Upphävd författning

Förordning (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1991-10-17
Ändring införd
SFS 1991:1385 i lydelse enligt SFS 1994:654
Ikraft
1991-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En värnpliktig som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildningen har rätt till ekonomisk hjälp i form av ett räntefritt lån för att tillgodose under tjänstgöringen uppkomna särskilda behov som inte har kunnat förutses och som inte kan tillgodoses på något annat sätt.

[S2]Om det föreligger särskilda skäl, kan lånet helt eller delvis efterskänkas eller hjälpen lämnas som ett bidrag.

2 §  En värnpliktig som byter bostad när han fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildningen kan få skäliga flyttningskostnader helt eller delvis ersatta (flyttningsbidrag), om det föreligger särskilda skäl. Flyttningsbidrag får också lämnas för flyttning inom 30 dagar efter utryckning från utbildningen.

3 §  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas också på

 1. den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildningen enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst,
 2. yrkes- och reservofficersaspiranter för tid innan de anställs,
 3. kvinnor som genomgår utbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.

4 §  En värnpliktig som fullgör repetitionsutbildning som inte äger rum i omedelbar anslutning till grundutbildningen har rätt till ekonomisk hjälp i form av bidrag, om han genom tjänstgöringen får den ekonomiska standarden så försämrad att han inte kan upprätthålla en skälig levnadsnivå för sig och familjen.

5 §  Bestämmelserna i 4 § tillämpas också på den som

 1. fullgör repetitionsutbildning som inte äger rum i omedelbar anslutning till grundutbildningen enligt lagen (1966:414) om vapenfri tjänst,
 2. med stöd av lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. tjänstgör inom försvarsmakten,
 3. fullgör tjänstgöring enligt civilförsvarslagen (1960:74) eller enligt lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret.

6 §  Ärenden som avses i 1 och 2 §§ prövas såvitt avser vapenfria tjänstepliktiga av vapenfristyrelsen och i övrigt av utbildningsmyndigheten.

9 §  De föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning i fråga om sådan ekonomisk hjälp som avses i 1 och 2 §§ meddelas av Försvarsmakten efter hörande av vapenfristyrelsen. Förordning (1994:654).

 • FFS 1992:16: Överbefälhavarens föreskrifter om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl beslutade den 11 juni 1992. Överbefälhavaren föreskriver, med stöd av 9 § i förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl. och efter hörande av Vapenfristyrelsen följande Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter gäller för sådan ekonomisk hjälp (räntefritt lån och flyttningsbidrag) som avses i 1 och 2 §§ förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl. 2§ En ansökan om ekonomisk hjälp enligt 1 § skall göras på särskilt avsedd blankett. Blanketten skall finnas tillgänglig vid alla myndigheter där värnpliktiga tjänstgör. 3§ Den värnpliktige skall kunna styrka utgifter för vilka han söker lån eller bidrag. Ekonomisk hjälp i form av räntefritt lån 4§ Ekonomisk hjälp i form av räntefritt lån lämnas i regel inte för skuld som skall betalas tidigare än 15 dagar efter inryckning eller senare an 15 dagar efter utryckning. 5§ Lån skall omvandlas till bidrag - då den vämpliktige måste använda sitt utryckningsbidrag för att återbetala hjälpen, - då situationen för den värnpliktige och dennes hushåll har förändrats på sådant sätt all lånet borde ha beviljats som bidrag. 6§ Vid lån skall skuldförbindelse upprättas mellan den värnpliktige och den myndighet som beviljat lånet.
 • FFS 1992:27: Överbefälhavarens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (FFS 1992:16) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl: beslutade den 22 september 1992. Överbefälhavaren föreskriver, med stöd av 9 § i förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl och efter hörande av Vapenfristyrelsen att 1 § i överbefälhavarens före skrifter (FFS 1992:16) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl skall ha nedan angivna lydelse. Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter gäller för sådan ekonomisk hjälp (räntefritt lån och flyttningsbidrag) som avses i 1 och 2 §§ förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl. Bestämmelserna tillämpas på 1. värnpliktig som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbart anslutning till grundutbildningen 2. den som full gör grundutbildning eller repetionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildningen enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, 3. yrkes- och reservofficersaspiranter för tid innan de anställs, 4. kvinnor som genomgår utbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor. Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 oktober 1992. B Gustafsson

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1991. Ansökningar som har gjorts före ikraftträdandet prövas dock enligt äldre bestämmelser i förordningen (FFS 1984:37) om särskild ekonomisk hjälp och flyttningsbidrag till värnpliktiga och förordningen (SRVFS 1986:3) om särskild ekonomisk hjälp till civilförsvarspliktiga.
  Ikraftträder
  1991-12-01

Förordning (1993:375) om ändring i förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:333, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:FöU9
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:654) om ändring i förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m.fl.

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:239

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m.fl. tillämpas fortfarande i fråga om beslut om ekonomisk hjälp som har fattats före den 1 juli 1995.
  Omfattning
  upph.