för skuld som skall

betalas tidigare än 15 dagar efter inryckning eller senare an 15 dagar efter

utryckning.

5 §

Lån skall omvandlas till bidrag

- då den vämpliktige måste använda sitt utryckningsbidrag

för att återbetala hjälpen,

- då situationen för den värnpliktige och dennes hushåll har förändrats på sådant sätt

all lånet borde ha beviljats som bidrag.

6 §

Vid lån skall skuldförbindelse upprättas mellan den värnpliktige och den

myndighet som beviljat lånet.

Flyttningsbidrag

7 §

Den värnpliktige skall kunna styrka de flyttningskostnader han söker bidrag för.

För att myndigheten skall kunna bedöma om kostnaderna är skäliga skall till

ansökan bifogas

- vid flyttning med hyrbil: kvitto eller kontrakt av vilka framgår körd sträcka och

hyrtid,

- vid flyttning med flyttfirma: offerter från minst två firmor samt kvitto på betalda

flyttningskostnader.

8 §

Om flyttningsbidrag sökes för kostnader för fler än en bostad skall den värhpliktige

kunna styrka att sådana bostadskostnader är oundvikliga i samband med flyttningen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1992.

Genom föreskrifterna upphävs överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1984:44) om

särskild ekonomisk hjälp och flyttningsbidrag till värnpliktiga.

B Gustafsson

Stefan Ryding-Berg