FFS 1994:30

Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten

FFS 1994:30

Utkom från trycket 1994-06-27

Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid frivillig

försvarsutbildning inom Försvarsmakten;

beslutade den 1 juli 1994.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1994:522) om

förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning efter

hörande med berörda myndigheter och organisationer följande.

Inledande bestämmelser.

1 §

I Dessa bestämmelser gäller även de funktionärer som krävs för

utbildningens genomförande.

2 §

En instruktör skall vara godkänd av kursanordnande produktionsledare

i samverkan med berörd frivillig försvarsorganisation.

Arvoden mm.

3 §

Vid kurs som pågår minst tre dygn får instruktör ett veckokursarvode.

Veckokurs arvode utbetalas med 900 kr per dygn.

Instruktör som medverkar enstaka timmar erhåller arvode enligt 4 §.

4 §

Vid annan medverkan som instruktör än som avses i 2 § förordningen om

förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning får

instruktör timarvode. Timarvode utbetalas med 130 kronor per timme.

5 §

Arvode enligt 5 § andra stycket förordningen om förmåner till

instruktörer inom frivillig försvarsutbildning omfattar endast

ekonomisk ersättning för övningsdygn. Arvode skall för varje

övningsdygn som fullgörs under vardag vara 420 kronor. Fullgörs

tjänstgöringen under en lördag, söndag eller helgdag är arvodet istället

520 kronor.

6 §

Om en instruktör måste utnyttja semester eller intjänad ledighet för

att kunna tjänstgöra som instruktör inom frivillig försvarsutbildning,

får också i sådant fall ersättning utbetalas enligt 4 § första stycket

förordningen om förmåner till instruktörer inom frivillig

försvarsutbildning.

7 §

Frivillig försvarsorganisation bestämmer vilken ersättning en

instruktör betala för inkvartering och måltider.

Övriga bestämmelser

8 §

De berörda frivilliga försvarsorganisationema betalar kostnaderna

för instruktör utom kostnader enligt 3 § förordningen om förmåner till

instruktörer inom frivillig försvarsutbildning.

Dessa föreskrifter skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS)

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 1994.

Genom dessa föreskrifter upphävs

Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1987:2) om förmåner till hemvärnets

personal, frivillig personal m fl samt instruktörer inom frivillig

utbildning, i den del de avser instruktörer inom frivillig

försvarsutbildning.

O Wiktorin

Stefan Ryding Berg